Utförligare beskrivning av landets pensionssystem: Unkarin eläkejärjestelmä 2009 (pdf)

Arbetspensionssystemet omfattar löntagarna på både den privata och den offentliga sektorn. Bland annat jordbrukarna omfattas inte av den obligatoriska försäkringen, men kan ansluta sig till systemet frivilligt.

Enligt det inkomstrelaterade systemet (s.k. första pelare) betalas ålders-, invalid och familjepensioner.

Enligt fondpensionssystemet (s.k. andra pelare) betalas ålderspensioner.

Det finns inget egentligt minimipensionssystem men socialbidrag (időskorúak járadéka) kan betalas för att trygga utkomsten i pensionsåldern.

Det är obligatoriskt för de på arbetsmarknaden som är under 35 år att ansluta sig till fondpensionssystemet och frivilligt för andra.

Vid fastställandet av försäkringstiden för den inkomstrelaterade pensionen tar man i beaktande militärtjänstgöringstid, utbetalningstid av sjukdagpenning och arbetsolycksfallsförmån samt utbetalningstid av familjeförmåner.

Staten täcker underskottet för första pelarens ålders-, invalid- och familjepensionssystem.

Pensionsskyddet består av arbetspension som finansieras enligt fördelningsprincipen och en fullt fonderad fondpension. En förutsättning för rätt till inkomstrelaterad arbetspension är försäkringstid på minst 15 år. För fondpensionen gäller inga krav på försäkringstiden.

På andra webplatser:

This is staging