Tilastosta on olemassa uudempi julkistus: Suomen työeläkevakuutetut

Työeläkevakuutetut ansiot edellisvuoden tasolla

Yli 2,5 miljoonaa palkansaajaa kartutti itselleen työeläkettä vuonna 2017. Yksityisellä sektorilla palkansaajia oli 1,9 miljoonaa ja julkisella sektorilla 850 000. Naisten osuus palkansaajista oli 51 prosenttia. Palkansaajiin kuuluvat kaikki julkisen sektorin työeläkelakien piirissä työskentelevät ja yksityisellä sektorilla työntekijän eläkelain (TyEL) ja merimieseläkelain piirissä työskentelevät.

Palkansaajien työeläkevakuutetut kuukausiansiot vuonna 2017, suurimmat työeläkelait

Palkansaajien keskimääräinen työeläkevakuutettu kuukausiansio oli 2 858 euroa vuonna 2017. Miesten keskiansio oli 3 270 euroa ja naisten 2 461 euroa kuukaudessa.

Suurimpien työeläkelakien mukaan tarkasteltuna korkein keskiansio oli valtiolla (JuEL/valtio), 3 267 euroa kuukaudessa. TyEL:n piirissä työskennelleillä keskimääräinen kuukausiansio oli 2 798 euroa ja kunta-alalla (JuEL/kunta-ala) 2 422 euroa.

Työeläkevakuutettujen palkansaajien mediaaniansio oli 2 609 euroa kuukaudessa. TyEL:n piirissä työskennelleiden mediaaniansio oli 2 518 euroa. Kunta-alalla mediaaniansio oli 2 394 euroa ja valtiolla työskennelleillä 3 378 euroa kuukaudessa. Mediaaniansio on ansiojakauman keskimmäisen palkansaajan ansio.

Palkansaajien ansioihin lasketaan mukaan kaikki työeläkevakuutettuna tehty työ. Kuukausiansio on muodostettu jakamalla henkilön työeläkevakuutettu vuosiansio työkuukausien määrällä.

Laatuseloste: Suomen työeläkevakuutetut 2017 (SVT)

Suomen työeläkevakuutetut -tilasto tuotetaan Eläketurvakeskuksessa.

Laissa Eläketurvakeskuksesta (ETKL) todetaan Eläketurvakeskuksen (ETK) yhdeksi tehtäväksi harjoittaa toimialaansa kuuluvaa tilastotoimintaa. ETK:ssa tilastojen tuottamisesta vastaa suunnitteluosasto.

Suomen työeläkevakuutetut -tilaston kustannuksista vastaa ETK.

Tilastotietojen relevanssi

Suomen lakisääteinen eläketurva koostuu pääpiirteissään työ- ja kansaneläkejärjestelmistä. Työeläkejärjestelmän eläkkeet ovat ansiosidonnaisia, kun taas kansaneläkejärjestelmä on asumisperusteinen. Suomen työeläkevakuutetut -tilasto antaa kokonaiskuvan Suomen työeläkejärjestelmän kattavuudesta 17–68-vuotiaiden henkilöiden joukossa.

Työeläketurvaa hoitavat yksityisellä sektorilla työeläkeyhtiöt, -säätiöt ja -kassat sekä julkisella sektorilla pääasiassa Keva. Eläketurvakeskus toimii työeläkejärjestelmän keskuksena ja kerää mm. työeläkeasioiden hoidon edellyttämät tiedot sille säädettyjen tehtävien hoitamista varten.

Suomen työeläkevakuutetut -tilasto kattaa koko lakisääteisen työeläketurvan. Se sisältää keskeiset lukumäärätiedot kaikista Suomen työeläkejärjestelmän piiriin kuuluvista 17–68-vuotiaista henkilöistä sekä tiedot palkansaajien työeläkevakuutetuista ansioista.

Työeläkejärjestelmän piiriin kuuluneet on jaoteltu työeläkevakuutettuihin ja eläkkeellä oleviin. Työeläkevakuutettujen lukumäärät esitetään luokiteltuina kahteen ryhmään: tilastointiajankohtana työssä olleisiin ja niihin, jotka eivät olleet työssä eivätkä eläkkeellä tilastointiajankohtana. Muina luokittelijoina käytetään työeläkesektoria ja -lakia sekä henkilön ikää ja sukupuolta.

