Medelpensionen kan beskrivas med mycket olika siffror beroende på synvinkel och den grupp som studeras. Därför räcker det inte med en siffra för att beskriva medelpensionerna, utan det är bra att studera flera olika medeltal.

Siffran för genomsnittlig totalpension beror på den grupp som studeras

Den totala lagstadgade pensionen består antingen av enbart arbetspension, enbart folkpension eller bådadera samt eventuell garantipension. Med räknas också en eventuell SOLITA-pension.

Alla pensionstagares genomsnittliga totalpension är ett medeltal som räknats för den största möjliga gruppen pensionstagare. Denna siffra var 1 632 euro i månaden år 2019. I den ingår också pensioner som betalats till utlandet och familjepensioner.

Eftersom pensioner som betalats till utlandet i genomsnitt var 422 euro i månaden och barnpensioner i genomsnitt var 413 euro i månaden, blir den genomsnittliga totalpensionen lägre, när dessa pensioner tas med.

Om gruppen av pensionstagare avgränsas till dem som bor i Finland och får pension på basis av sitt eget förvärvsarbete (egenpension), blir den genomsnittliga totalpensionen 1 716 euro i månaden i slutet av år 2019. Deltidspensioner och partiella förtida ålderspensioner räknas inte med här.

Tabell 1.  Genomsnittlig totalpension för egenpensionstagare (exkl. deltidspension och partiell ålderspension) bosatta i Finland enligt pensionens  struktur och pensionstagares kön 31.12.2019 €/mån

Män  Kvinnor  Totalt
 Genomsnittlig totalpension193715331716
 – arbetspensionens andel181013841577
 – FPA-pensionens andel ( inkl. garantipension)106135122
 – SOLITA-pensionens andel211417

Ålderspensionstagare har de högsta totalpensionerna

En studie enligt pensionsslag visar att ålderspensionstagare hade den högsta genomsnittliga totalpensionen, 1 803 euro i månaden år 2019.  Invalidpensionstagarnas totalpension var 1 117 euro i månaden.

De genomsnittliga arbetspensionerna har stigit

I slutet av år 2019 var den genomsnittliga pensionen för dem som fick pension på basis av eget förvärvsarbete (exkl. deltidspension och partiell förtida ålderspension) 1 578 euro i månaden. Denna siffra skiljer sig från den ovan angivna genomsnittliga totalpensionen (1 716 €) för att denna genomsnittliga arbetspension räknas så att deltidspensioner, familjepensioner och folkpensioner inte är medräknade.

Nya arbetspensioner är i genomsnitt högre än löpande arbetspensioner. Det beror delvis på att de yngre åldersgrupperna har haft högre pensionsgrundande löner och delvis på att löpande pensioner justeras med index som endast delvis följer realinkomstnivåns förändringar.

Arbetspensionssystemets successiva ikraftträdande syns fortfarande i att de som har varit pensionerade länge har tjänat in arbetspension under en kortare tid än de som nu går i pension.

Den genomsnittliga arbetspensionen på basis av eget förvärvsarbete bland dem som gick i pension år 2018 var 1 598 euro i månaden, ca 60 euro mer än genomsnittet för samtliga arbetspensionstagare.

De största genomsnittliga arbetspensionerna är ålderspensioner. I slutet av år 2019 var den genomsnittliga pensionen för dem som fick arbetspension som ålderspension 1 631 euro i månaden. Bland dem som gick i ålderspension år 2018 var motsvarande siffra redan 1 823 euro i månaden.

Tabell 2. De som fick pension på basis av eget förvärvsarbete 31.2.2019 och de som gick i arbetspension år 2018 samt genomsnittlig arbetspension efter pensionsslag

Arbetspensionstagare, antal Arbetspensionstagare €/mån De som gått i pension, antal De som gått i pension, €/mån
Ålderspension *12830001631472001823
Invalidpension1330001071197001064
Specialpension för lantbruksföretagare95006922001201
Totalt1416100
1578
67100 1598

* Inkluderar inte dem som får partiell ålderspension.

Kvinnors arbetspension är i genomsnitt 69 procent av mäns pension

I genomsnitt får män högre arbetspensioner än kvinnor. Bland de arbetspensioner som betalades i slutet av år 2019 var skillnaden ca 595 euro till männens fördel. Kvinnornas genomsnittliga arbetspension var 1 309 euro i månaden och männens 1 904 euro månaden. Orsaken till männens högre arbetspensioner är längre tid i arbetslivet och högre lönenivå jämfört med kvinnorna.

Om också familjepensioner, folkpensioner och SOLITA-pensioner tas med, så att man talar om totalpensioner, minskar skillnaden till 432 euro i månaden. Då blir den genomsnittliga totalpensionen för män 2 006 euro i månaden och för kvinnor 1 574 euro i månaden.

Medelpensionen i förhållande till medellönen

Fast de genomsnittliga pensionerna (bortsett från invalidpensionerna) har stigit reellt i flera årtionden, har invalidpensionernas genomsnittliga nivå i förhållande till medellönen i ekonomin sjunkit med över 13 procentenheter till ca 35 procent under tidsintervallet för granskningen (se bild nedan). Den genomsnittliga totalpensionen för dem som får ålderspension har hållits över 50 procent i förhållande till de genomsnittliga inkomsterna bland förvärvsarbetande personer.

Läs mer:

This is staging