Det finns en nyare publikation över denna statistik: Arbetspensionstagare i Finland

Arbetspensionstagarnas antal 1,5 miljoner

Pensionstagare-med-pension-p-g-a-egen-yrkesbana-efter-alder-och-kon-2018

I slutet av år 2018 betalades arbetspension till sammanlagt 1 500 000 personer, vilket var 16 000 fler än året innan. Ökningen av antalet pensionstagare beror på att det finns fler som får ålderspension, eftersom antalet personer som fick pension av andra slag minskade från året innan. Av arbetspensionstagarna var över hälften kvinnor (55 %).

Av alla arbetspensionstagare fick 1 460 000 personer pension som grundar sig på eget arbete, dvs. ålderspension, sjukpension, deltidspension eller specialpension för lantbruksföretagare. Familjepension betalades till närmare 263 000 personer. Av dem var 250 000 efterlevande makar och 13 000 barn.

År 2018 betalades 27,9 miljarder euro i arbetspensioner. Den största delen av pensionerna, 24,2 miljarder euro, betalades som ålderspensioner. Arbetspensionerna utgjorde 89 procent av den totala pensionsutgiften, som var 31,3 miljarder euro.

Läs mer:

Läs mer i statistikpublikationen:

Diagram:

Tabeller i databasen:

Över hälften av de nya sjukpensionerna är på viss tid

Nypensionerade-med-sjukpension-efter-tidsbundenhet-och-sjukdomshuvudgrupp-2018

År 2018 sjukpensionerades 19 900 personer med sjukpension från arbetspensionssystemet, vilket var nära 1 300 mer än året innan. Av pensionerna beviljades över hälften (55 %) som rehabiliteringsstöd. Rehabiliteringsstödens andel av samtliga nya sjukpensioner har varit över hälften sedan år 2012.

Sjukpension kan beviljas antingen tills vidare eller som rehabiliteringsstöd på viss tid. Rehabiliteringsstöd beviljas om man kan anta att arbetsförmågan genom vård eller rehabilitering åtminstone delvis kan återställas. Beviljandet av rehabiliteringsstöd förutsätter alltid en vård- eller rehabiliteringsplan.

Av dem som började få rehabiliteringsstöd hade över två femtedelar (44 %) som orsak till arbetsoförmågan någon psykisk sjukdom. För en fjärdedel av dem som började få rehabiliteringsstöd var orsaken till arbetsoförmågan sjukdomar i rörelseorganen. Alla andra sjukdomshuvudgruppers andelar var under 10 procent.

För dem som började få sjukpension tills vidare fördelades orsakerna till arbetsoförmåga på ett någorlunda annat sätt än för dem som började få rehabiliteringsstöd. Andelen för sjukdomar i rörelseorganen var klart störst med 40 procent. Den näst största gruppen utgjordes av psykiska sjukdomar. Andelen för den var 15 procent. Den tredje vanligaste orsaken för nya pensioner som beviljades tills vidare var sjukdomar i nervsystemet (10 %). Nästan lika många började få pension på grund av tumörer och sjukdomar i cirkulationsorganen, andelen för de grupperna var vardera 9 procent.

Läs mer:

Pension oftast vid 63

Nya-arbetspensionerade-50-68-aringar-2018

År 2018 gick 68 900 personer i arbetspension. Det är nästan tio procent mindre än året innan. Nästan 25 000 personer tog ut arbetspension vid 63 års ålder.

Största delen av de nypensionerade, 48 900 personer, började få ålderspension. Hälften av dem tog ut pensionen vid 63 års ålder. År 2018 började 10 800 partiella förtida ålderspensioner, utöver ålderspensionerna. Nästan 90 procent av dem som tog ut partiell ålderspension var yngre än 63 år.

Sjukpension började betalas till 19 900 personer. Antalet nya sjukpensionstagare började öka i fjol. Då började över tusen fler nya sjukpensioner än året innan. Det motsvarar en ökning på sju procent, varav en fjärdedel hänför sig till personer som är yngre än 50 år och hälften till personer som har fyllt 60.

Personer som åren 2010–2018 nypensionerats med arbetspension

Ålders-
pension
Sjuk-
pension
Landbrukets
special-pension
Samtliga ny-
pensio-nerade
Deltids-
pension
Partiell
ålders-pension
201450 80018 80070070 3003 400
201554 80018 60060074 0003 700
201656 80018 80020075 8004 900
201756 60018 600
20075 4002 30012 500
201848 90019 90020068 900 –10 800

Läs mer:

Arbetspensionstagare i Finland 2018

Statistiken Arbetspensionstagare i Finland sammanställs av Pensionsskyddscentralen.

I lagen om Pensionsskyddscentralen slås det fast att Pensionsskyddscentralen (PSC) bland annat har som uppgift att föra statistik över sitt verksamhetsområde. Inom PSC är det planeringsavdelningen som gör upp statistiken.

Statistiken Arbetspensionstagare i Finland finansieras av PSC.

Relevans av statistikuppgifterna

Det lagstadgade pensionsskyddet i Finland består i huvuddrag av arbetspensions- och folkpensionssystemet. Arbetspensionssystemets pensioner är inkomstrelaterade medan folkpensionen är ett bosättningsbaserat system. Statistiken Arbetspensionstagare i Finland ger en helhetsbild av de pensioner som utbetalats från arbetspensionssystemet i Finland.

Inom den privata sektorn verkställs arbetspensionsskyddet av arbetspensionsbolag, -stiftelser och -kassor och inom den offentliga sektorn huvudsakligen av Keva. Pensionsskyddscentralen fungerar som samorgan för arbetspensionssystemet och insamlar bl.a. nödvändiga uppgifter för skötseln av de arbetspensionsärenden som ålagts centralen enligt lag.

Utöver hela det lagstadgade arbetspensionsskyddet täcker statistiken Arbetspensionstagare i Finland också det frivilliga registrerade tilläggspensionsskyddet som arbetsgivare bekostat. Frivilligt oregistrerat tilläggspensionsskydd som arbetsgivaren bekostar ingår däremot inte i siffrorna i denna publikation, och inte heller sådant frivilligt pensionsskydd som bekostas av personerna själva. Utanför statistiken står också pensioner enligt folkpensionssystemet samt s.k. SOLITA-pensioner som betalas enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst och lagen om olycksfall i militärtjänst och trafikförsäkringslagen och lagen om olycksfallförsäkring.

Statistiken innehåller uppgifter om antalet arbetspensionstagare och personer som gått i arbetspension samt deras medelpensioner. Statistiken innehåller också uppgifter om arbetspensionsutgiften, arbetspensioner som betalats till utlandet och avgörandena om sjukpension.

En central klassifikator är arbetspensionssystemets indelning i den privata och den offentliga sektorn. Dessutom används också följande klassificeringar: pensionsslag, pensionsbelopp, pensionstagarens kön och ålder samt i fråga om sjukpensioner sjukdomsgrupp (ICD-10). Som regional indelning används för arbetspensionsutgiftens del landskapsindelningen i Finland (http://stat.fi/meta/luokitukset/maakunta/001-2015/index_sv.html) och i fråga om utomlands bosatta arbetspensionstagare används bosättningsland och ländergrupp. Ländergrupperna presenteras i publikationen Arbetspensionstagare i Finland, bilaga 2 på sid. 104 under adressen www.etk.fi/publikationer.

Begreppen och definitionerna presenteras på statistikens hemsida www.etk.fi/statistik > Pensionstagare och försäkrade > Arbetspensioner.

Uppgifternas exakthet och tillförlitlighet

Uppgifterna i statistiken baserar sig på data ur pensionsregistret (totalmaterial). Registret innehåller data som registrerats om pensionsbesluten. Med hjälp av dem bildas de pensionsperioder och pensioner, som införs i statistikregistret. Detta statistikregister utgör basen för pensionsstatistiken.

Uppgifterna om regionerna grundar sig på FPA:s befolkningsuppgifter. De kompletteras med uppgifter som arbetspensionsanstalterna meddelat om källskattepliktiga arbetspensioner som betalats till utlandet.

