Aktieavkastningskoefficienten bestäms enligt den vägda, genomsnittliga avkastningen minus ett procentenhet på ArPL-pensionsanstalternas och Sjömanspensionskassans aktierplaceringar som är föremål för handel på en reglerad marknad.

Pensionsskyddscentralen räknar ut aktieavkastningskoefficienten kvartalsvis på basis av uppgifterna om realiserade aktieavkastningar som pensionsanstalterna lämnat in. Aktieavkastningsuppgifterna per kvartal som används vid beräkningen är på den nivå som gäller i slutet av mars, juni, september och december. Aktieavkastningskoefficienten kan räknas ut för hela kalenderåret, när uppgifterna för alla kvartal är tillgängliga.

Pensionsskyddscentralen skickar en promemoria över den beräknade aktieavkastningskoefficienten till delegationen för beräkningsgrundsärenden, social- och hälsovårdsministeriet, Finansinspektionen, arbetsmarknadens centralorganisationer, Pensionsstiftelseföreningen, servicebolagen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf.

Pensionsskyddscentralen uträknar för pensionsanstalternas bokslut aktieavkastningskoefficientens uppskattade värde för det löpande kalenderåret. De uppskattade värdena skickas i en promemoria till delegationen för beräkningsgrundsärenden och till servicebolagen.

Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf uträknar per kvartal aktieindexens viktvärden, som behövs för förhandsberäkningen av det aktieavkastningsbundna tilläggsförsäkringsansvaret. Promemoriorna över TELA:s publicerade viktvärden finns på TELA:s webbsidor (Pensionstillgångar och ekonomisk->Beräkning av aktieavkastningen).

Aktieavkastningskoefficienten och de uppskattade värdena publiceras som tidsserie (endast på finska) i Pensionsskyddscentralens webbtjänst Arbetspensionslag-stiftningen.

På andra webplatser:

This is staging