Tilastossa esitetään tietoja myös muista eläkettä kartuttavista jaksoista, jollaisia ovat rekisteröidyt palkattomat ajat ja VEKL-lain (laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta) mukaiset etuudet. Nämä tiedot esitetään etuuslajin mukaan luokiteltuina.

Palkansaajien työeläkevakuutetuista ansioista esitetään keskiarvo- ja mediaanitietoja työeläkesektorin ja -lain sekä sukupuolen ja iän mukaan jaoteltuina. Ansioiden desiilijakaumat on eritelty sukupuolen ja ikäryhmän mukaan.

Tilastossa käytetyt käsitteet ja määritelmät on esitetty tilaston kotisivulla osoitteessa www.etk.fi/tilastot > Työeläkevakuutetut.

Tietojen tarkkuus ja luotettavuus

Tilasto perustuu kokonaisaineistoon, jonka tiedot saadaan työeläkejärjestelmän ansainta- ja eläkerekistereistä. Aineisto sisältää tilastovuoden aikana elossa olleet työikäiset henkilöt, jotka ovat työskennelleet yksityisellä tai julkisella sektorilla eläkettä kartuttaneessa työsuhteessa tai yrittäjänä tilastovuonna tai sitä aiemmin.

Eläkkeellä olevien tiedot saadaan eläkerekisteristä ja työskentelyä koskevat tiedot ansaintarekisteristä. Lisäksi ansaintarekisteristä saadaan muita eläkkeeseen vaikuttavia tietoja eli ns. palkattomia jaksoja. Näitä tietoja ansaintarekisteriin ilmoittavat mm. Kela ja työttömyyskassat. Rekistereistä saatavien tietojen avulla muodostetaan tilastorekisteri, josta tilaston tiedot tuotetaan.

Eläketurvakeskuksen rekisteripalveluosasto vastaa yhdessä työeläkelaitosten kanssa ansaintarekisterin sisällöstä, eläketurvan toimeenpanossa tarvittavien tietojen saatavuudesta, kattavuudesta, lainmukaisuudesta ja oikeellisuudesta sekä sisällön virhetilanteiden selvittelystä. Rekisterin käsittelyjärjestelmät sisältävät luvallisuus- ja loogisuustarkistuksia, joissa ohjelma vaatii korjaamaan tai tarkistamaan tiedot. Virheilmoitukset voivat olla myös huomautuksia, jotka eivät estä tietojen rekisteröitymistä.

Tietoteknisesti ansaintarekistereistä vastaa Arek Oy. Se on eläkevakuuttajien ja ETK:n yhteisesti omistama yhtiö.

Tilastossa havaitut virheet korjataan verkkopalvelussa välittömästi. Isoista virheistä laaditaan erillinen tiedote.

Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tilaston tiedot julkaistaan kerran vuodessa tilastovuotta seuraavan vuoden loppupuolella. Julkistamisajankohta on esitetty ETK:n kotisivuilla osoitteessa www.etk.fi/tilastot kohdassa Julkistamiskalenteri. Tilaston tiedot ovat lopullisia.

Tilastojen yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus

Tilastoa on tuotettu vuodesta 2005 lähtien, ja sen tiedot ovat pääpiirteissään vertailukelpoisia vuodesta 2007 alkaen. Yksityisen sektorin osalta aikasarja ulottuu vuoteen 1977 saakka.

Tilasto ilmestyi vuosina 2007–2014 (tilastovuodet 2005–2013) nimellä Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut (SVT). Tilastovuodesta 2013 lähtien kokonaisuus on julkaistu kahtena erillisenä tilastona: Suomen työeläkkeensaajat (SVT) ja Suomen työeläkevakuutetut (SVT).

Tietojen saatavuus ja selkeys

Tilaston tiedot julkaistaan vuosittain ETK:n verkkopalvelussa tilaston kotisivulla. Osa tilaston tiedoista julkaistaan myös ETK:n tilastotietokannassa osoitteessa www.etk.fi/tilastot > Eläketurvakeskuksen tilastotietokanta.

Tilaston kuvaus on esitetty tilaston kotisivulla.

Lisätietoja tilastosta antaa ETK:n tilastopalvelu tilastot(at)etk.fi.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging