Den ekonomiska tillväxten har varit snabb och omfattande år 2017. Den största faktorn för utvecklingen har varit en kraftig ökning av exporten samt delvis en inhemsk efterfrågan som hållits stark. Bruttonationalprodukten uppskattas ha växt med 3 procent jämfört med år 2016, men tillväxten förutspås sakta in under den pågående prognosperioden.

Arbetslösheten har år 2017 varit på en förhållandevis hög nivå jämfört med den snabba ekonomiska tillväxten. De gynnsamma ekonomiska utsikterna samt den senaste tidens arbetskraftspolitiska reformer utgör ändå goda förutsättningar för en positiv utveckling av arbetslöshetsgraden. Mot slutet av prognosperioden uppskattas arbetslöshetsprocenten närma sig den naturliga arbetslöshetsnivån för den nuvarande ekonomin.

Årsförändringen av konsumentprisindex år 2017 var 0,7 procent. Inflationen antas ändå accelerera under de kommande åren främst till följd av stigande priser för tjänster (beror delvis på växande arbetskraftskostnader) samt för råvaror såsom olja. Utvecklingen är ändå måttlig och inflationen torde också under de kommande åren stanna under ECB:s inflationsmål

Löntagarnas lönesumma uppskattas främst genom lönerna på den privata sektorn växa mer än de senaste åren. Lönesumman inom den offentliga sektorn minskade från år 2016, vilket berodde bland annat på att semesterpengarna skurits ner.

De mest centrala skillnaderna i den nya prognosen jämfört med prognosen från september i fjol framgår av tabellen nedan.

15.1.20205.9.201915.1.20205.9.2019
Konsumentprisindex 1,01,31,21,4
Arbetspensionsindex, förändring från föregående år, % 1,51,51,21,4
Lönekoefficient, förändring från föregående år, % 1,91,92,02,2
Arbetskraftsandel, % 66,666,566,766,6
Relativt sysselsättningstal, % 72,572,472,772,7
Löntagarnas lönesumma, förändring från föregående år, % 3,43,72,63,4
ArPL-lönesumma, förändring från föregående år, % 3,34,02,63,5
BNP-volym, förändring från föregående år, % 1,31,21,11,3

Läs mer:

This is staging