Här hittar du svar på vanliga frågor om utlandsarbete. Klicka på rubrikerna så får du fram mera information.

Fråga: Jag arbetade en kort tid i Norge för min finska arbetsgivares räkning. Nu kräver de norska myndigheterna att jag ska visa upp ett A1-intyg. Vad är det för något?

Svar: A1-intyget är ett intyg på vilket lands lagstiftning om social trygghet som tillämpas på den som intyget gäller.

Enligt EU-bestämmelserna omfattas en person endast av ett lands lagstiftning i sänder. Huvudregeln är att det är arbetslandet. Det finns emellertid undantag från regeln, t.ex. utsända arbetstagare och företagare och personer som normalt arbetar i flera länder. I dessa undantagsfall behövs ett A1-intyg som visar att personen i fråga omfattas av lagstiftningen i något annat land än arbetslandet och att de lagstadgade socialförsäkringsavgifterna inte ska betalas i arbetslandet. Avgifterna betalas endast till det land som har utfärdat intyget.

I Finland beviljas A1-intyg av Pensionsskyddscentralen, när förutsättningarna för det finns. Ansökan kan göras genom e-tjänsten.

Läs mer:

Fråga: Vi ska skicka en montör till Belgien för ett arbetsuppdrag som tar två veckor. Behöver vi ansöka om ett utsändningsintyg för honom för en så kort tid?

Svar: Om en arbetstagare skickas utomlands för en kortare tid än en månad, betraktas det ofta som en tjänsteresa. Då behöver man inte ansöka om intyg. På ansökan utfärdar vi också intyg för kortare tider än en månad, om t.ex. en myndighet eller arbetsgivare i arbetslandet kräver det.

Fråga: Jag har en finsk arbetsgivare som ska sända mig till Sverige för att jobba. Vi har ansökt om ett A1-intyg för mig. Hur länge kan jag vara en utsänd arbetstagare och fortfarande omfattas av den sociala tryggheten i Finland?

Svar: Till EU- och EES-länder kan du få ett A1-intyg för två år. Om utlandsarbetet fortsätter, ska arbetsgivaren ansöka om att intyget ska fortsätta att vara i kraft.  Efter tvåårsperioden kan vi förorda s.k. dispens för ytterligare tre år. Om myndigheterna i arbetslandet godkänner vår ansökan om dispens, kan du omfattas av den sociala tryggheten i Finland som utsänd arbetsatagare i fem års tid.

Hur lång tid man kan vara utsänd till ett avtalsland beror på landet. Läs mer om dem bakom länkarna nedan.

Läs mer:

Fråga: Jag har avtalat med min finska arbetsgivare om att jobba på distans i Frankrike i ett års tid. Min make arbetar som utsänd arbetstagare i Frankrike under samma period och han har ett A1-intyg. Behöver jag också ansöka om ett A1-intyg?

Svar: Eftersom du arbetar utomlands, ska du ansöka om ett A1-intyg om att du omfattas av den sociala tryggheten i Finland. I annat fall måste din arbetsgivare betala lagstadgade socialförsäkringsavgifter till Frankrike enligt fransk lagstiftning och du omfattas av den sociala tryggheten i Frankrike.

Om en utsänd arbetstagares medföljande make inte arbetar, fattar FPA ett beslut om socialförsäkringen.

Också företagare som arbetar på distans för sitt företag som finns i Finland kan ansöka om A1-intyg, om företagaren har bedrivit samma företagarverksamhet i Finland före arbetet utomlands. Pensionsskyddscentralen ger närmare upplysningar.

Om den medföljande maken börjar arbeta som anställd hos en lokal arbetsgivare eller som företagare utomlands, tillämpas huvudregeln i EU-förordningen på arbetet. Då ska alla lagstadgade socialförsäkringsavgifter betalas i arbetslandet och personen kan inte omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer:

Fråga: Jag bor i Finland och arbetar både hos en finsk och en svensk arbetsgivare. Båda är privata arbetsgivare. Jag arbetar huvudsakligen i Sverige och 2-3 dagar i månaden i Finland. Varifrån får jag mina socialförsäkringsförmåner och vart ska avgifterna betalas?

