Vuonna 2019 yrittäjien keskimääräinen vahvistettu YEL-työtulo oli 21 900 euroa. Miehillä se oli 22 800 euroa ja naisilla 20 100 euroa. YEL-vakuutettuja yrittäjiä oli yhteensä 210 800, joista miehiä 139 300 ja naisia 71 400, eli naisia oli yrittäjistä noin kolmasosa.

Alla olevassa kuviossa on esitetty yrittäjien YEL-työtulojen keskiarvot eri viisivuotisikäluokissa vuonna 2019. Työtulojen keskiarvot kasvavat iän myötä. Naisten työtulojen keskiarvo on miesten työtulojen keskiarvoa matalampi lähes kaikissa ikäluokissa.

Lisää kuvioita voimassaolevista ja alkaneista YEL-vakuutuksista:

Tilaston taulukot

YEL-vakuutetut ja työtulot

Tuottaja: Eläketurvakeskus
Tilaston kotisivu: YEL-työtulot
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon: Ei

Kuvaus

Tilasto YEL-työtuloista sisältää luokiteltua tietoa eläkelaitosten yrittäjäeläkevakuutusten lukumääristä, vahvistetuista YEL-työtuloista sekä työtuloon liittyvistä joustoista.

Tietosisältö

Tilastosta on saatavissa tietoa eläkelaitosten yrittäjäeläkevakuutusten lukumääristä, vahvistetuista työtuloista sekä työtuloon liittyvistä joustoista hetkeltä 31.12.vuosi.

Käytetyt luokitukset

Tiedot on jaoteltu sukupuolen ja ikäryhmän sekä työtulon suuruuden mukaan.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilasto on koottu eläkelaitosten Eläketurvakeskukselle ilmoittamista eläkelaitosten omista rekistereistään tekemistä yhteenvetotiedoista. Tiedot kerätään sähköisesti.

Päivitystiheys

Tiedot päivitetään kerran vuodessa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Toukokuu

Aikasarja

Tilastoa YEL-työtulot iän mukaan on tuotettu vuodesta 2005 lähtien ja YEL-työtulot työtulon mukaan jaoteltuna vuodesta 2013 lähtien.

Asiasanat

YEL, vakuutetut, työtulot, joustot

Käsitteet ja määritelmät

YEL-vakuutettu

YEL-vakuutettu tilastovuonna v on yrittäjä, jolla on voimassaoleva YEL-vakuutus vuoden lopussa. Myös hetkellä 31.12.vuosi päättyvä vakuutus katsotaan tilastossa voimassaolevaksi vakuutukseksi. Jos yrittäjä täyttää 68 vuotta joulukuussa tilastovuonna eli hänen vakuuttamisvelvollisuutensa päättyy tilastovuonna, hän ei ole tilastossa mukana vakuutettuna. Tässä tilastossa vakuutetuiksi luetaan vain voimassaolevat va-kuutukset, ei vapaakirjojen haltijoita.

Jousto ylöspäin henkilöt

YEL-vakuutusmaksun joustolla tarkoitetaan, että yrittäjä voi halutessaan maksaa lisätyöeläkevakuutus-maksua tai pienennettyä työeläkevakuutusmaksua ilman, että yrittäjälle eläkkeen karttumisen perustaksi vahvistettua YEL-työtuloa tarvitsisi muuttaa pysyvästi (YEL 116 §). Eläke karttuu sen työtulon mukaan, joka vastaa maksettuja vakuutusmaksuja. Tätä työtuloa kutsutaan kokonaistyötuloksi. Tilastossa jousto ylöspäin tarkoittaa niiden YEL-vakuutettujen yrittäjien määrää, jotka ovat tilastovuonna maksaneet lisä-työeläkevakuutusmaksua eli joustaneet vakuutusmaksujaan ylöspäin.

Jousto alaspäin henkilöt

Tilastossa jousto alaspäin tarkoittaa niiden YEL-vakuutettujen yrittäjien määrää, jotka ovat tilastovuonna maksaneet pienennettyä työeläkevakuutusmaksua eli joustaneet vakuutusmaksujaan alaspäin.

Vahvistettu YEL-työtulo käyvin hinnoin

Yrittäjälle vahvistetaan eläkkeen karttumisen perustaksi työtulo (YEL 112 §). Myös vakuutusmaksut määrätään työtulon perusteella. Vahvistettu YEL-työtulo on kyseisenä vuonna voimassa olevien yrittäjille vahvistettujen YEL-työtulojen keskiarvo. Se on laskettu eläkelaitosten ilmoittamien kussakin eläkelaitoksessa vakuutettujen vahvistettujen YEL-työtulojen keskiarvojen vakuutettujen lukumäärällä painotettuna keskiarvona.

Vahvistettu YEL-työtulo vuoden v palkkakerrointasossa

Vahvistettua YEL-työtuloa korotetaan automaattisesti työeläkejärjestelmän toimesta vuosittain palkkakertoimella. Vahvistettu YEL-työtulo löytyy taulukosta sekä käyvin hinnoin että palkkakertoimella muunnettuna viimeisimmän tilastoidun vuoden tasoon.

Luokitteluissa käytettyjä käsitteitä:

Työtulon alaraja

Yrittäjän vahvistetun YEL-työtulon tulee olla lain mukaan vähintään 7 656,26 euroa vuoden 2018 tasossa. Alaraja muuttuu vuosittain palkkakertoimen muutosta vastaavasti, ja tilastoluokkaa muutetaan vastaavas-ti.

Työtulon yläraja

Yrittäjän vahvistettu YEL-työtulo voi olla lain mukaan enintään 173 875 euroa vuoden 2018 tasossa. Ylä-raja muuttuu vuosittain palkkakertoimen muutosta vastaavasti, ja tilastoluokkaa muutetaan vastaavasti.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging