Det finns en nyare publikation över denna statistik: Totala pensionsutgifter

Pensioner betalades för 30,5 miljarder euro

Totala pensionsutgifter slutliga uppgifterna 2017

I Finland betalades pensioner och därmed jämförbara förmåner för sammanlagt 30,5 miljarder euro år 2017. Den största andelen av den totala pensionsutgiften utgjordes av arbetspensioner, som betalades för 27,0 miljarder euro. FPA betalade folkpensioner och garantipensioner för sammanlagt 2,4 miljarder euro.

I den totala pensionsutgiften ingår förutom de ovan nämnda också pensioner enligt lagarna om trygghet med tanke på särskilda risker för 0,5 miljarder euro, och fritt formade pensioner, vilkas andel av den totala pensionsutgiften var 0,7 miljarder euro.

I tryggheten med tanke på särskilda risker ingår förmåner som klassas som pensioner och som betalas enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, trafikförsäkringslagen samt militärskadelagen och lagarna om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i militärtjänst och i krishanteringsuppdrag. I pensionsutgiften för fritt formade pensioner ingår oregistrerade tilläggspensioner som arbetsgivarna ordnat.

Diagram och tabeller:

Kvalitetsbeskrivning: De totala pensionsutgifterna i Finland 2017

Statistiken över det totala pensionsutgifterna sammanställs i Pensionsskyddscentralen.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är enligt lag skyldig att föra statistik. I lagen om Pensionsskyddscentralen slås det fast att en av PSC:s uppgifter är att föra statistik över sitt verksamhetsområde. Inom PSC är det Planeringsavdelningen som gör upp statistiken.

Kostnaderna för statistiken finansieras av Pensionsskyddscentralen.

Relevans av statistikuppgifterna

Det lagstadgade pensionsskyddet i Finland består i huvuddrag av två lagstadgade pensionssystem: arbetspensions- och folkpensionssystemet. Lagstadgat pensionsskydd är också de förmåner som klassas som pensioner och som betalas på basis av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, trafikförsäkringslagen samt militärskadelagen och lagarna om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i militärtjänst och i krishanteringsuppdrag.

Inom den privata sektorn verkställs arbetspensionsskyddet av arbetspensionsbolag, -stiftelser och -kassor och inom den offentliga sektorn huvudsakligen av Keva. Pensionsskyddscentralen fungerar som samorgan för arbetspensionssystemet och insamlar bl.a. nödvändiga uppgifter för skötseln av de arbetspensionsärenden som ålagts centralen enligt lag. Folkpensionssystemet sköts av FPA. FPA administrerar också utbetalningen av garantipensionerna.

Statistiken över de totala pensionsutgifterna är en sammanställning av de lagstadgade pensionerna och deras penningbelopp som betalas inom olika system. Statistiken innehåller uppgifter om under året betalda lagstadgade pensioner och om fritt formade registrerade och oregistrerade tilläggspensioner som arbetsgivarna ordnat. Frivilliga pensioner som privatpersoner själva skaffat ingår inte i statistiktalen.

Uppgifterna i statistiken har klassificerats enligt pensionssystem och pensionsslag. Arbetspensionerna har klassificerats i pensioner utbetalade av privata och av offentliga sektorn. Begreppen som används i statistiken har definierats på statistikens hemsida i punkten Begrepp och definitioner (länk).

Statistiken riktar sig till beslutsfattare, planerare och forskare inom den sociala trygghetssektorn samt specialister inom pensionsområdet. Informationen torde intressera också medier, pensionärsorganisationer och andra som behöver information om ämnesområdet.

Uppgifternas exakthet och tillförlitlighet

Uppgifterna i statistiken grundar sig på registermaterial.

Uppgifterna om pensioner som betalas av arbetspensionssystemet och FPA bildas av statistikinformationslager som upprätthålls gemensamt av Pensionsskyddscentralen och FPA. Lagret innehåller uppgifter om dem som fått pension från arbetspensions- eller folkpensionssystemet under årets sista dag samt den årliga pensionsutgiften.

Uppgifter om pensioner som betalas enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, trafikförsäkringslagen samt militärskade- och lagarna om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i militärtjänst och i krishanteringsuppdrag fås från Försäkringscentralen, Olycksfallsförsäkringscentralen, Statskontoret och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. Uppgifterna om fritt formade oregistrerade tilläggspensioner fås från Finansinspektionen.

Uppgifterna om penningbeloppen av  pensioner som betalas enligt kommunernas och evangelisk-lutherska kyrkans gamla pensionsstadgor adderas till den totala summan av den offentliga sektorns arbetspensionsutgifter. Statistikens pensionsslagsspecifika uppgifter innehåller inte dessa pensioner.

Uppgifterna om penningbeloppen av pensioner som betalats enligt gamla pensionsstadgor baserar sig på uppgifter som FPA lämnat till PSC om dessa pensioner.

Fel som märks i statistiken korrigeras omedelbart i alla statistikprodukter där de förekommer. I korrigeringspraxisen följs anvisningar givna av delegationen för Finlands officiella statistik.

Uppgifternas aktualitet och punktlighet

Förhandsuppgifter om statistiken utkommer på våren efter statistikåret. De slutliga uppgifterna publiceras på hösten efter statistikåret  Publiceringsdatum för statistiken meddelas årligen i publiceringskalendern på PSC:s webbplats under adressen www.etk.fi/statistik.

Uppgifternas samanvändbarhet och jämförbarhet

Pensionsskyddscentralen har producerat statistiken över de totala pensionsutgifterna sedan statistikåret 2016. Tidigare har statistiken producerats av FPA.

Statistikens tidsserie har korrigerats retroaktivt till och med år 1986 i och med bytet av statistikens producent. Ändringen gäller arbetspensionsutgifter som har korrigerats i enlighet med PSC:s registeruppgifter. Korrigeringen orsakar också små ändringar i den sammanlagda summan av de totala pensionsutgifterna. Även ändringar i klassificeringen av uppgifter har gjorts i samma sammanhang.

Statistikens grunduppgifter finns att få från och med år 1960. Tidsseriernas totalsummor är i huvuddrag jämförbara. De ändringar som skett i pensionslagstiftningen ska ändå beaktas när tidsserierna jämförs. Observeras bör bl.a. att begreppet folkpension ändrades 1.1.2008, efter vilket vårdbidrag och bostadsbidrag för pensionstagare inte längre betraktats som en del av pensionen.

Pensionsskyddscentralen publicerar uppgifter från statistiken från och med år 1986. Tidigare års statistikuppgifter finns att få från FPA:s statistiktjänst (tilastot(at)kela.fi).

Uppgifternas tillgänglighet och tydlighet

Statistikens uppgifter publiceras årligen i Pensionsskyddscentralens webbtjänst på adressen www.etk.fi/statistik.

En del av statistikens uppgifter publiceras också i Pensionsskyddscentralens statistikdatabas på adressen http://tilastot.etk.fi/

Närmare information om statistiken ges av PSC:s statistiktjänst tilastot(at)etk.fi.

På andra webplatser:

This is staging