Tillbaka till Aktuellt
11.6.2019

Andelen personer som fortsatte arbeta efter rehabilitering ökade med fem procentenheter bland dem som var yngre än 45 år under tre års uppföljningstid. Sju av tio var i arbetslivet när det hade gått tre år sedan rehabiliteringen avslutats, visar Pensionsskyddscentralens statistik.

Sju av tio personer som var yngre än 45 år och avslutade rehabilitering år 2015 var i arbetslivet antingen som heltidsarbetande eller som förvärvsarbetande pensionärer tre år efter rehabiliteringen. Detsamma gällde hälften av dem som var äldre än 45 år. I åldersgruppen under 45 år ökade andelen som fortsatte arbeta med fem procentenheter under tre uppföljningsår.

Det finns flera orsaker till att rehabilitering blir framgångsrik.  

– Det är lättare att börja arbeta igen, när man har en arbetsplats att återvända till. Valet av personer som ska delta i rehabiliteringsprogram har lyckats bättre än förr, rehabiliteringsplanerna är väl inriktade, individuella. Rehabiliteringsklientens motivation är en viktig faktor. Åldern spelar också en roll, dvs. att man ingriper i situationen så tidigt som möjligt, redan när personen ännu arbetar, säger Leena Saarnio på Pensionsskyddscentralen.

Rehabiliteringen betraktas som framgångsrik om rehabiliteringsklienten efter den börjar arbeta igen, studerar vidare eller blir arbetslös arbetssökande, dvs. står till arbetsmarknadens förfogande. 

Framgångsrik rehabilitering kostade 19 500 euro

År 2018 avslutades ca 8 000 arbetspensionsrehabiliteringar. Allt som allt 18 400 personer deltog i rehabilitering.

 En framgångsrik rehabilitering kostade i snitt 19 500 euro per person. Den genomsnittliga sjukpensionen för de personer som deltog i rehabilitering skulle ha varit 1 550 euro i månaden år 2018, dvs. 18 600 euro på årsnivå. När man jämför rehabiliteringskostnaderna och klientens sjukpensionskostnader sinsemellan motsvarar rehabiliteringen i snitt ca ett års sjukpensionsutgift. 

 Totalkostnaderna för arbetspensionsrehabiliteringen var 167 miljoner euro år 2018. Kostnaderna för avslutade rehabiliteringar var 126 miljoner euro, dvs. fyra procent mera än år 2017. Inkomstersättningarnas andel av kostnaderna var ca 90 procent. 

 Arbetspensionsrehabiliteringen är yrkesinriktad rehabilitering som ordnas och bekostas av arbetspensionsförsäkrarna. Målet med den är att förebygga arbetsoförmåga. 

Läs mer:
Työeläkekuntoutus vuonna 2018 -tilastojulkaisu  (på finska, publiceras på svenska i höst)
Arbetspensionsrehabilitering (statistiksida på Etk.fi)
Arbetspensionsrehabiliteringen år 2018 -diaserie (SlideShare)

Närmare:
Statistikplanerare Leena Saarnio, tfn 029 411 2120, leena.saarnio(at)etk.fi

Statistikchef  Tiina Palotie-Heino, tfn 029 411 2147, tiina.palotie-heino(at)etk.fi

Bild: iStock

This is staging