Det finns en nyare publikation över denna statistik: Nya pensionsslag 

Ny pensionsålder senarelägger pensioneringar

Nya-alderspensionstagare-aren-2016-2017-2018-aldersklassen-63

Vid arbetspensionsreformen år 2017 höjdes åldersgränsen för ålderspension. Den lägsta åldern för ålderspension höjs med tre månader i sänder åldersgruppsvis för dem som är födda år 1955 eller senare, så att de som är födda år 1962 har 65 år som lägsta pensionsålder. De första som uppnått den nya lägsta pensionsåldern gick i ålderspension i fjol.

Till följd av att åldersgränsen ändrades uppnådde ingen i januari-mars 2018 den nya pensionsåldern 63 år 3 månader. I februari-april gick endast 300 personer per månad i ålderspension, medan motsvarande siffra ett år tidigare var 2 000. Det totala antalet nya ålderspensionstagare minskade år 2018 med ca 8 000 personer allt som allt jämfört med året innan, vilket huvudsakligen är en följd av att åldersgränsen för ålderspension höjdes.

I praktiken har ändringen av åldersgränsen inneburit att människor arbetar tre månader längre än tidigare, dvs. till den nya åldersgränsen. De som är födda år 1955 har fortsatt arbeta åtminstone till 63 års och 3 månaders ålder, om de arbetade när de fyllde 63 år.

Övergången i ålderspension har koncentrerats kraftigt till vissa åldrar, dvs. nyss fyllda 62, 63, 65 och 68 år. Den överlägset viktigaste milstolpen har redan i flera år varit den lägre åldersgränsen 63 år. År 2018 blev den nya lägsta pensionsåldern 63 år 3 månader populärast.

Läs mer:

Senaste publikationen:

Ytterligare information:

Flest 62-åringar bland dem som får partiell ålderspension

Personer-som-fick-partiell-alderspension-och-deras-medelpension-2018

I slutet av år 2018 fick 18 700 personer partiell ålderspension. Majoriteten bland pensionstagarna, 10 800, var män. Antalet personer som fick partiell ålderspension var störst bland 62-åringarna (födda 1956). Partiell ålderspension betaldes till sammanlagt 8 200 av dem.

Nästan 90 procent av dem som får partiell ålderspension har valt att ta ut 50 procent av sin intjänade pension. Dessa pensioner uppgick i genomsnitt 790 €/mån (median 710 €/mån). 2 300 personer har valt att ta ut 25 procent av sin intjänade pension. Deras pensioner uppgick i genomsnitt till 420 €/mån (median 380 €/mån).

Pensionernas storleksfördelning är kraftigt skev i fråga om både kön och ålder. Män med en pension på 50 procent fick i genomsnitt 880 €/mån, medan kvinnor fick 660 €/mån. Den partiella ålderspensionen var också desto större, ju äldre pensionstagaren var. I åldersgrupperna 63–68 år bland män och 65–68 år bland kvinnor översteg den genomsnittliga pensionen på 50 procents nivå 900 euro i månaden.

Läs mer:

Arbetslivspension har beviljats 27 personer

Vid arbetspensionsreformen år 2017 infördes ett nytt pensionsslag, arbetslivspension. Arbetslivspension kan beviljas personer som är födda år 1955 eller senare, som har bakom sig en yrkesbana på 38 år i an-strängande och slitsamt arbete. De första arbetslivspensionerna började våren 2018.

Läget 31.12.2018

27 sökande har beviljats arbetslivspension:

  • 21 personers pension började under år 2018. En av dem är kvinna.
  • 6 personer har fått ett beviljande förhandsbeslut. Pensionerna börjar år 2019.
  • 5 arbetslivspensioner är i kraft.
  • 16 arbetslivspensioner har upphört.

12 sökande har beviljats ålderspension.

6 sökande har beviljats full sjukpension.

31 ansökningar har avslagits:

  • 16 avslag: arbetet har inte varit tillräckligt ansträngande och slitsamt
  • 13 avslag: inget pensionsgrundande arbete eller annan juridisk orsak
  • 2 avslag: annan orsak
  • Två som har fått avslag har fått ett beviljande förhandsbeslut om partiell sjukpension.

Den genomsnittliga arbetslivspensionen år 2018 var 1 978 €/mån.

Läs mer:

This is staging