Pensionsskyddscentralen (PSC) räknar årligen ut livslängdskoefficientens värde. Det fastställs så att kapitalvärdet av pension som omräknats med den är detsamma som kapitalvärdet av pension basåret 2009, som inte har omräknats.

PSC räknar ut kapitalvärdet (livslängdstalet) utgående från två procents räntesats, som nämns i lagen, och dödsrisken enligt Statistikcentralens dödlighetsstatistik från den fem senaste åren. Livslängdstalet för basåret 2009 bygger alltså på dödsrisken enligt dödlighetsstatistiken från åren 2003–2007.

Efter år 2009 kan livslängdstalet antingen minska eller öka, beroende på hur dödligheten förändras. Livslängdstalet ökar när livstiden blir längre. När livstiden förkortas minskar livslängdstalet.

Livslängdskoefficienten erhålls genom att jämföra beräkningsårets livslängdstal med basårets 2009 livslängdstal. När livslängdstalet ökar, minskar livslängdskoefficienten jämfört med föregående år. Eftersom den intjänade pensionen multipliceras med livslängdskoefficienten, minskar också den månatliga pensionen.

Från och med år 2027 fastställs livslängdskoefficienten så att kapitalvärdet för en pension vid den senast fastställda lägsta pensionsåldern som omräknats med den räknat enligt Statistikcentralens dödlighetsstatistik för de senast tillgängliga fem åren är detsamma som kapitalvärdet för en pension vid 65 års ålder omräknad med livslängdskoefficienten för år 2026 utgående från dödlighetsstatistiken för åren 2020–2024.

Livslängdskoefficienten fastställs separat för varje födelseårskull inför det år då födelseårskullen fyller 62 år. För första gången fastställdes livslängdskoefficienten för basåret 2009, då de som är födda 1947 fyllde 62 år. Då var värdet 1,00000.

Livslängdskoefficienten räknas ut med fem decimalers noggrannhet. Värdet är detsamma för män och kvinnor.

En livslängdskoefficient som avvekfrån basvärdet gavs för första gången i november 2009 och gällde år 2010. Den första årskullen vars pensioner livslängdskoefficienten i praktiken påverkar är de som är födda år 1948.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar livslängdskoefficientens värde för följande år senast i slutet av november.

Läs mer:

This is staging