Finansiering och placeringsverksamhet

I Finland bekostas de lagstadgade arbetspensionerna huvudsakligen med respektive års arbetspensionsavgift, men delvis också med fonderade medel och avkastningen på fonderna. Arbetspensionsavgifter betalas av arbetsgivarna, arbetstagarna och företagarna. En del av arbetspensionsavgifterna fonderas i fonder som förvaltas av arbetspensionsanstalterna. Pensionsanstalten ansvarar för att placera medlen på ett inkomstbringande och betryggande sätt och betala den avtalade delen av pensionen ur sin egen fond.
Arbetspensionen beviljas och betalas av den pensionsanstalt där arbetstagaren sist har varit försäkrad före sin pensionering. Pensionsskyddscentralen sköter kostnadsfördelningen där de olika aktörernas andelar av kostnaderna för utbetalade pensioner avstäms.

Penningflödena

Arbetspensionssystemets tillgångar ökade år 2019 med 21,8 miljarder euro och uppgick vid årets slut till 218,0 miljarder euro. Tillväxten berodde på avkastningen av pensionstillgångarna.

Inkomsterna inom pensionssystemet för den privata sektorn var 17,7 miljarder euro och utgifterna 18,9 miljarder euro. Placeringsavkastningen var 14,7 miljarder euro. Inom pensionssystemet för den offentliga sektorn var inkomsterna 9,9 miljarder euro och utgifterna 10,6 miljarder euro och placeringsavkastningen 9,2 miljarder euro.

Statistik över penningflödena

Finansieringsprinciper

De lagstadgade arbetspensionerna finansieras huvudsakligen genom ett fördelningssystem, dvs. med de arbetspensionsavgifter som tas ut under respektive år. En del av pensionerna finansieras enligt principen om partiell fondering så att både arbetspensionsavgifter och tidigare insamlade fonder används.

Principerna för finansieringen av arbetspensionerna

Långsiktiga kalkyler (PTS)

De långsiktiga kalkylerna är prognoser om pensionssystemets framtid och sträcker sig 60–70 år framåt i tiden. Kalkylerna offentliggörs i rapporter med 2–3 års mellanrum. De handlar om de lagstadgade pens-ionerna.

Långsiktiga kalkyler (PTS)

Arbetspensionsavgifterna

I Finland finansieras arbetspensionerna huvudsakligen med arbetspensionsförsäkringsavgifter som ar-betsgivare, arbetstagare och företagare betalar. Se de gällande procentsatserna.

Arbetspensionsavgifterna

Statistik över finansieringen av arbetspensionerna

Arbetspensionssystemets tillgångar ökade år 2019 med 22 miljarder euro och uppgick vid årets slut till 218 miljarder euro. Tack vare ett gott placeringsår var placeringsavkastningen 24,1 miljarder euro. Pens-ioner betalades ut för 28,8 miljarder euro och i arbetspensionsavgifter insamlades 23,0 miljarder euro. Siffrorna preciseras i juni, när bokslutsuppgifterna från alla pensionsanstalter har sammanställts.

Läs mer på statistiksidan om finansieringen

This is staging