Pensionerna grundar sig på arbete. Enligt pensionssystemet som fungerar enligt fördelningsprincipen betalas ålders-, invalid-, och familjepensioner.
Behovsprövade minimiförmåner kan betalas till dem som inte har rätt till arbetspension.

Löntagarna och företagarna omfattas av det lagstadgade arbetspensionssystemet. Också studerandena är försäkrade.

Ca 70 % av arbetskraften omfattas av frivilliga tilläggspensionsförsäkringar.

Pensionen delas i en jämnstor del och en inkomstrelaterad del. Den inkomstrelaterade delen räknas utifrån försäkringstiden och inkomsterna.

Det finns inget maximibelopp för pensionen. Staten finansierar minimiförmånerna.

På andra webplatser:

  • Arbetspensionerna administreras av arbets- och socialministeriet (Ministerstvo práce a sociálních věcí).
  • Statens socialförsäkringsanstalt ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení)  och dess region- och lokalkontor ansvarar för administrationen av de lagstadgade pensionerna.
  • Bankerna och försäkringsbolagen sköter om de frivilliga pensionsfonderna och för tillsynen av systemet ansvarar Tjeckiens centralbank.
  • Som pensionsfondernas förmånsorganisation fungerar APF (Asociace penzijních společností ČR).
  • Beskrivning av Tjeckiens pensionssystem på SSA:s sidor
  • Beskrivning av Tjeckiens pensionssystem på Europeiska kommissionens sidor

This is staging