Finlands ekonomi växte år 2019. Sysselsättningsgraden ökade och fortsatte också öka i de äldre åldersgrupperna.  Den lägsta pensionsåldern höjdes till 63 år 6 månader. Arbetspensionsavgiften hölls vid 24,4 procent.

Till följd av en kraftig höjning av aktiekurserna var avkastningen på arbetspensionsfonderna mycket god.  Den förbättrade sysselsättningen och den ökande lönesumman syntes som en positiv premieinkomstutveckling inom arbetspensionssektorn.

2019

Utsikterna i ett längre perspektiv försvagades emellertid i synnerhet på grund av den låga nativiteten.  I mars publicerade Pensionsskyddscentralen långsiktiga kalkyler ända till år 2085.   Pensionsskyddscentralen gjorde mycket förberedande utrednings- och beräkningsarbete för att det ska finnas ett gott kunskapsunderlag med tanke på beredskapen inför de utmanande utsikterna. Under årets lopp gjordes det också olika utredningar på begäran av arbetsmarknadsorganisationerna och som stöd för olika arbetsgrupper vid social- och hälsovårdsministeriet.

Arbetspensionssektorn var en av de första som tog inkomstregistret i bruk.  I början av året satsade man på att utreda olika slag av felsituationer och att komma överens om tillvägagångssätten. Enligt Pensionsskyddscentralens kundenkät har kundernas nöjdhet med Pensionsskyddscentralens tjänster hållits på en god nivå.

Kontorshuset i Östra Böle såldes i juni. Pensionsskyddscentralen har ett hyresavtal om huset till sommaren 2021. I december undertecknade Pensionsskyddscentralen och Varma ett långvarigt hyresavtal om en ny kontorslokal i Kalasataman Kampus i Fiskehamnen.

Under berättelseåret fick Pensionsskyddscentralen delvis en ny ledning, när den nya verkställande direktören, direktören för planeringslinjen och kommunikationsdirektören inledde sitt arbete.

Personal och ekonomi

Vid slutet av år 2019 var antalet anställda på Pensionsskyddscentralen 324 personer. Av personalen var 77 procent kvinnor och 70 procent hade avlagt en högskoleexamen. Pensionsskyddscentralens kostnader var 37,5 miljoner euro. Kostnaderna minskade med 1,3 miljoner euro från året innan.

Årsberättelse och bokslut

Årsberättelsen innehåller verkställande direktören Mikko Kauttos översikt, en personalöversikt, styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutsuppgifter. Årsberättelsen publiceras alltid efter representantskapets vårsammanträde, vanligtvis i april. Årsberättelsen ges ut på finska och svenska.

Databokslutet

Skötseln av Pensionsskyddscentralens lagstadgade uppgifter förutsätter behandling av personuppgifter. Databokslutet ger en helhetsbild av nuläget för behandlingen av personuppgifter. Bokslutet publiceras på finska och svenska.

This is staging