Arbetspensionsutgiften växer från år 2018 med 3.8 procent till 29.0 miljarder euro. Arbetspensionsutgiften för den privata och den offentliga sektorn växer i stort sett i samma takt.

I tabellen nedan ges ett sammandrag av prognosen för pensionsutgifterna 2018.

20192018Förändring
Arbetspensioner från privata sektorn18 19517 5463,7 %
– Grundskydd17 99517 3433,8 %
– Tilläggsskydd200203-1,5 %
Arbetspensioner från offentliga sektorn10 54210 1603,8 %
Oavlönade perioder20817916,2 %
Utgifter för arbetspensioner sammanlagt28 94527 8853,8 %

Noggrannare prognosuppgifter i excel-tabellen:

Prognos över arbetspensionsutgiften

Varje år publiceras en prognos över arbetspensionsutgifterna och den innehåller en prognos för det innevarande året över pensionsutgifterna för den privata och den offentliga sektorn samt de oavlönade perioderna. För den privata sektorn ställs också prognoser för respektive pensionsslag (ålders-, invalid-, deltids- och familjepension) samt för respektive pensionslag (ArPL, SjPL, FöPL och LFöPL).

Oavlönad period betyder en period för vilken pension tillväxer på basis av någon social förmån i stället för arbete.

Arbetspensionsutgiften har i prognosen delats in i grundskydd och tilläggsskydd. Grundskyddet inom den privata sektorn har specificerats enligt lag och respektive pensionsslag. Tilläggsskyddet har specificerats endast enligt pensionslag.

När prognoserna ställs finns uppgifterna för årets första halva tillgängliga. Som utgångspunkt har antagits att den procentuella förändringen i antalet arbetspensionstagare jämfört med situationen i slutet av föregående år är densamma som den procentuella förändringen från mitten av det löpande året till mitten av föregående år.

Tidigare år har en publikation om arbetspensionsprognosen getts ut i serien Eläketurvakeskuksen raportteja. Nuförtiden publiceras prognosen över arbetspensionsutgiften som en Excel-tabell.

This is staging