Tilastosta on olemassa uudempi julkistus: Suomen työeläkevakuutetut

Palkansaajan työeläkevakuutettu kuukausiansio keskimäärin
2 857 euroa

Palkansaajien vakuutetut kuukausiansiot 2016

Palkansaajien keskimääräinen työeläkevakuutettu ansio vuonna 2016 oli 2 857 euroa kuukaudessa. Miesten keskiansio oli 3 264 euroa ja naisten 2 468 euroa kuukaudessa.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna korkein työeläkevakuutettu keskiansio oli 40–49-vuotiailla, joilla miesten ansio oli keskimäärin 4 018 euroa ja naisten 2 978 euroa kuukaudessa.

Pienin työeläkevakuutettu keskiansio oli 18–29-vuotiailla, 1 775 euroa kuukaudessa. Työuran alussa palkkataso on yleensä alhaisempi kuin pitempään työskennelleillä. Nuorissa vakuutetuissa on myös paljon epäsäännöllistä työtä tekeviä, kuten opiskelijoita, joiden ansiot jäävät pieniksi.

Työeläkettä kartutti palkansaajina 2,5 miljoonaa henkilöä vuonna 2016. Palkansaajiin kuuluvat kaikki julkisen sektorin työeläkelakien piirissä työskennelleet sekä yksityisellä sektorilla työntekijän eläkelain ja merimieseläkelain piirissä työskennelleet.

Palkansaajien työeläkevakuutettuihin ansioihin luetaan kaikki työeläkevakuutettuna tehty työ. Siihen sisältyvät siten myös epäsäännölliset työt, jotka voivat olla kestoltaan lyhyitä tai osa-aikaisia.

Laatuseloste: Suomen työeläkevakuutetut 2016 (SVT)

Suomen työeläkevakuutetut -tilasto tuotetaan Eläketurvakeskuksessa.

Laissa Eläketurvakeskuksesta (ETKL) todetaan Eläketurvakeskuksen (ETK) yhdeksi tehtäväksi harjoittaa toimialaansa kuuluvaa tilastotoimintaa. ETK:ssa tilastojen tuottamisesta vastaa suunnitteluosaston tilastoyksikkö.

Suomen työeläkevakuutetut -tilaston kustannuksista vastaa ETK.

Tilastotietojen relevanssi

Suomen lakisääteinen eläketurva koostuu pääpiirteissään työ- ja kansaneläkejärjestelmistä. Työeläkejärjestelmän eläkkeet ovat ansiosidonnaisia, kansaneläke on puolestaan asumisperusteinen järjestelmä. Suomen työeläkevakuutetut -tilasto antaa kokonaiskuvan Suomen työeläkejärjestelmän piiriin kuuluneista 18–68-vuotiaista henkilöistä ja heidän työhistoriastaan.

Työeläketurvaa hoitavat yksityisellä sektorilla työeläkeyhtiöt, -säätiöt ja -kassat sekä julkisella sektorilla pääasiassa Keva. Eläketurvakeskus toimii työeläkejärjestelmän keskuksena ja kerää mm. työeläkeasioiden hoidon edellyttämät tiedot sille säädettyjen tehtävien hoitamista varten.

Suomen työeläkevakuutetut -tilasto kattaa koko lakisääteisen työeläketurvan. Siinä esitetään keskeiset lukumäärätiedot kaikista Suomen työeläkejärjestelmän piiriin kuuluneista 18–68-vuotiaista henkilöistä työeläkesektorin ja -lain mukaan luokiteltuina.

Työeläkejärjestelmän piiriin kuuluneet on jaoteltu työeläkevakuutettuihin ja eläkkeellä oleviin. Työeläkevakuutettujen lukumäärät esitetään jaoteltuina kahteen ryhmään: tilastointiajankohtana työssä olleisiin ja niihin, jotka eivät olleet työssä eivätkä eläkkeellä tilastointiajankohtana. Muina luokittelijoina tilastossa käytetään henkilön ikää ja sukupuolta.

Tilastossa esitetään tietoja myös muista eläkettä kartuttavista jaksoista, jollaisia ovat rekisteröidyt palkattomat ajat ja VEKL:n mukaiset etuudet. Nämä tiedot esitetään etuuslajin mukaan luokiteltuina.

Tilastossa käytetyt käsitteet ja määritelmät on esitetty tilaston kotisivulla osoitteessa www.etk.fi/tilastot > Työeläkevakuutetut.

Tilasto palvelee sosiaaliturvan asiantuntijoita, tutkijoita, tiedotusvälineitä ja muita aihealueesta tietoa tarvitsevia. Kyseessä on kattavin Suomen työeläkevakuutettuja koskeva tilasto.

Tietojen tarkkuus ja luotettavuus

Tilaston tiedot perustuvat ansaintarekisteristä saataviin tietoihin (kokonaisaineisto). Ansaintarekisteriin talletetaan eläkkeen määräytymiseen tarvittavat tiedot henkilöiden työhistoriasta sekä palkattomista ajoista, lapsenhoitoajoista ja suoritetuista tutkinnoista. Näiden tietojen avulla muodostetaan työeläkevakuutetuille työura. Työuraa koskevat tiedot talletetaan tilastorekisteriin, josta vakuutettuja koskevat tilastot tuotetaan.

Eläketurvakeskuksen rekisteripalveluosasto vastaa yhdessä työeläkelaitosten kanssa ansaintarekisterin sisällöstä, eläketurvan toimeenpanossa tarvittavien tietojen saatavuudesta, kattavuudesta, lainmukaisuudesta ja oikeellisuudesta sekä sisällön virhetilanteiden selvittelystä. Rekisterin käsittelyjärjestelmät sisältävät luvallisuus- ja loogisuustarkistuksia, joissa ohjelma vaatii korjaamaan tai tarkistamaan tiedot. Virheilmoitukset voivat olla myös huomautuksia, jotka eivät estä tietojen rekisteröitymistä.

Tietoteknisesti ansaintarekistereistä vastaa Arek Oy. Se on eläkevakuuttajien ja ETK:n yhteisesti omistama yhtiö.

Tilastossa havaitut virheet korjataan verkkopalvelussa välittömästi. Painettuihin jakamattomiin julkaisuihin liitetään korjaussivu. Isoista virheistä laaditaan erillinen tiedote julkaisun jo aiemmin saaneille.

Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tilastovuoden 2013 tiedot ilmestyvät vuoden 2015 joulukuussa. Tilastovuoden 2014 tiedot julkaistaan vuoden 2016 ensimmäisen puoliskon aikana.

Jatkossa tilasto julkaistaan kerran vuodessa tilastovuotta seuraavan vuoden loppupuolella. Tilaston julkistamisajankohta on esitetty ETK:n kotisivuilla osoitteessa www.etk.fi/tilastot kohdassa Julkistamiskalenteri. Tilaston tiedot ovat lopullisia.

Tilastojen yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus

Tilastoa on tuotettu vuodesta 2005 lähtien, ja sen tiedot ovat vertailukelpoisia vuodesta 2007 alkaen. Yksityisen sektorin osalta aikasarja ulottuu vuoteen 1977 saakka.

Tilasto on ilmestynyt vuosina 2007–2014 (tilastovuodet 2005–2013) nimellä Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut (SVT). Vuodesta 2015 lähtien kokonaisuus julkaistaan kahtena erillisenä tilastona: Suomen työeläkkeensaajat (SVT) ja Suomen työeläkevakuutetut (SVT).

Tietojen saatavuus ja selkeys

Tilaston tiedot julkaistaan vuosittain Suomen työeläkevakuutetut -julkaisussa, joka ilmestyy sekä painotuotteena että sähköisenä versiona ETK:n internetsivuilla. Painojulkaisun tilausohjeet on kerrottu nimiölehden kääntöpuolella sekä ETK:n internetsivuilla. Osa tilaston tiedoista julkaistaan myös ETK:n tilastotietokannassa osoitteessa www.etk.fi/tilastot > Eläketurvakeskuksen tilastotietokanta.

Tilaston kuvaus on esitetty ETK:n internetsivuilla osoitteessa www.etk.fi/tilastot.

Lisätietoja tilastosta antaa ETK:n tilastopalvelu tilastot(at)etk.fi.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging