Det finns en nyare publikation över denna statistik: Arbetspensionsrehabilitering

Sju av tio som får rehabilitering återvänder till arbetslivet

År 2018 avslutades nästan 8 000 rehabiliteringar. Nästan 70 procent av de avslutade rehabiliteringarna var framgångsrika. Rehabiliteringen anses vara framgångsrik, om klienten igen börjar arbeta eller aktivt söka jobb på arbetsmarknaden.

Rehabiliteringsklientens bakgrund, dvs. om hen sökte sig till rehabilitering direkt från arbetslivet eller hade fått rehabiliteringsstöd och om hen sökte rehabilitering själv eller fick rätt till det i samband med ett beslut om sjukpension, spelar en roll för hur situationen efter rehabiliteringen blir.

I 76 procent av de fall där personen själv hade sökt rehabilitering var rehabiliteringen framgångsrik. På motsvarande sätt kan 51 procent av de fall där klienten hade fått rätt till rehabilitering i samband med ett sjukpensionsbeslut betraktas som framgångsrika. En orsak till det goda resultatet av arbetspensionsrehabiliteringen är att många rehabiliteringsklienter har ett jobb att återvända till. Av dem som år 2018 började arbeta igen fortsatte 54 procent med sitt gamla jobb medan 46 procent rehabiliterades till ett nytt.

Personer som avslutat rehabilitering år 2018

De totala kostnaderna för rehabiliteringar som avslutades år 2018 var 126 miljoner euro. Inkomstersättningarnas andel av kostnaderna var 112 miljoner euro. I genomsnitt kostade en avslutad rehabilitering 16 000 euro och en framgångsrik rehabilitering 19 500 euro.

Den genomsnittliga sjukpensionen för de personer som fick rehabilitering år 2018 skulle ha varit 1 550 euro/månad, dvs. 18 600 euro per år. Kostnaderna för en framgångsrik rehabilitering motsvarar i snitt sjukpensionsutgiften för ett år.

18 400 fick arbetspensionsrehabilitering

År 2018 fick nästan 18 400 personer arbetspensionsrehabilitering, vilket var en ökning med 8 procent från året innan. Under de senaste tio åren har antalet klienter inom arbetspensionsrehabiliteringen mer än fördubblats. I synnerhet kvinnornas andel har ökat sedan början av 2000-talet.

Rehabiliteringsklienter åren 1992-2018

Den typiska klienten inom arbetspensionsrehabiliteringen var 47 år gammal med en sjukdom i rörelseorganen som diagnos. Själva rehabiliteringen skedde oftast i form av arbetsprövning. Under rehabiliteringen betalades i genomsnitt 2 900 euro i månaden i inkomstersättning.

Rehabiliteringskostnaderna ökade i samma proportion som antalet rehabiliteringsklienter. År 2018 uppgick de totala kostnaderna för rehabilitering till 167 miljoner euro. Det var en ökning med 11 procent från året innan. Inkomstersättningarnas andel av kostnaderna var 145 miljoner euro.

Under år 2018 avslutades 8 405 rehabiliteringar, 12 procent mer än året innan. Av rehabiliteringsdeltagarna återgick 63 procent till arbete och 11 procent gick i pension. Av dem som var i arbetslivet när de sökte sig till rehabilitering återgick nästan 70 procent i arbete eller fick arbete genast efter rehabiliteringen. Av dem som hade fått pension, närmast rehabiliteringsstöd, före rehabiliteringen, började ca hälften arbeta.

Arbetspensionsrehabiliteringen har fortsättningsvis ökat år 2018

Enligt halvårsstatistiken verkar arbetspensionsrehabiliteringen fortsättningsvis öka i jämn takt i fråga om såväl ansökningar, beslut, antalet rehabiliteringsklienter som kostnader.

Under det innevarande halva året ökade antalet ansökningar om arbetspensionsrehabilitering med 13 procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan.  Antalet beviljande rehabiliteringsbeslut, inklusive rehabiliteringsbeslut i samband med sjukpensionsbeslut, var 11 procent större.

Antalet personer som fick arbetspensionsrehabilitering och de totala kostnaderna för rehabiliteringen ökade med 8 procent från början av året. Om ökningen av antalet rehabiliteringsklienter hålls på samma nivå, kommer antalet i slutet av året vara sammanlagt mer än 18 000.

Arbetspensionsrehabilitering halvår 2017 halvår 2018

Diagram och tabeller:

Läs mer:

Fråga statistiktjänsten:

Kvalitetsbeskrivning: Arbetspensionsrehabilitering 2018

Statistiken om arbetspensionsrehabilitering produceras hos Pensionsskyddscentralen.

En av Pensionsskyddscentralens (PSC) lagstadgade uppgifter är att föra statistik inom sitt verksamhetsområde (397/2006). Inom PSC är det planeringsavdelningen som gör upp statistiken.
Statistiken över arbetspensionsrehabilitering grundar sig på tillsynsplikten som anknyter till 1991 års reform av rehabiliteringslagstiftning (lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare APL 612/1991).

PSC och arbetspensionsanstalterna svarar själva för sina kostnader som uppstår i samband med statistikarbetet.

Relevans av statistikuppgifterna

Statistiken om arbetspensionsrehabilitering omfattar rehabiliteringen som gäller hela arbetspensionssystemet. Om rätten till arbetspensionsrehabilitering föreskrivs i arbetspensionslagarna, som uppräknas i 3 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). Statistiken om arbetspensionsrehabilitering ger en helhetsbild av den privata sektorns arbetspensionsbolag, -stiftelser och –kassor samt den yrkesinriktade rehabiliteringen som finansieras av den offentliga sektorn. Rehabilitering som ordnas av Folkpensionsanstalten ingår inte i statistiken.

Statistiken innehåller hela rehabiliteringsprocessen, från ansökan till avslut och ända till uppföljningen efter rehabiliteringen. I statistiken ingår uppgifter om rehabiliteringsansökningarna, rehabiliteringsbesluten, rehabiliteringsklienterna, rehabiliteringsåtgärderna och utgifterna, avslutade rehabiliteringsprogram och priset på rehabiliteringen.

De centrala uppgifterna har indelats enligt vilken bakgrund den som genomgår rehabilitering har, dvs. om personen arbetar eller är pensionerad när rehabiliteringen börjar. Från och med år 2016 har rehabiliteringsklienterna delats in i de som själva ansökt om rehabilitering och de som fått rätt till rehabilitering i samband med ett sjukpensionsavgörandet. Andra klassificeringsgrunder i statistiken är ålder, kön och diagnos.

Vid utvecklandet av statistiken har användarnas, närmast arbetspensionsanstalternas behov, och eventuella lagändringar beaktats.

Begreppen och definitionerna som används i statistiken presenteras på statistikens hemsida på adressen www.etk.fi/statistik under punkten Arbetspensionsrehabilitering.

Statistiken riktar sig till sakkunniga inom rehabilitering, forskare, medier och andra som kan behöva information om ämnesområdet.

Uppgifternas exakthet och tillförlitlighet

Uppgifterna i statistiken grundar sig på PSC:s statistikregister samt vad gäller uppgifter om rehabiliteringstjänster uppgifter på individnivå som separat fås från arbetspensionsanstalterna. För datainsamlingen svarar PSC:s planeringsavdelning. Uppgifterna levereras i enlighet med de anvisningar som PSC utarbetat.

Uppgifter som samlas in direkt från arbetspensionsanstalterna är rehabiliteringstjänstformerna, rehabiliteringstjänstkostnaderna, olycksfallsförsäkringsavgifter som är obligatoriska för rehabiliteringsklienten samt situationen efter rehabiliteringen, dvs. vad rehabiliteringen resulterade i.

Från pensionsregistret plockar man ut uppgifter som anknyter till statistiken om rehabiliteringsbeslut och som behövs för att producera statistik. Dessa är förhandsbeslut om rehabilitering, avslag och beviljanden, anhängiggörande, datum för rehabiliteringsbeslutet, rehabiliteringsklientens pensionsbakgrund, diagnoser för arbetsoförmåga och kostnader för försörjningen vid rehabilitering.

Från intjäningsregistret plockas faktorer som anknyter till rehabiliteringens effektivitet. Dessa är uppgifter om arbete efter rehabiliteringen. Registret innehåller uppgifter om allt arbete som ökar arbetspensionen: anställningar och företagarverksamhet samt oavlönade tider som hänför sig till arbetslöshet, utbildning eller föräldraskap m.m.

För underlagsmaterialet till rehabiliteringsstatistiken kombinerar Pensionsskyddscentralen uppgifter från arbetspensionsanstalterna samt de registeruppgifter som behövs för att producera statistiken.

Pensionsskyddscentralens avdelning för registertjänster ansvarar tillsammans med arbetspensionsanstalterna för intjäningsregistrets innehåll, tillgången till den information som behövs vid verkställigheten av pensionsskyddet, informationens omfattning, lagenlighet och riktighet samt utredningen av fel i innehållet. Registrets hanteringssystem innehåller dataverifieringsfunktioner och logikkontroller där programmet kräver att uppgifterna rättas eller kontrolleras. Felmeddelandena kan också vara anmärkningar, som inte förhindrar att uppgifterna registreras.

Arek Oy bär det datatekniska ansvaret för pensions- och intjäningsregistren. Arek Oy är ett bolag som ägs gemensamt av pensionsförsäkrarna och PSC.

Fel som upptäcks i statistiken rättas omgående på webbplatsen. I korrigeringspraxisen följs anvisningar givna av delegationen för Finlands officiella statistik.

Uppgifternas aktualitet och punktlighet

De preliminära uppgifterna om statistiken utkommer våren efter statistikåret och de slutliga uppgifterna i juni. Publiceringstidpunkten finns på PSC:s webbplats www.etk.fi/statistik under rubriken Publiceringskalender.

Uppgifternas samanvändbarhet och jämförbarhet

Statistiken har producerats sedan år 1992 på samma grunder, och uppgifterna är således jämförbara från och med det.

Uppgifternas tillgänglighet och tydlighet

Statistikens uppgifter publiceras årligen i elektroniskt format (PDF) på PSC:s webbplats. En del av uppgifterna i statistiken publiceras också i PSC:s statistikdatabas på www.etk.fi/statistik > Pensionsskyddscentralens statistikdatabas.

Beskrivning av statistiken finns på PSC:s webbsida under adressen www.etk.fi/statistik.

Närmare information om statistiken ges av PSC:s statistiktjänst tilastot(at)etk.fi.

This is staging