Svar: Eftersom du inte utför en betydande del av ditt arbete i ditt bosättningsland Finland, omfattas du av lagstiftningen om social trygghet i det land där din utländska arbetsgivare har sin hemort. Du ska alltså vara socialförsäkrad enligt svensk lagstiftning. Din finska arbetsgivare är också skyldig att betala de lagstadgade socialförsäkringsavgifterna i Sverige. Lagstadgade socialförsäkringsavgifter får inte samtidigt betalas i Finland.

Du ska ansöka om ett A1-intyg. Lämna in ansökan hos Pensionsskyddscentralen som är den behöriga myndigheten i Finland, även om intyget i ditt fall kommer att beviljas av Sverige.

Läs mer:

Fråga: Vi är ett finländskt transportföretag. Vi har anställt chaufförer som bor i Estland och kör på många håll i Europa. I vilket land ska vi betala de lagstadgade socialförsäkringsavgifterna?

Svar: Om era anställda som arbetar i flera EU-länder utför en betydande del av sitt arbete i sitt bosättningsland Estland, ska de socialförsäkras där. Som arbetsgivare ska ni alltså betala de lagstadgade socialförsäkringsavgifterna till Estland. Samtidigt får lagstadgade socialförsäkringsavgifter inte betalas i Finland eller andra länder.

Om de anställda inte utför en betydande del av sitt arbete i sitt bosättningsland och om de anställda inte har andra arbetsgivare, ska de socialförsäkras i det land där arbetsgivaren har sin hemort, dvs. enligt finsk lagstiftning. Då ska socialförsäkringsavgifterna alltså betalas i Finland.

Att en anställd utför en betydande del av sitt arbete i sitt bosättningsland innebär att han eller hon utför en kvantitativt betydande del (25 %) av allt sitt arbete där.

Personer som arbetar i flera länder behöver ett A1-intyg. I allmänhet ansöker man om intyg i arbetstagarens bosättningsland, men ni kan också ansöka om intyg genom e-tjänsten.

Läs mer:

Fråga: Jag ska arbeta i Tyskland som anställd hos en tysk arbetsgivare i ett halvt år. Sedan återvänder jag till Finland. Jag betalar hela tiden skatt i Finland. Omfattas jag fortfarande av den sociala tryggheten i Finland?

Svar: Inom EU/EES-området och Schweiz är huvudregeln att en arbetstagare omfattas av den sociala tryggheten i det land där han eller hon arbetar, oberoende av var han eller hon bor eller betalar skatt. Därför bestäms din sociala trygghet enligt tysk lagstiftning medan du arbetar där.

Du behöver inte meddela till Pensionsskyddscentralen om att du börjar omfattas av den sociala tryggheten i arbetslandet. Däremot ska du meddela det till Folkpensionsanstalten. Du ska också kontakta FPA när du kommer tillbaka till Finland.

Läs mer:

På andra webbplatser:

Fråga: Jag har arbetat endast i Finland i flera års tid. Jag arbetade som ingenjör i Grekland innan jag flyttade till Finland. De grekiska myndigheterna kräver att jag betalar yrkesbranschspecifika avgifter och uppger att jag befrias från avgifterna endast om jag kan lämna in ett A1-intyg om att jag är försäkrad i Finland. Kan jag få ett A1-inyg även om jag endast arbetar i Finland?

Svar: Från och med 3.8.2018 har A1-intygsförfarandet ändrats så att Pensionsskyddscentralen kan utfärda ett intyg också till en person som arbetar endast i Finland. En person kan ansöka om ett A1-intyg och få det för arbete i Finland om till exempel myndigheterna i ett annat land kräver ett intyg över att personen omfattas av den sociala tryggheten i Finlandoch inte i utgångslandet.

