Tilastosta on olemassa uudempi julkistus: Uudet eläkelajit ja eläkeuudistus

Valtaosa osittaista vanhuuseläkettä hakevista käy töissä

Osittaista vanhuuseläkettä 1.1.–31.7.2018 hakeneiden työtilanne 31.12.2017

Vuoden 2018 heinäkuun loppuun mennessä osittaista vanhuuseläkettä on hakenut 20 500 henkilöä, joista 6 200 on jättänyt hakemuksensa tänä vuonna. Hakijoista enemmistö, noin 60 prosenttia on miehiä.

Osittaista vanhuuseläkettä 1.1.–31.7.2018 hakeneista lähes 80 prosenttia oli työssä vuoden 2017 lopussa. Työssä olleista yrittäjiä oli 18 prosenttia. Maatalousyrittäjien osuus yrittäjistä oli vajaat 200 eli alle neljä prosenttia kaikista hakijoista.

Hakijoista oli työttömiä 14 prosenttia eli 900 henkilöä. Miehistä työttömiä oli 16 prosenttia ja naisista 12 prosenttia. Lähes kaksi kolmesta työttömästä ei ollut työssä lainkaan vuoden 2017 aikana. Osittaista vanhuuseläkettä hakeneet jakautuivat työ- ja työttömyystilanteen suhteen samalla tavoin myös vuonna 2017.

Työuraeläke myönnetty 17 henkilölle

Vuoden 2017 työeläkeuudistuksessa tuli voimaan uusi eläkelaji, työuraeläke. Sen voi saada vuonna 1955 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, jolla on takanaan vähintään 38 vuoden työura rasittavassa ja kuluttavassa työssä. Ensimmäiset työuraeläkkeet ovat alkaneet tämän vuoden keväällä.

Tilanne 31.7.2018

17 hakijalle on myönnetty työuraeläke. Heistä yksi on nainen.

8 hakijalle on myönnetty vanhuuseläke.

3 hakijalle on myönnetty täysi työkyvyttömyyseläke.

21 hakemusta on hylätty:

  • 6 hylkäystä: työ ei riittävän kuluttavaa ja rasittavaa
  • 9 hylkäystä: ei eläkkeeseen oikeuttavaa työskentelyä tai muu juridinen syy
  • 6 hylkäyksellä muu syy
  • Hylätyistä kahdelle on tehty myönteinen ennakkopäätös osatyökyvyttömyyseläkkeestä.

Voimassa on 7 työuraeläkettä

  • Keskimääräinen eläke on 1 874 €/kk.
  • Kaikki saajat ovat miehiä.

Kaksi työuraeläkettä on päättynyt.

Osittaista varhennettua vanhuuseläkettä haettiin innokkaasti

Osittaista varhennettua vanhuuseläkettä hakeneiden osuus ikäluokasta 2017

Vuoden 2017 työeläkeuudistuksen yhteydessä otettiin käyttöön uusi eläkelaji, osittainen varhennettu vanhuuseläke. Uusi eläkemuoto on ollut suosittu alusta alkaen. Vuoden 2017 loppuun mennessä tehtiin yli 14 000 osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen eläkehakemusta, joiden perusteella alkoi 12 500 eläkettä.

Hakijamäärä on korkea suhteutettuna kyseiseen eläkelajiin oikeutettujen työeläkevakuutettujen määrään. Korkein hakemisalttius oli vuonna 1956 syntyneillä (9,7 prosenttia). Vuonna 1956 syntyneistä miehistä, jotka eivät olleet eläkkeellä, 11,5 prosenttia haki osittaista varhennettua vanhuuseläkettä. Naisten vastaava luku oli 8,0 prosenttia.

Uusista eläkkeistä 10 700 alkoi varhennettuina. Varhennusaika oli keskimäärin 22 kuukautta, mikä johti noin 70 euron vähennykseen kuukausieläkkeessä. Eläkkeistä 1 800 alkoi varhentamattomina. Näistä 300 eläkettä alkoi alimmassa eläkeiässä ja 1 500 eläkeiän täyttämisen jälkeen ns. lykättyinä eläkkeinä, joihin maksetaan lykkäyskorotus.

Lähes 90 prosenttia valitsi osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen 50 prosentin suuruisena, jolloin eläke oli keskimäärin 810 €/kk. Eläkkeiden mediaani oli 100 euroa pienempi. 25 prosentin tasoisen eläkkeen ottaneiden eläkkeen suuruus oli keskimäärin 430 €/kk (mediaanieläke 380 €/kk).

Osittainen varhennettu vanhuuseläke 31.12.2017HenkilöitäMiehiäNaisia
Alkaneita eläkkeitä 12 5007 2005 200
– Yksityisellä sektorilla8 800
5 9002 900
– 50 % tasoisia11 0006 6004 400
Tasoa vaihtaneita114
6054
Peruneita82
3448
– Julkisella sektorilla571740
Päättyneitä891492399
– Kuolleita28235
– Vanhuuseläke alkoi861469392
– Muu eläke alkoi211
Voimassa 31.12.201711 7006 800
4 900
 – 50 % tasoisia10 3006 2004 100
 – 50 % eläke keskimäärin800 €/mån890 €/kk680 €/kk

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging