I EU-länderna är det för närvarande vanligt att pensionsåldern är 65 år.  Spanien, Danmark, Tyskland och Frankrike har beslutat att höja pensionsåldern från 65 till 67 år. I Storbritannien och Irland är målet 68 års ålder.

I allt fler länder är pensionsåldern bunden till utvecklingen av den förväntade pensioneringsåldern. Utöver Finland används mekanismen i Nederländerna, Italien, Grekland, Cypern, Portugal, Slovakien, Danmark och Estland. Även i Storbritannien kommer pensionsåldern att höjas enligt den förväntade livslängden efter de mekaniska höjningarna.

Ändringarna av pensionsåldern kommer huvudsakligen att ske mellan åren 2020 och 2030.

Vissa länder har olika pensionsåldrar för män och kvinnor. Kvinnornas pensionsålder är då lägre än männens. I samband med att pensionsåldrarna stiger slopas ändå i regel skillnaderna mellan könen i och med att kvinnornas pensionsåldrar höjs för att motsvara männens.

Nuvarande pensionsålder (2020)

Jämförelsetabellen innehåller pensionsåldern i olika länder samt besluten om att höja pensionsåldern. I tabellen nämns pensionsåldern först, och sedan en folkpensionsålder om den är en annan. Eventuella olika pensionsåldrar för män och kvinnor har också antecknats i tabellen.

Pensionsåldern i tabellen betyder den lägsta åldern när man kan lyfta lagstadgad pension oförminskad. Det går ofta att ta ut pensionen även efter att åldersgränsen uppnåtts. Då är det vanligt att en uppskovsförhöjning görs på pensionen.

I flera länder finns det dessutom olika förtidspensionsarrangemang, enligt vilka pensionen kan beviljas före den allmänna pensionsåldern. I vissa länder kan förtidspensionen beviljas oförminskad efter en lång försäkringstid. Dessa specialarrangemang finns inte med i tabellen.

I Norge, Sverige och Finland är pensionsåldern flexibel. Pensionen kan då efter eget val tas ut vid en ålder inom åldersgränserna. Tabellen innehåller då de lägre och övre åldersgränserna.

Läs mer:

Åldern för ålderspension i olika länder

 Nuvarande pensionsålder (2020) Framtida pensionsålder
 EU-länderna Män/ Kvinnor Allmän pensionsålder eller män/kvinnor
 Nederländerna 66 år 4 mån 67+ (2024)
 Belgien 65 67 (2030)
 Storbritannien 65 år 7 mån–12 mån 67+ (2029), 68 (2046)
 Bulgarien 66 år 6 mån 67 (2023)
 Spanien 65 år 10 mån 67 (2027)
 Irland 66 68 (2028)
 Italien 67 67+ (2022)
 Österrike 65 / 60 65 (2033)
 Grekland 67 67+ (2021)
 Kroatien 65 / 62 år 6 mån 67 (2033)
 Cypern 65 65+ (2023)
 Lettland 63 år 9 mån 65 (2025)
 Litauen 64 / 63  65 (2026)
 Luxemburg 65 –
 Malta 63 65 (2027)
 Portugal 66 år 5 mån 66+ (2016)
 Polen 65 / 60 –
 Frankrike 66 år 7 mån 67 (2023)
 Rumänien  65 / 61 år 3 mån–5 mån  – /63 (2030)
 Sverige 62–68; 65*63-69 (2023), 63+ (2026); 66 (2023), 66+ (2026)
 Tyskland 65 år 8 mån 67 (2031)
 Slovakien 62 år 6–8 mån  64 (2030)
 Slovenien 65 –
 Finland 63 år 9 mån – 68; 65*65+ (2027); 65+ (2030)
 Danmark 67; 66* 67 (2022); 68+ (2030)
 Tjeckien 63 år 8 mån 65 (2036)
 Ungern 64 65 (2022)
 Estland 63 år 9 mån 65 (2026); 65+ (RP 2027)
Övriga länder Män/ Kvinnor Allmän pensionsålder eller män/ kvinnor
 Island 67 –
 Norge 62-75; 67* –
 Schweiz 65 / 64 –
 USA 66 67 (2027)
 Kanada 65 –
 Japan 63 / 61; 65*  65 (2025) / 65 (2030); –
 Australien 58; 66*60 (2024); 67 (2023)*
 Ryssland 60 år 6mån / 55 år 6mån 65 (2028); 60 (2028)
* FI, SE, DK, NO, AU och JP folkpensionsålder efter semikolon.RP: Regeringsproposition eller plan på motsvarande nivå. + Pensionsålder som höjs enligt den förväntade livslängden.

NL: Pensionsåldern höjs först med 3 månader om året tills den år 2024 är 67 år. Efter det binds pensionsåldern vid den förväntade livslängden.

BE: Pensionsåldern höjs till 66 år i februari 2025 och till 67 år i februari 2030. Man får ändå pension tidigare efter ett långt arbetsliv.

UK: Fram till år 2028 stiger den allmänna pensionsåldern till 67 år, varefter pensionsåldern påverkas av den förväntade livslängden. Enligt den nuvarande tabellen är pensionsåldern 68 år vid år 2046.

BG: Pensionsåldern stiger med 2 mån/år tills den är 67 år 2023. Om försäkringstiden är 35 år 10 mån (kvinnor) eller 38 år (män) kan man gå i pension tidigare.

ES: Om man arbetat minst 37 år är pensionsåldern 65 år. I år 2027 stiger försäkringskravet till 38,5 år.

IE: Pensionsåldern stiger till 67 år 2021 och till 68 år 2028.

IT: Pensionsåldern justeras med två års mellanrum enligt den förväntade livslängden.

AT: Pensionsåldern för kvinnor höjs stegvis (6 mån per år) till 65 år under åren 2024-2033. De som har ett långt arbetsliv bakom sig kan gå i pension tidigare.

EL: Pensionsåldern binds vid den förväntade livslängden år 2021. Om man har arbetat i 40 år kan man gå i pension som 62-åring.

HR: Kvinnornas pensionsålder stiger med 4 mån per år, tills den år 2027 är 65 år. Efter det stiger pensionsåldern för både män och kvinnor med 4 mån/år så att den är 67 år 2033.

CY: Pensionsåldern uppskattas efter hur livslängden ändras. Under vissa förutsättningar kan man få ålderspensionen redan som 63-åring.

LV: Pensionsåldern  stiger med 3 mån/år, tills den är 65 år 2025.

LT: Pensionsåldern stiger med 4 mån/år (kvinnor) och 2 månader/år (män) tills pensionsåldern för båda är 65 år 2025.

MT: Man får pension efter en lång försäkringstid (35 år) redan vid 61 års ålder.

PT: Pensionsåldern sänks med beaktande av hur 65-åringars förväntade livslängd ökar.

FR: Pensionen kan tas ut oförminskad vid 62 års ålder efter full försäkringstid (41 år och 6 mån). Förtida pension kan tas ut före den egentliga pensionsåldern.

RO: Kvinnors pensionsålder stiger med en månad var tredje månad till och med 2023. Efter det 1 mån/5 mån tills 63 år år 2030.

SE: Arbetspensionens pensionsålder är flexibel 62-68 år, för garantipensionen 65 år. Garantipensionsåldern stiger till 66 (2023), Allmän pension 62-68 (2020), 63-69 (2023). Båda pensionsåldrarna knyts till förändringen av den förväntade livslängden fr.o.m. år 2026.

DE: Den allmänna pensionsåldern (Regelaltersgrenze) höjs med 1 mån per år till och med år 2023. Fr.o.m. 2024 med 2 mån/år tills den är 67 år. Utifrån en lång försäkringstid kan pensionen i fortsättningen beviljas ca 2 år före den allmänna pensionsåldern.

FI: Arbetspensionens pensionsålder är flexibel 63–68 år; folkpension 65 år. Arbetspensionsåldern stiger med 3 mån/år, tills den är 65 år 2027. År 2030 knyts pensionsåldern till den förväntade livslängden.

NO: Flexibel pensionsålder 62-75 år. Normal pensionsålder 67 år. Pensionen måste vara tillräckligt stor för att kunna tas ut före 67.

DK: Den allmänna pensionsåldern för folkpension är 65 år. ATP-pensionsåldern 67 år. Folkpensionsåldern höjs till 67 år under åren 2019-2022. Från och med år 2030 följer pensionsåldern utvecklingen av den förväntade livslängden.

SK: Pensionsåldern höjs med 2 mån/åldersklass tills den år 2030 är 64 år. Enligt nuvarande beslut höjs pensionsåldern inte över 64 år. Barn sänker pensionsåldern för både kvinnor och män desto mer ju fler barnen är. Efter ett långt och tungt arbetsliv kan pensionsåldern vara 55–59 år.

SI: Pensionen kan beviljas vid 60 års ålder efter en försäkringstid på 40 år för både män och kvinnor. Barn minskar på åldersgränserna med 4 år som mest (5 eller fler barn). Obligatorisk värnplikt minskar på männens pensionsålder med högst 2 år.

EE: Pensionsåldrarna stiger med 3 mån per åldersklass (födda 1954-1960). För dem födda 1961 och senare är pensionsåldern 65 år (år 2026) och från och med år 2027 har pensionsåldern bundits till den förväntade livslängden. Barn kan sänka pensionsåldern med 3-5 år.

IS: Regeringen har återtagit sitt förslag som skulle ha höjt pensionsåldern stegvis till 70 år åren 2018-2041.

CZ: Pensionsåldern stiger för män med 2 mån/år och för kvinnor lite snabbare, tills pensionsåldern för båda är 65 år 2030. Det finns undantagsregler för mödrar till och med år 2036. Efter år 2030 är strävan att pensionsåldern höjs så att en fjärdedel av livstiden är pensionstid. Utvecklingen av den förväntade livslängden följs upp med fem års mellanrum.

HU: Pensionsåldern höjs 6 mån/år till och med år 2022 enligt födelseåret. De som är födda år 1957 kommer att ha 65 år som pensionsålder. Kvinnor kan få pension oberoende av ålder om försäkringstiden är minst 40 år (försäkringstiden kan vara kortare om barnens antal är 5 eller fler).

US: Pensionsåldern höjs från och med år 2021 med 2 mån/år.

JP: Oförminskad folkpension vid 65. Arbetspensionsåldern höjs för män till 65 år under åren till och med år 2025 och för kvinnor under åren till och med år 2030.

CA: Oförminskad ålderspension. Arbetspensionen kan tas ut flexibelt vid 60-70 års ålder och folkpensionen vid 65-70 års ålder.

AU: Pensionsåldern för den obligatoriska tilläggspensionen (Superannuation) stiger stegvis med ett år tills den år 2025 är 60 år. Pensionsåldern för minimipensionen (Age pension) stiger med 6 mån med två års mellanrum tills den år 2023 är 67 år.

RU: Pensionen kan beviljas tidigare bl.a. beroende på arbetslivets längd, barnens antal, om yrket klassificerats som tungt, arbete i nordliga områden.

This is staging