Det finns en nyare publikation över denna statistik: Arbetspensionsförsäkrade i Finland

De arbetspensionsförsäkrade inkomsterna på samma nivå som året innan

Över 2,5 miljoner löntagare tjänade in arbetspension år 2017. Inom den privata sektorn var löntagarnas antal 1,9 miljoner och inom den offentliga sektorn var antalet 850 000. Kvinnornas andel av löntagarna var 51 procent. I löntagarna ingår alla de som arbetar inom ramen för arbetspensionslagarna för den offentliga sektorn och de som arbetar inom ramen för lagen om pension för arbetstagare (ArPL) och lagen om sjömanspensioner inom den privata sektorn.

Löntagarnas försäkrade inkomster 2017

Löntagarnas genomsnittliga arbetspensionsförsäkrade månadsinkomst var 2 858 euro år 2017. Männens medelinkomst var 3 270 euro och kvinnornas 2 461 euro i månaden. Granskat enligt de största arbetspensionslagarna fanns den högsta medelinkomsten hos staten (OffPL/staten), 3 267 euro i månaden. Bland dem som arbetade inom ramen för ArPL var den genomsnittliga månadsinkomsten 2 798 euro och inom kommunsektorn (OffPL/kommunsektorn) var den 2 422 euro.

År 2017 var löntagarnas arbetspensionsförsäkrade medianinkomst 2 609 euro i månaden. Medianinkomsten bland dem som arbetade inom ramen för ArPL var 2 518 euro. Inom kommunsektorn var medianinkomsten 2 394 euro och bland dem som arbetade inom staten var den 3 378 euro. Medianinkomsten är den mellersta löntagarens inkomst av inkomstfördelningen.

Som inkomster för löntagare räknas allt arbete som utförs arbetspensionsförsäkrat. Månadsinkomsten har räknats genom att dividera den arbetspensionsförsäkrade personens årsinkomst med antalet månader i arbete.

Läs mer i statistikpublikationen:

Diagram och tabeller:

Kvalitetsbeskrivning: Arbetspensionsförsäkrade i Finland 2017 (FOS)

Statistiken Arbetspensionsförsäkrade i Finland sammanställs av Pensionsskyddscentralen.

I lagen om Pensionsskyddscentralen slås det fast att Pensionsskyddscentralen (PSC) bland annat har som uppgift att föra statistik över sitt verksamhetsområde. Inom PSC är det planeringsavdelningen som gör upp statistiken.

Statistiken Arbetspensionsförsäkrade i Finland finansieras av PSC.

Relevans av statistikuppgifterna

Det lagstadgade pensionsskyddet i Finland består i huvuddrag av arbetspensions- och folkpensionssystemet. Arbetspensionssystemets pensioner är inkomstrelaterade medan folkpensionssystemet är ett bosättningsbaserat system. Statistiken Arbetspensionsförsäkrade i Finland ger en helhetsbild av de personer i åldern 17–68 år som omfattas av det finländska arbetspensionssystemet.

Inom den privata sektorn verkställs arbetspensionsskyddet av arbetspensionsbolag, -stiftelser och -kassor och inom den offentliga sektorn huvudsakligen av Keva. Pensionsskyddscentralen fungerar som samorgan för arbetspensionssystemet och insamlar bl.a. nödvändiga uppgifter för skötseln av de arbetspensionsärenden som ålagts centralen enligt lag.

Statistiken Arbetspensionsförsäkrad i Finland täcker hela det lagstadgade arbetspensionsskyddet. Den innehåller de centrala kvantitativa uppgifterna om alla personer i åldern 17–68 år som omfattas av det finländska arbetspensionssystemet samt uppgifter om löntagarnas arbetspensionsförsäkrade inkomster.

De som omfattats av arbetspensionssystemet har indelats i arbetspensionsförsäkrade och pensionerade. De arbetspensionsförsäkrades antal presenteras enligt en indelning i två grupper: de som var i arbete vid tidpunkten för statistikföringen, och de som inte arbetade eller var pensionerade vid tidpunkten för statistikföringen. Andra klassificeringsgrunder i statistiken är arbetspensionssektor och –lag samt ålder och kön.

