Det finns en nyare publikation över denna statistik: Arbetspensionsansökningar

Sjukpensionsavgöranden år 2018

Antalet sjukpensionsavgöranden och andelen avslag 2005-2018

År 2018 träffades det inom arbetspensionssystemet 23 500 avgöranden om nya sjukpensionsansökningar, vilket var 1 700 fler än året innan. Avslagsandelen på sjukpensioner minskade år 2018 med en procentenhet till 29 procent från 30 procent år 2017.

Minskningen av avslagsandelen gällde sjukpensionsavgöranden inom den privata sektorn, som utgjorde två tredjedelar (15 300) av samtliga avgöranden. Avslagsandelen inom den privata sektorn var 31 procent år 2018, medan den året innan var 33 procent. Däremot ökade avslagsandelen inom den offentliga sektorn år 2018 med en procentenhet, från 23 procent till 24 procent.

Genomsnittliga totala handläggningstider för arbetspensionsansökningar år 2018

Handlaggningstiden av arbetspensionsansökningar 2018

År 2018 behandlades sjukpensionsansökningarna på arbetspensionsanstalterna inom 63 dagar i genomsnitt. Ansökningar om egentlig ålderspension behandlades inom 31 dagar i genomsnitt och ansökningar om partiell ålderspension inom 11 dagar. Handläggningstiden för familjepensionsansökningar var ca 19 dagar. Handläggningstiderna för pensioner inom den offentliga sektorn är i genomsnitt kortare än inom den privata sektorn.

Läs mer:

Tabeller:

Diagram:

Arbetspensionsansökningar 2018

Statistiken om arbetspensionsansökningar produceras hos Pensionsskyddscentralen.

I lagen om Pensionsskyddscentralen slås det fast att Pensionsskyddscentralen (PSC) bland annat har som uppgift att föra statistik över sitt verksamhetsområde. Inom PSC är det planeringsavdelningen som gör upp statistiken.

PSC står för kostnaderna för produktionen av statistiken.

Relevans

Statistiken Arbetspensionsansökningar beskriver handläggningstiderna för arbetspensionsansökningar på arbetspensionsanstalterna. Dessutom framställs uppgifter om avgöranden av sjukpensionsansökningar.

Genomsnittliga totala handläggningstider

Statistiken innehåller uppgifter om den genomsnittliga totala handläggningstiden för arbetspensionsansökningar på arbetspensionsanstalterna efter pensionsslag. Pensionsanstalter inom den privata sektorn är arbetspensionsförsäkringsbolag, -stiftelser och -kassor. Den offentliga sektorns pensionsärenden sköts till största delen av Keva.

Den totala handläggningstiden är den tid som börjar den dagen då ansökan tas emot och slutar den dagen då anstalten har meddelat ett beslut om ansökan.

Uppgifterna har klassificerats enligt arbetssektor och pensionsslag. Enheten för handläggningstiden är en dag. Den andel av alla ansökningar som behandlats på en kortare tid än tre månader uppges separat.

Handläggningstiderna gäller ansökningar om finländsk pension. Handläggningstiderna för sjukpensioner inkluderar inte fortsättningspensionsansökningar.

Avgöranden av sjukpensionsansökningar

Uppgifterna om avgöranden av sjukpensionsansökningar framställs som antal beviljade pensioner och antal avslag. Dessutom anges avslagens andel av de avgjorda ansökningarna.

Uppgifterna om avgöranden gäller endast nya ansökningar. Det innebär att den sökande under de fyra föregående åren inte har haft någon sjukpensionsperiod och inte heller fått ett avslagsbeslut eller förhandsbeslut om sin ansökan.

Avgörandena har klassificerats efter arbetssektor, kön, ålder och sjukdomshuvudgrupp. Sjukdomshuvudgrupperna följer ICD-10-sjukdomsklassificeringen.

Begreppen och definitionerna i statistiken presenteras på statistikens webbsida på adressen www.etk.fi/statistik > Arbetspensionsansökningar.

Noggrannhet och tillförlitlighet

Statistiken grundar sig på uppgifter i arbetspensionssystemets register.

Pensionsskyddscentralen ansvarar för innehållet i arbetspensionssystemets centralregister och sköter och utvecklar anmälningstrafiken och registertjänsterna som hänför sig till dem. Bestämmelser om PSC:s uppgift att föra register finns i lagen om Pensionsskyddscentralen (PSCL).

I statistiken Arbetspensionsansökningar används uppgifter ur ansöknings -och pensionsregistren. PSC upprätthåller dessa register tillsammans med Arek Oy och pensionsförsäkrarna.

Den totala handläggningstiden för en pensionsansökan bildas utifrån inledningsdagen som införts i ansökningsregistret, dvs. den dag då pensionsansökan tagits emot, och beslutsdagen som införts i pensionsregistret.

Vid statistikföringen av avgöranden av sjukpensionsansökningar används uppgifter om pensionsbeslut som finns i pensionsregistret.

Materialen är totalmaterial.

Fel som upptäcks i statistiken rättas omgående på webbplatsen. Om betydande fel skrivs ett separat meddelande.

Aktualitet och punktlighet

Statistikuppgifterna publiceras en gång om året, under första hälften av året efter statistikåret. Publiceringstidpunkten anges i publiceringskalendern för statistik från PSC. Uppgifterna i statistiken är slutliga.

Samanvändbarhet och jämförbarhet

Statistiken har getts ut sedan år 2017. Tidsserien har producerats retrospektivt till statistikåret 2005.

Tillgänglighet och tydlighet

Statistikuppgifterna publiceras årligen på statistikens webbsida och i PSC:s statistikdatabas på adressen https://tilastot.etk.fi.
Beskrivning av statistiken finns på statistikens webbsida.
Närmare information om statistiken ges av PSC:s statistiktjänst tilastot(at)etk.fi.

This is staging