Det finns en nyare publikation över denna statistik: Nya pensionsslag 

De flesta som söker partiell ålderspension arbetar

Sysselsattningsstatus-bland-dem-som-ansokt-partiell-alderspension-2018

Före utgången av juli 2018 hade 20 500 personer ansökt om partiell ålderspension. Av dem har 6 200 lämnat in sin ansökan i år. Största delen, ca 60 procent, av dem som sökt är män.

Nästan 80 procent dem som sökte partiell ålderspension 1.1–31.7.2018 arbetade i slutet av år 2017. Av dem som arbetade var 18 procent företagare. Lantbruksföretagarnas andel av företagarna var knappt 200, dvs. mindre än fyra procent av alla sökande.

Fjorton procent av de sökande, dvs. 900 personer, var arbetslösa. Av männen var 16 procent arbetslösa och av kvinnorna 12 procent. Nästan två av tre arbetslösa hade inte alls arbetat under år 2017. I fråga om sysselsättningsstatus var fördelningen bland dem som sökt partiell ålderspension likadan också år 2017.

Arbetslivspension har beviljats 17 personer

Vid arbetspensionsreformen år 2017 infördes ett nytt pensionsslag, arbetslivspension. Arbetslivspension kan beviljas personer som är födda år 1955 eller senare, som har bakom sig en yrkesbana på 38 år i an-strängande och slitsamt arbete. De första arbetslivspensionerna började i våras.

Läget 31.7.2018

17 sökande har beviljats arbetslivspension. En av dem är kvinna.

sökande har beviljats ålderspension.

3 sökande har beviljats full sjukpension.

21 ansökningar har avslagits:

  • 6 avslag: arbetet har inte varit tillräckligt ansträngande och slitsamt
  • 9 avslag: inget pensionsgrundande arbete eller annan juridisk orsak
  • 6 avslag: annan orsak
  • Två som har fått avslag har fått ett beviljande förhandsbeslut om partiell sjukpension.

7 arbetslivspensioner är i kraft

  • Medelpensionen är 1 874 €/mån.
  • Alla pensionstagare är män.

Två arbetslivspensioner har upphört.

Läs mer:

Många sökte partiell förtida ålderspension

Andel-av-aldersgruppen-som-ansokt-partiell-alderspension-2017

I samband med arbetspensionsreformen år 2017 infördes ett nytt pensionsslag, partiell förtida ålderspension. Den nya pensionsformen blev genast populär. Före utgången av år 2017 kom det in mer än 14 000 ansökningar om partiell förtida ålderspension, på basis av vilka 12 500 pensioner började i fjol.

Antalet sökande är högt i förhållande till antalet arbetspensionsförsäkrade som har rätt till pension av det här slaget. Högst var ansökningsbenägenheten bland dem som är födda år 1956 (9,7 procent). Av de män som är födda år 1956 och inte var pensionerade ansökte 11,5 procent om partiell förtida ålderspension. Motsvarande siffra bland kvinnor var 8,0 procent.

Av de nya pensionerna började 10 700 som förtida uttag. De tidigarelades med 22 månader i genomsnitt, vilket ledde till att den månatliga pensionen minskades med ca 70 euro. Inte i förtid började 1 800 pensioner. Av dem började 300 pensioner vid den lägsta pensionsåldern och 1 500 efter uppnådd pensionsålder som s.k. uppskjutna pensioner, som betalas med en uppskovsförhöjning.

Nästan 90 procent valde att ta ut 50 procent av sin intjänade pension som partiell förtida ålderspension, vilket innebar att pensionen var 810 €/mån i genomsnitt. Medianpensionen var 100 euro mindre. De som tog ut pension på 25 procents nivå fick i genomsnitt 430 €/mån (medianpension 380 €/mån).

Den partiella förtida
ålderspensionen 31.12.2017
PersonerMänKvinnor
Pensioner som börjat12 5007 2005 200
– inom den privata sektorn8 800
5 9002 900
– uttagen del 50 % av den intjänade pensionen11 0006 6004 400
Ändrat uttagsprocent114
6054
Annullerade uttag82
3448
– inom den offentliga sektorn571740
Pensionen upphört891492399
– avlidna28235
– började få ålderspension861469392
– började få annan pension211
I kraft 31.12.201711 7006 800
4 900
– 50 % av intjänad pension10 3006 2004 100
– 50 % pension i genomsnitt800 €/mån890 €/mån680 €/mån

This is staging