I statistiken presenteras också uppgifter om andra perioder för vilka man tjänar in pension, sådana är registrerade oavlönade perioder och förmåner enligt StPEL-lagen (lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier). Dessa uppgifter presenteras indelat efter förmånsslag.

Av löntagarnas arbetspensionsförsäkrade inkomster presenteras medelvärdes- och medianuppgifter indelat efter arbetspensionssektor och –lag samt kön och ålder. Inkomsternas decilfördelningar har specificerats enligt kön och åldersgrupp.

Begreppen och definitionerna som används i statistiken presenteras på statistikens hemsida på adressen www.etk.fi/statistik > Arbetspensionsförsäkrade.

Uppgifternas exakthet och tillförlitlighet

Statistiken baserar sig på totalmaterial, vars uppgifter fås från arbetspensionssystemets intjänings- och pensionsregister. Materialet omfattar de personer i arbetsför ålder som var vid liv under statistikåret och som under statistikåret eller tidigare har arbetat i en anställning inom den privata eller den offentliga sektorn eller som företagare och tjänat in pension för detta arbete.

Uppgifter om de pensionerade fås från pensionsregistret och uppgifter om arbete från intjäningsregistret. Från intjäningsregistret fås dessutom även andra uppgifter som inverkar på pensionen, dvs. de så kallade oavlönade perioderna. Dessa uppgifter anmäls till intjäningsregistret av bl.a. av FPA och arbetslöshetskassorna. Utifrån uppgifterna som fås från registren bildas statistikregistret, från vilket uppgifterna i statistiken produceras.

Pensionsskyddscentralens avdelning för registertjänster ansvarar tillsammans med arbetspensionsanstalterna för intjäningsregistrets innehåll, tillgången till den information som behövs vid verkställigheten av pensionsskyddet, informationens omfattning, lagenlighet och riktighet samt utredningen av fel i innehållet. Registrets hanteringssystem innehåller dataverifieringsfunktioner och logikkontroller där programmet kräver att uppgifterna rättas eller kontrolleras. Felmeddelandena kan också vara anmärkningar, som inte förhindrar att uppgifterna registreras.

Arek Oy bär det datatekniska ansvaret för intjäningsregistren. Arek Oy är ett bolag som ägs gemensamt av pensionsförsäkrarna och PSC.

Fel som upptäcks i statistiken rättas omgående på webbplatsen. Om större fel skrivs ett separat meddelande.

Uppgifternas aktualitet och punktlighet

Statistikuppgifterna ges ut en gång om året, mot slutet av året efter statistikåret. Publiceringstidpunkten finns på PSC:s webbplats www.etk.fi/statistik under rubriken Publiceringskalender. Uppgifterna i statistiken är slutliga.

Uppgifternas samanvändbarhet och jämförbarhet

Statistiken har producerats från och med år 2005, och uppgifterna är i huvuddrag jämförbara från och med år 2007. För den privata sektorns del sträcker sig tidsserien ända till och med år 1977.

Statistiken utkom tidigare under titeln Arbetspensionstagare och -försäkrade i Finland (FOS). Från och med statistikåret 2013 har statistiken getts ut som två separata statistikgrenar: Arbetspensionstagare i Finland (FOS) och Arbetspensionsförsäkrade i Finland (FOS).

Uppgifternas tillgänglighet och tydlighet

Uppgifterna om statistiken publiceras årligen på PSC:s webbplats på statistikens webbsida. En del av uppgifterna i statistiken publiceras också i PSC:s statistikdatabas på www.etk.fi/statistik > Pensionsskyddscentralens statistikdatabas.

Beskrivning av statistiken finns på statistikens webbsida.

Närmare information om statistiken ges av PSC:s statistiktjänst tilastot(at)etk.fi.

This is staging