Pensionsskyddscentralen övervakar att arbetspensionsförsäkringsskyldigheten följs genom att på eget initiativ göra massjämförelser av stora mängder skatte- och försäkringsuppgifter, med hjälp av uppgifter ur inkomstregistret och via övervakningsimpulser som kommer från olika håll utifrån.

Massövervakning i efterhand

I massövervakning i efterhand som gäller tid före 2019 jämförs verifierade löneuppgifter som arbetsgivarna har anmält i sin årsanmälan till skatteförvaltningen med de löneuppgifter som anmälts till arbetspensionssystemet. Jämförelsen görs för att sålla fram de arbetsgivare som ska övervakas.

Jämförelsen omfattar nästan alla arbetsgivare inom den privata sektorn.

Övervakning som grundar sig på uppgifterna i inkomstregistret

Pensionsskyddscentralen övervakar att arbetsgivarna uppfyller sin försäkringsskyldighet utgående från uppgifter in inkomstregistret. Pensionsskyddscentralen jämför de uppgifter som arbetsgivaren lämnat till inkomstregistret med uppgifterna i arbetspensionssystemet och utreder eventuella brister i ArPL-försäkringen (t.ex. om inkomstposter felaktigt lämnats utanför försäkringen).

Övervakningsimpulser från olika håll utifrån

Impulser för övervakningen av arbetsgivare kan komma in för behandling på flera sätt, t.ex. i form av en

  • Arbetstagarförfrågan: en förfrågan eller anmälan som kommit in på en arbetstagares initiativ
  • Beslut om lönegaranti: uppgift om arbetstagarens anställningsförhållande framgår av lönegarantibeslutet
  • Pensionsansökan: ibland händer det att en arbetstagare anmäler ett anställningsförhållande som saknas i registret först i sin pensionsansökan
  • Förfrågan eller anmälan från en pensionsanstalt, en myndighet eller någon annan intressegrupp
  • Pensionsanstalts kontrollbegäran: pensionsanstalten ber Pensionsskyddscentralen kontrollera arbetstagarnas anställningsförhållanden hos en arbetsgivare.

This is staging