Man ansöker då om A1-intyget med en normal A1-ansökan och i tilläggsuppgifterna ska man anteckna orsaken till varför man ansöker om intyget. Intygen utfärdas som tidsbundna.

I regel behöver man ändå inte ett A1-intyg om man endast arbetar i Finland och inte är en utsänd arbetstagare från ett annat land.

Läs mer:

Fråga: Jag är frilansmusiker och uppträder i allmänhet i Finland. Nu har jag blivit inbjuden till en festival i Italien för att uppträda där under tre dagar. Den italienska festivalarrangören har bett mig skaffa ett A 1-intyg. Kan jag få ett sådant? Jag kommer också senare att uppträda i Italien, Frankrike och Holland.

Svar: A1-intyget beviljas av det land vars lagstiftning om social trygghet tillämpas.

Om du arbetar största delen i Finland och dessutom i två eller flera andra länder, omfattas du av ditt bosättningsland Finlands sociala trygghet.

Då är också dina utländska arbetsgivare skyldiga att betala de lagstadgade socialförsäkringsavgifterna till Finland.

Om du arbetar som företagare ska du ha en FöPL-försäkring i Finland.

Du ska ansöka om ett A 1-intyg hos Pensionsskyddscentralen. Intyget kan beviljas för ett eller till och med två år framåt, om du vet om att du kommer att arbeta i flera EU-länder.

Läs mer:

Fråga: Jag bor i Finland och arbetar huvudsakligen här för en finsk arbetsgivare. Dessutom arbetar jag några dagar i månaden i Estland hos en privat estnisk arbetsgivare. Ska socialförsäkringsavgifter betalas i båda länderna?

Svar: De lagstadgade socialförsäkringsavgifterna ska betalas endast i ett land i sänder inom EU-området.

Eftersom du normalt arbetar i flera länder och utför en betydande del av ditt arbete i ditt bosättningsland, Finland, omfattas du av den finska lagstiftningen om social trygghet. Både din finska och din estniska arbetsgivare är skyldiga att betala de lagstadgade socialförsäkringsavgifterna i Finland.

Ansök om ett A1-intyg hos Pensionsskyddscentralen som bevis på att den finska lagstiftningen om social trygghet tillämpas på dig.

Läs mer:

Fråga: Jag har blivit utsänd på arbetsuppdrag till Tyskland. Jag har fått ett E 101-intyg för tiden 1.4.2012–31.3.2016. Det var meningen att jag skulle återvända till Finland när perioden går ut, men projektet här fortgår och min arbetsgivare vill ha mig kvar här till slutet av juni 2017. Kan jag fortfarande höra till socialförsäkringen i Finland under resten av tiden?

Svar: Myndigheterna i de berörda EU-länderna kan komma överens om att arbetstagaren kan omfattas av socialförsäkringen i sitt utgångsland i högst fem år i allmänhet. I vissa fall kan en sådan dispens också beviljas för en lite längre tid.

Du har redan arbetat i fyra år i Tyskland. Allt som allt kommer uppdraget där att fortgå i fem år och två månader. Eftersom tiden är bara litet längre än fem år kan Pensionsskyddscentralen överväga att be om dispens hos myndigheten i Tyskland. I samband med ansökan ska din arbetsgivare skriftligt ange varför uppdraget förlängs och bekräfta att du sedan återvänder till Finland. Om den tyska myndigheten sedan ger sitt samtycke till att bevilja dispens, utfärdar vi ett A 1-intyg.

Läs mer:

På andra webbplatser:

Fråga: Jag är skogsmaskinsentreprenör. Jag har grundat företaget nyligen. Hittills har jag utfört skogsmaskinsentreprenader i Finland, men nu har jag fått arbete i Tyskland för ca ett halvt år. Efter det kommer jag att ha arbete i Finland igen. Kan jag vara socialförsäkrad i Finland medan jag arbetar i Tyskland och behöver jag ansöka om ett A1-intyg för det?

Svar: Enligt EU-förordningen omfattas en företagare i regel av socialförsäkringen i det land där han eller hon bedriver sin verksamhet. En företagare som åker ut till ett annat EU-land för att tillfälligt, i högst två år, bedriva sin verksamhet där, kan omfattas av den sociala tryggheten i sitt utgångsland under den tiden.

Av s.k. utsända företagare förutsätts att de har bedrivit betydande verksamhet i det land där företaget har sitt säte redan innan de åker utomlands och att verksamheten fortgår i hemlandet när företagaren återvänder. i Finland förutsätter vi att företagaren har haft en gällande företagarpensionsförsäkring (FöPL) i minst fyra månader före utresan, eftersom verksamhet som fortgår kortare tid än fyra månader faller utanför FöPL.

Om du har bedrivit din företagsverksamhet i minst fyra månader innan du åker till Tyskland och du har en lagstadgad eller frivillig FöPL-försäkring i kraft, kan du omfattas av den sociala tryggheten i Finland också medan du arbetar i Tyskland. Du ska ansöka om intyg A1 om detta hos Pensionsskyddscentralen. Ansökan görs genom vår e-tjänsten.

Läs mer:

Fråga: Vi ska skicka en anställd till vårt dotterbolag i Ungern för två år. Om utlandsarbetet har vi gjort ett utsändningsavtal enligt vilket dotterbolaget betalar lönen. Vår medarbetare ska återvända till sitt nuvarande arbete efter uppdraget i Ungern. Kan han få ett intyg om tillämplig lagstiftning?

Svar: Av en utsänd arbetstagare förutsätts att anställningsförhållandet till den utsändande arbetsgivaren består under utlandsuppdraget och att de fortsättningsvis har ett fast samband. När detta samband bedöms fäster man uppmärksamhet bland annat vid med vem arbetstagaren har ingått arbetsavtal, vem som har rätt att säga upp avtalet, vem som betalar lönen och om det har avtalats om att arbetstagaren återvänder till den utsändande arbetsgivarens tjänst i Finland. Vem som betalar ut lönen är inte väsentligt i sig.

Om avtalet om utlandsarbetet har ingåtts mellan arbetstagaren och det utsändande bolaget eller som ett s.k. trepartsavtal mellan arbetstagare, det utsändande bolaget och det mottagande bolaget, kan arbetstagaren betraktas som en utsänd arbetstagare, även om det mottagande utländska bolaget betalar lönen. Ni kan alltså ansöka om intyg om tillämplig lagstiftning för arbetstagaren.

Läs mer:

Fråga: En av våra medarbetare har arbetat för oss först i Kina i två år och sedan i USA som s.k. utsänd arbetstagare i fem år. Nu är det meningen att han ska börja arbeta för oss i England direkt efter uppdraget i USA: Uppdraget i England ska fortgå i tre år och efter det ska han återvända till Finland och arbeta för oss här, som det nu ser ut. Kan han fortfarande omfattas av socialförsäkringen i Finland?

Svar: Myndigheterna i de berörda EU-länderna kan komma överens om att arbetstagaren kan omfattas av socialförsäkringen i sitt utgångsland i högst fem år i allmänhet. Denna maximitid på fem år gäller ett land i sänder. Om arbetstagaren blir utsänd till ett annat land, kan ni ansöka om dispens för att han ska omfattas av socialförsäkringen i Finland medan han arbetar i England. Förutsättningarna för beviljande av dispens bedöms dock som en helhet. Dessutom förutsätts det alltid att myndigheten i arbetslandet, England i detta fall, samtycker till att dispens beviljas. Ansökan om dispens ska göras i god tid hos Pensionsskyddscentralen genom vår e-tjänst.

Läs mer:

Fråga: Jag bor i Finland och arbetar i Sverige. Min arbetsgivare är svensk. Varför kan jag inte få ett FPA-kort?

Svar: Du betraktas som en s.k. gränsarbetare. En gränsarbetare arbetar som anställd eller egenföretagare i ett EU-land, men bor i ett annat EU-land.

I regel omfattas gränsarbetare av den sociala tryggheten i sitt arbetsland. Det innebär att socialförsäkringsavgifterna betalas till arbetslandet och arbetslandet beviljar socialförsäkringsförmånerna.

I och med att du bor i Finland kan du ha rätt till några av de förmåner som FPA betalar, såsom barnbidrag eller stöd för vård av barn. Du får närmare information om socialförsäkringsförmånerna för gränsarbetare från FPA.

Läs mer:

På andra webbplatser:

Fråga: Vi har arrangerat ett musikfestspel som räckte en vecka och under spelen uppträdde en artist från Irland.  Artisten hade med sig ett A1-intyg utfärdat för ett år från Irland. Betyder det att han är försäkrade i Irland och att arbetspensions- o. dyl. socialförsäkringsavgifter inte behöver betalas till Finland?

Svar: Om en person har ett A1-intyg för tidsperioden i fråga från något annat EU-land, betyder det alltid att arbetspensions- och andra socialförsäkringsavgifter inte ska betalas för honom eller henne till Finland. Intyget kan dock ofta betyda att socialförsäkringsavgifterna ska betalas till ifrågavarande persons bosättningsland.

Socialförsäkringsavgifterna ska betalas till det land som utfärdat intyget:

  • Om det är fråga om en arbetstagare som normalt arbetar i två eller flera länder (punkt 3.2 i A1-intyget). Fråga mera hos Pensionsskyddscentralen vid behov.

Socialförsäkringsavgifter behöver inte betalas alls:

  • Om det är fråga om en företagare som är försäkrad i sitt hemland (punkt 3.3 eller 3.4 i A1-intyget).
  • Om det är fråga om en utsänd arbetstagare (punkt 3.1 i A-intyget), som har en utsändande arbetsgivare (anges i punkt 4 i intyget).

Läs mer:

Fråga:
Vårt företag anställer byggstädare för tillfälliga jobb från Estland. Arbetsperioderna räcker från några dagar till ett par veckor. Ska vi betala försäkringsavgifter för dem till Finland?

Svar: Om de estniska arbetstagarna inte har ett A1-intyg från Estland för tiden i fråga, ska de lagstadgade socialförsäkringsavgifterna för dem betalas i Finland.

Läs mer:

På andra webbplatser:

Fråga: Vi har haft en person anställd hos oss i Finland i ett halvt år. Nu ska vi skicka honom till Ryssland för att arbeta där. Ska vi fortfarande arbetspensionsförsäkra honom i Finland?

Svar: Finland har ingen överenskommelse om social trygghet med Finland. När en finsk arbetsgivare skickar en anställd på arbetsuppdrag till Ryssland, ska arbetsgivaren försäkra de anställda enligt arbetspensionslagarna i Finland. Arbetstagaren ska vara försäkrad under hela den tid arbetet i Ryssland fortgår, oberoende av uppdragets längd.

Under utlandsarbetet tas arbetsgivarens och arbetstagarens arbetspensionsavgifter ut utgående från den s.k. försäkringslönen. När arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar om utlandsarbetet, bestämmer de tillsammans försäkringslönen. Arbetsgivaren meddelar den till pensionsanstalten. Närmare information om hur försäkringslönen bestäms finns i en tillämpningsanvisning på webbplatsen Arbetspensionslagstiftningen.

Eftersom Finland och Ryssland inte har någon överenskommelse om social trygghet, kan Ryssland också ta ut försäkringsavgifter.

När en arbetstagare skickas till ett icke-avtalsland utfärdar Pensionsskyddscentralen inget intyg om att arbetstagaren omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Däremot ska arbetstagaren kontakta FPA.

Läs mer:

På andra webbplatser:

Läs mer:

This is staging