Pensionsskyddet

Arbetspensionen, folkpensionen och garantipensionen tryggar försörjningen i ålderdomen, vid arbetsoförmåga och efter en familjeförsörjares död. Arbetspensionens mål är att trygga att de som blir pensionerade i rimlig utsträckning kan bibehålla sin konsumtionsnivå. Arbetspensionen tillväxer av anställningar och företagarverksamhet, som försäkras inom arbetspensionssystemet. Folkpensionen och garantipensionen tryggar en minimiinkomst. Folkpensionen och garantipensionen förutsätter bosättning i Finland.

Arbetspensionssystemet bildar en betydande del av pensionsskyddet. I slutet av år 2018 betalades endast arbetspension till 62 procent av de egenpensionstagare som bodde i Finland.  Pension från både folkpensions- och arbetspensionssystemet betalades till 33 procent och enbart folkpension till fem procent av pensionstagarna.  I slutet av år 2018 fanns det sammanlagt 1 485 000 egenpensionstagare som var bosatta i Finland.

Medelpensionen

År 2019 var den genomsnittliga totalpensionen bland alla pensionstagare 1 632 euro i månaden. Här ingår också pensioner som betalats till utlandet och familjepensioner.

Pensionerna i genomsnitt

Totalpensionen år 2020

Hur stor nettopensionen blir beror på hur arbetspensionen, folkpensionsförmånerna och beskattningen bestäms. I översikten studeras hur de delar som påverkar den totala pensionen bestäms år 2020.

Totalpensionen 2020 (Julkari)

Din pension

– Beräkna din pension
– Kontrollera ditt arbetspensionsutdrag
– Ta reda på din pensionsålder
– Sök pension

Gå till Arbetspension.fi

Arbetspensionsförmånerna

Arbetspensionens syfte är att trygga en rimlig konsumtionsnivå. Arbetspensionen bestäms enligt årsinkomsten och intjäningsprocenten. Arbetstagare tjänar in arbetspension med 1,5 procent av alla arbetsinkomster från 17 års ålder till den övre åldersgränsen för försäk-ringsskyldigheten.

Arbetspensionsförmånerna

Pensionstagarnas inkomstnivå

Undersökningar visar att pensionärernas ekonomi har förbättrats enligt de flesta centrala inkomstmått under de senaste 20 åren. Pensionärernas ställning i förhållande till lönta-garna har hållits oförändrad. Låga inkomster är vanligast bland sjukpensionärer, ensam-boende och de äldsta kvinnorna.

Pensionstagarnas inkomster

This is staging