Pensionsförsäkringen tryggar människornas försörjning när de drabbas av risker som har långvariga konsekvenser. Folkpensionen omfattar alla som är bosatta i Finland, om de uppfyller minimikraven på bosättningstid. Arbetspensionen omfattar dem som förvärvsarbetar.

I Finland omfattas nästan allt förvärvsarbete av arbetspensionen. Det finns flera lagar om arbetspension. De flesta löntagare tjänar in arbetspension enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL), lagen om sjömanspensioner (SjPL) och från och med år 2017 enligt pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL). I pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL) har man sammanslagit bestämmelserna i lagen om kommunala pensioner (KomPL), lagen om statens pensioner (StaPL), pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (KyPL) och stadgorna om pensionsskydd för Folkpensionsanstaltens personal (FPAL).

Företagares arbete försäkras antingen enligt lagen om pension för företagare (FöPL) eller enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL).

Inom den privata sektorn ordnas arbetspensionsskyddet oftast genom försäkringsavtal. Löntagarna inom den offentliga sektorn försäkras inte genom försäkringsavtal, utan de omfattas automatiskt via arbetsgivaren av pensionslagarna för den offentliga sektorn.

Antalet personer som var försäkrade enligt arbetspensionslagarna, dvs. hade tjänat in arbetspension, var 3,7 miljoner i slutet av år 2018.

Arbetspensionssystemet i Finland skapades på 1960-talet

Arbetspensionslagarna trädde huvudsakligen i kraft på 1960-talet. Tjänsteinnehavare och arbetstagare inom staten och kommunerna hade visserligen redan tidigare rätt till pension, men det var först de nya pensionslagarna för den offentliga sektorn som i praktiken omfattade alla offentligt anställda.

Pensionsskyddet har genom åren gjorts mer heltäckande. År 2005 gjordes en stor pensionsreform, genom vilken arbetsinkomster blev pensionsgrundande i ännu större utsträckning. I början av år 2017 trädde en ny pensionsreform i kraft. Åldersgränserna för pension höjs stegvis, alla tjänar in pension med 1,5 procent av hela lönen och de nya pensionsformerna partiell förtida ålderspension och arbetslivspension har införts.

På 2000-talet har fortfarande helt nya grupper fått rätt till pensionsskydd. År 2000 stiftades en lag om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare och från början av år 2009 har forskare och konstnärer som får arbetsstipendier försäkrats enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL). År 2011 tog man i bruk garantipensionen, som tryggar en minimipension för i Finland bosatta personer.

Viktiga årtal, då pensionsskyddet i Finland har byggts ut

1956  Sjömanspensionslagen (SjPL) och en ny folkpensionslag (FPL)

1962  Lagen om pension för arbetstagare (APL) och lagen om pensionför arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (KAPL)

1964  Lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (KTAPL, fr.o.m. 2003 KomPL)

1966  Pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (KyPL)

1967  Lagen om statens pensioner (StPL, fr.o.m. år 2007 StaPL)

1970  Lagen om pension för företagare (FöPL) och lagen om pensionför lantbruksföretagare (LFöPL)

1986  Lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande (senarelagen om pension för vissa konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare) (KoPL)

1998  Alla korttidsanställningar och anställningar med liten lön började omfattas av pensionsskyddet

2000  Lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare

2005  Pensionsreform, som medförde bl.a. att arbete som pensionstagare utför blev pensionsgrundande

2007  APL, KAPL och KoPL sammanslogs till ArPL, enligt vilken tröskeln för försäkring är mycket låg

2009  Forskare och konstnärer som får arbetsstipendier försäkras enligt LFöPL

2011  Garantipension

2017 Pensionsreform. Pensionsåldern stiger stegvis. Pension tjänas in med 1,5 % av hela lönen. Nya pensionsformer är partiell förtida ålderspension och arbetslivspension. KomPL, StaPL, KyPL och FPAL sammanslås till OffPL

This is staging