Tillbaka till Aktuellt
8.3.2019
Man som arbetar i ett lager

Under de två första åren började 23 000 partiella ålderspensioner, varav 10 800 började år 2018. Nästan 90 procent av dem som tog ut pensionen valde att ta ut maximibeloppet, hälften av pensionen. Deras genomsnittliga pension var 790 euro i månaden. De som valde att ta ut partiell ålderspension vid 61 års ålder fick sin pension permanent minskad med 110 euro i snitt, visar färsk statistik från Pensionsskyddscentralen.

Partiell ålderspension infördes i stället för deltidspension vid pensionsreformen år 2017. Då blev det möjligt för alla 61–68-åringar att ta ut den här pensionen, vilket ökade antalet nya pensioner. Förra året var det första då endast en åldersklass uppnådde åldersgränsen för partiell ålderspension.

– I fjol fanns det i snitt 900 sökande per månad. Situationen kan beskrivas som stabiliserad, även om antalet personer som får partiell ålderspension fortfarande ökar. I slutet av fjolåret var de nästan 19 000, säger utvecklingschef Jari Kannisto på Pensionsskyddscentralen.

Pensionen intresserar trots förtidsminskningen

Var tionde tar ut partiell ålderspension nästan genast när de har uppnått åldersgränsen 61 år. I slutet av fjolåret var nästan 90 procent av pensionerna på 50 procents nivå och den genomsnittliga pensionen var 790 euro i månaden. Männens genomsnittliga pension var 877 euro i månaden och kvinnornas 662 euro i månaden. Av dem som fick partiell ålderspension var 57 procent män.

Förtida partiell ålderspension medför en bestående minskning av den slutliga pensionen. År 2018 tog 9 800 personer ut partiell ålderspension i förtid. Ca hälften av dem hade uppnått åldersgränsen för pensionen i fjol, dvs. var födda år 1957. De tog ut pensionen nästan tre år i förtid och pensionen förtidsminskades med 110 euro i månaden i snitt.

– Fastän förtidsminskningen gör att de yngstas pensioner minskar med mer än hundra euro i månaden i snitt, verkar intresset för partiell ålderspension fortsättningsvis vara starkt. Man kan kompensera förtidsminskningens effekt genom att fortsätta arbeta efter den lägsta pensionsåldern. Tills vidare vet vi inte hur många som slutligen kommer att göra så, konstaterar Kannisto

Ett tjugotal nya arbetslivspensioner började år 2018

Vid pensionsreformen år 2017 avtalades det om arbetslivspension som kunde beviljas personer med ett tungt arbetsliv bakom sig. De första arbetslivspensionerna började våren 2018. I fjol betalades arbetslivspension till 21 personer, varav en var kvinna. De arbetslivspensioner som betalades i fjol var i genomsnitt 1 980 euro i månaden. Fem pensioner var i kraft i slutet av året.

I fjol betalades arbetslivspension i högst tre månaders tid, eftersom pensionen förutsätter 63 års ålder och upphör när pensionstagaren uppnår den lägsta åldern för ålderspension. I och med att den lägsta pensionsåldern kommer att höjas i framtiden förlängs den tid under vilket det är möjligt att få arbetslivspension. Det kan öka arbetslivspensionens popularitet.

Två av tre arbetslivspensioner beviljades på grund av sjukdomar i rörelseorganen.

– Enligt lagen är det också möjligt att få arbetslivspension på basis av psykisk ansträngning i arbetet, men hittills har alla arbetslivspensioner beviljats på grund av fysisk belastning. Kanske situationen förändras när antalet arbetslivspensioner ökar och det blir större variation mellan yrkesbanorna, bedömer Kannisto.

Partiell ålderspension

  • infördes i stället för deltidspension vid pensionsreformen år 2017’
  • ger personer som fyllt 61 år en möjlighet att börja ta ut en fjärdedel (25 %) eller hälften (50 %) av sin intjänade pension
  • minskar pensionen permanent med en förtidsminskning på 0,4 procent per månad
  • kan också tas ut efter den lägsta pensionsåldern. Om partiell ålderspension börjar först efter den lägsta pensionsåldern, utökas den med en uppskovsförhöjning som är 0,4 procent för varje månad med vilken pensionen skjuts upp.
  • omfattas inte av någon kontroll av arbetstiden eller lönen. Pensionstagaren kan arbeta eller vara arbetslös och ta ut pensionen i båda fallen.

Arbetslivspension

  • kan beviljas arbetstagare som har fyllt 63 år och är födda år 1955 eller senare
  • förutsätter minst 38 års yrkesbana i ansträngande och slitsamt arbete
  • förutsätter ett läkarutlåtande om nedsatt arbetsförmåga
  • utgörs av pensionstagarens intjänade pension vid den tidpunkt då arbetslivspensionen börjar
  • betalas tills pensionstagaren uppnår den lägsta pensionsåldern för sin åldersklass.

Publikation: Osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke: uudet eläkelajit 2017–2018

Nya pensionsslag (på webbplatsen Etk.fi)

Närmare:

Utvecklingschef Jari Kannisto, 029 411 2232, jari.kannisto(at)etk.fi

Foto: Gettyimages

This is staging