Det finns en nyare publikation över denna statistik: Arbetspensionsrehabilitering

18 500 rehabiliteringsklienter

År 2019 fick 18 500 personer arbetspensionsrehabilitering. Arbetspensionsrehabiliteringen hade länge ökat i en jämn takt, men nu avtog ökningen rentav mer än halvårsstatistiken tydde på. Antalet rehabiliteringsklienter ökade med endast 130 personer från året innan.

Det kom in nästan lika många ansökningar om rehabilitering som år 2018.Bland sökandena fanns emellertid personer hos vilka kriterierna för arbetspensionsrehabilitering inte uppfylldes till alla delar. I deras fall var de medicinska fynden eller arbetshistorien inte tillräckliga. Bland rehabiliteringsbesluten var 28 procent avslag. År 2018 var motsvarande andel 21 procent.

Den typiska rehabiliteringsklienten
Den typiska klienten inom arbetspensionsrehabiliteringen var en 47-årig kvinnlig löntagare med en sjukdom i rörelseorganen som diagnos. Själva rehabiliteringen genomfördes i allmänhet som arbetsprövning hos antingen den dåvarande arbetsgivaren eller en ny arbetsgivare. Inkomstersättningen som betalades under rehabiliteringstiden var i snitt 2 500 euro för kvinnor.

Två av tre börjar arbeta igen
År 2019 avslutades 7 900 rehabiliteringar. Av dem som själva hade ansökt om rehabilitering återgick 67 procent i arbetslivet, medan 58 procent av dem som fått sjukpensionsbeslut gjorde detsamma. Den andel som återgick i arbete bland dem som fått ett sjukpensionsbeslut ökade med 14 procent från år 2018.

Kostnaderna för framgångsrik rehabilitering
Rehabiliteringen betraktas som framgångsrik, om klienten genast efter rehabiliteringen börjar arbeta eller blir arbetssökande på arbetsmarknaden. År 2019 avslutades 5 600 sådana rehabiliteringar (71 %) och den genomsnittliga kostnaden för dem var 19 000 euro. Kostnaden för samtliga rehabiliteringsprogram som avslutades år 2018 var 16 000 euro.

Rehabiliteringen ökar långsammare

Den jämna ökning av arbetspensionsrehabiliteringen som pågått länge under 2000-talet ser enligt halvårsstatistiken ut att ha blivit långsammare i fråga om ansökningar, beviljande beslut och antalet rehabiliteringsklienter.

Under första hälften av året hölls antalet rehabiliteringsansökningar nästan på samma nivå som i fjol. Däremot minskade antalet beviljande rehabiliteringsbeslut med elva procent sedan året innan. Vart fjärde rehabiliteringsbeslut var avslag, jämfört med vart femte i fjol.

Antalet rehabiliteringsklienter ökade under årets första hälft med tre procent från motsvarande tidpunkt i fjol. År 2018 ökade antalet rehabiliteringsklienter med nästan tio procent från året innan. Om utvecklingen inte förändras mot slutet av året, blir antalet rehabiliteringsklienter år 2019 knappt 19 000. Ett år tidigare var det 18 400.

De totala kostnaderna för rehabilitering uppgick i slutet av juni 2019 till 88 miljoner euro. Kostnaderna ökade nästan lika mycket som året innan, med sex procent.

Halvår-rehabilitering-år-2019

Diagram och tabeller:

Läs mer:

Arbetspensionsrehabiliteringen år 2019 publiceras endast på finska (Työeläkekuntoutus vuonna 2019).

Fråga statistiktjänsten:

This is staging