Det finns en nyare publikation över denna statistik: Arbetspensionsförsäkrade i Finland

Löntagarnas genomsnittliga arbetspensionsförsäkrade inkomst är 2 857 €/mån

Löntagarnas försakrade inkomster år 2016

År 2016 var löntagarnas genomsnittliga arbetspensionsförsäkrade inkomst 2 857 euro i månaden. Männens medelinkomst var 3 264 euro i månaden och kvinnornas 2 468 euro.

En studie av åldersgrupperna visar att den arbetspensionsförsäkrade medelinkomsten var högst bland 40–49-åringarna. Medelinkomsten bland män i åldern 40–49 år var 4 018 euro i månaden och bland kvinnor i samma ålder 2 978 euro i månaden.

Lägst var den arbetspensionsförsäkrade medelinkomsten bland 18–29-åringar, 1 775 euro i månaden. I början av yrkesbanan är lönenivån i allmänhet lägre än bland dem som arbetat längre. Bland unga försäkrade finns det också många som arbetar oregelbundet, t.ex. studerande, vilkas inkomster är små.

År 2016 tjänade 2,5 miljoner personer in arbetspension som löntagare. I löntagarna ingår alla som arbetat inom ramen för arbetspensionslagarna för den offentliga sektorn och de som arbetat inom ramen för lagen om pension för arbetstagare och lagen om sjömanspensioner inom den privata sektorn.

I löntagarnas arbetspensionsförsäkrade inkomster medräknas allt arbete som arbetspensionsförsäkrad. Där ingår alltså också t.ex. oregelbundna arbeten, som kan vara kortvariga, och deltidsarbete.

Diagram och tabeller:

Kvalitetsbeskrivning: Arbetspensionsförsäkrade i Finland 2016

Statistiken Arbetspensionsförsäkrade i Finland sammanställs av Pensionsskyddscentralen.

I lagen om Pensionsskyddscentralen slås det fast att Pensionsskyddscentralen (PSC) bland annat har som uppgift att föra statistik över sitt verksamhetsområde. Inom PSC är det planeringsavdelningens statistikenhet som gör upp statistiken.

Statistiken arbetspensionsförsäkrade i Finland finansieras av PSC.

Relevans av statistikuppgifterna

Det lagstadgade pensionsskyddet i Finland består i huvuddrag av arbetspensions- och folkpensionssystemet. Arbetspensionssystemets pensioner är inkomstrelaterade medan folkpensionen är ett bosättningsbaserat system. Statistiken Arbetspensionsförsäkrade i Finland ger en helhetsbild av de personer i åldern 18–68 år som omfattas av det finländska arbetspensionssystemet och deras yrkesbanor.

Inom den privata sektorn verkställs arbetspensionsskyddet av arbetspensionsbolag, -stiftelser och -kassor och inom den offentliga sektorn huvudsakligen av Keva. Pensionsskyddscentralen fungerar som samorgan för arbetspensionssystemet och insamlar bl.a. nödvändiga uppgifter för skötseln av de arbetspensionsärenden som ålagts centralen enligt lag.
Statistiken Arbetspensionsförsäkrade i Finland täcker hela det lagstadgade arbetspensionsskyddet. I den presenteras de centrala siffrorna om alla i åldern 18–68 år som omfattats av det finländska arbetspensionssystemet klassificerat enligt arbetspensionssektor och -lag.

De som omfattats av arbetspensionssystemet har indelats i arbetspensionsförsäkrade och pensionerade. De arbetspensionsförsäkrades antal presenteras enligt en indelning i två grupper: de som var i arbete vid tidpunkten för statistikföringen, och de som inte arbetade eller var pensionerade vid tidpunkten för statistikföringen. Andra klassificeringsgrunder i statistiken är ålder och kön.
I statistiken presenteras också uppgifter om andra perioder för vilka man tjänar in pension, sådana är registrerade oavlönade perioder och perioder enligt StPEL. Dessa uppgifter presenteras indelat efter förmånsslag.

Begreppen och definitionerna som används i statistiken presenteras på statistikens hemsida på adressen www.etk.fi/statistik > Arbetspensionsförsäkrade.
Statistiken riktar sig till sakkunniga inom den sociala trygghetssektorn, forskare, medier och andra som kan behöva information om ämnesområdet.  Det är den mest omfattande statistiken om Finlands arbetspensionsförsäkrade.

Uppgifternas exakthet och tillförlitlighet

Uppgifterna i statistiken baserar sig på data ur intjäningsregistret (totalmaterial). I intjäningsregistret införs uppgifter om förvärvsarbete samt oavlönade perioder, barnavårdstid och avlagda examina som behövs för fastställandet av pensionen. Med hjälp av dessa uppgifter bildas en yrkesbana för den arbetspensionsförsäkrade. Uppgifterna om yrkesbanan sparas i statistikregistret, från vilket statistik om de försäkrade produceras.

Pensionsskyddscentralens avdelning för registertjänster ansvarar tillsammans med arbetspensionsanstalterna för intjäningsregistrets innehåll, tillgången till den information som behövs vid verkställigheten av pensionsskyddet, informationens omfattning, lagenlighet och riktighet samt utredningen av fel i innehållet. Registrets hanteringssystem innehåller dataverifieringsfunktioner och logikkontroller där programmet kräver att uppgifterna rättas eller kontrolleras. Felmeddelandena kan också vara anmärkningar, som inte förhindrar att uppgifterna registreras.

Arek Oy bär det datatekniska ansvaret för intjäningsregistren. Arek Oy är ett bolag som ägs gemensamt av pensionsförsäkrarna och PSC.

Fel som upptäcks i statistiken rättas omgående på webbplatsen. Till tryckta publikationer som inte distribuerats fogas ett rättelseblad. Om större fel skrivs ett separat meddelande till dem som redan fått publikationen.

Uppgifternas aktualitet och punktlighet

Uppgifterna för statistikåret 2013 kommer ut i december 2015. Uppgifterna för statistikåret 2014 publiceras under den första halvan av år 2016.
I fortsättningen ges statistiken ut en gång om året, mot slutet av året efter statistikåret. Publiceringstidpunkten finns på PSC:s webbplats www.etk.fi/statistik under rubriken Publiceringskalender.

Uppgifterna i statistiken är slutliga.

Uppgifternas samanvändbarhet och jämförbarhet

Statistiken har producerats från och med år 2005, och uppgifterna är jämförbara från och med år 2007. För den privata sektorns del sträcker sig tidsserien ända till och med år 1977.

Åren 2007–2014 (statistikåren 2005–2013) har statistiken utkommit under titeln Arbetspensionstagare och -försäkrade i Finland (FOS). Från och med år 2015 ges statistiken ut som två separata statistikgrenar: Arbetspensionstagare i Finland (FOS) och Arbetspensionsförsäkrade i Finland (FOS).

Uppgifternas tillgänglighet och tydlighet

Uppgifterna om statistiken publiceras årligen i publikationen Arbetspensionsförsäkrade i Finland, som utkommer i tryckt form samt även i elektronisk form på PSC:s webbplats.  Anvisningarna för beställning av den tryckta publikationen finns på titelbladets frånsida och på PSC:s webbplats. En del av uppgifterna i statistiken publiceras också i PSC:s statistikdatabas på www.etk.fi/statistik > Pensionsskyddscentralens statistikdatabas.

Beskrivning av statistiken finns på PSC:s webbsida under adressen www.etk.fi/statistik.

Närmare uppgifter om statistiken ges av PSC:s statistiktjänst tilastot(at)etk.fi.

This is staging