Pensionsskyddscentralen (PSC) är personuppgiftsansvarig för de gemensamma centralregistren inom arbetspensionssektorn och ägare till uppgifterna. PSC upprätthåller och utvecklar dessa register och registertjänster tillsammans med Arek Oy och pensionsförsäkrarna.

PSC ansvarar för serviceverksamheten i anslutning till upprätthållandet av registren samt rådgivningen och instruktionerna genom vilka registeruppgifternas riktighet säkerställs.

PSC deltar i utvecklingen och upprätthållandet av det elektroniska informationsutbytet mellan arbetspensionssystemet och utländska institutioner tillsammans med samarbetspartner i Finland och utomlands. 

PSC utlämnar centraliserat uppgifter ur arbetspensionssystemet till myndigheter och de inrättningar som sköter den sociala tryggheten och som enligt lag har rätt att ta del av dessa uppgifter.

Läs mer:

Verksamheten regleras i lagar och förordningar

Bestämmelser om Pensionsskyddscentralens uppgifter i fråga om att föra register och tillhandahålla registertjänster finns i lagen om Pensionsskyddscentralen (2 § 1 mom. punkt 5). Enligt den har PSC som uppgift att ha hand om de register som behövs för de uppgifter som föreskrivits för den i lag och se till att den information som arbetspensionsanstalterna behöver för verksamheten enligt arbetspensionslagarna är tillgänglig.

När Pensionsskyddscentralen behandlar personuppgifter är den personuppgiftsansvarig enligt EU:s dataskyddsförordning och omfattas av de skyldigheter som personuppgiftsansvariga har enligt dataskyddslagstiftningen.

Läs mer:

This is staging