Pensionsskyddscentralens avdelning för registertjänster ansvarar tillsammans med arbetspensionsanstalterna för pensionsregistrets innehåll, tillgången till den information som behövs vid verkställigheten av pensionsskyddet, informationens omfattning, lagenlighet och riktighet samt utredningen av fel i innehållet. Registrens hanteringssystem innehåller dataverifieringsfunktioner och logikkontroller där programmet kräver att uppgifterna rättas eller kontrolleras. Felmeddelandena kan också vara anmärkningar, som inte förhindrar att uppgifterna registreras.

Arek Oy bär det datatekniska ansvaret för pensionsregistren. Arek Oy är ett bolag som ägs gemensamt av pensionsförsäkrarna och PSC.

Fel som upptäcks i statistiken rättas omgående på webbplatsen. Vid rättelsen på webbplatsen tilläggs information om rättelsens innehåll och tidpunkten för rättelsen. Till tryckta publikationer som inte distribuerats fogas ett rättelseblad. Om större fel skrivs ett separat meddelande till dem som redan fått publikationen.

Uppgifternas aktualitet och punktlighet

En snävare statistik om arbetspensionstagarna utkommer en gång i månaden. Den mera omfattande statistik om arbetspensionstagarna utkommer en gång om året, under första hälften av året efter statistikåret. Publiceringstidpunkten finns i publiceringskalendern på PSC:s webbplats www.etk.fi/statistik under rubriken Publiceringskalender.

Uppgifternas samanvändbarhet och jämförbarhet

Statistiken har getts ut sedan 1996 och dess tidsserier är i huvuddrag jämförbara från denna tidpunkt. I fråga om antalet arbetspensionstagare sträcker sig tidsserien till år 1981.

Statistiken har från början beskrivit antalet arbetspensionstagare och nypensionerade med arbetspension samt medelpensionerna för dessa och pensionsutgiften för arbetspensionssystemet. Informationsinnehållet har byggts på under årens lopp. År 2007 kompletterades statistiken med uppgifter om sjukpensionsavgöranden inom arbetspensionssystemet.

Åren 2005–2013 har statistiken utkommit under titeln Arbetspensionstagare och -försäkrade i Finland (Finlands officiella statistik). Från och med statistikåret 2014 ges statistiken ut som två separata publikationer: Arbetspensionstagare i Finland (FOS) och Arbetspensionsförsäkrade i Finland (FOS).

År 1999 ändrades innebörden av begreppet för nypensionerade med arbetspension. De som gått i deltidspension har efter det inte betraktas som pensionerade. De som har gått i deltidspension räknas med i siffrorna över de nypensionerade med arbetspension först när de börjar få någon annan pension på grundval av sin egen yrkesbana, oftast ålderspension. Åren 1996–1998 räknades deltidspensionerade med i de nypensionerade med arbetspension. I statistikpublikationen för år 1999 korrigerades tidsserien för nypensionerade med arbetspension retroaktivt. Publikationerna för åren 1996–1998 är sålunda inte jämförbara med de senaste åren till denna del.

Det pensionslag som introducerades år 2017, partiell förtida ålderspension, behandlas i statistiken på samma sätt som deltidspension. Personer som har börjat få en partiell förtida ålderspension betraktas således inte som pensionerade.

På basis av lagändringarna och responsen från användarna har följande ändringar gjorts i begreppen och klassifikatorerna, vilka påverkar tidsseriernas jämförbarhet:

  • Efter lagändringen år 2005 klassificeras pensioner inte längre enligt heleffektivitet.
  • Från och med år 2005 har sjukpensionerna delats upp i hel- och delpensioner.

Pensionsskyddscentralen och FPA producerar årligen gemensamt statistiken Statistik över pensionstagarna i Finland (FOS), som täcker både arbetspensions- och folkpensionssystemets pensioner. Dess siffror avseende arbetspensionstagarna, nypensionerade med arbetspension och arbetspensionsutgiften överensstämmer med siffrorna i denna statistik.

Uppgifternas tillgänglighet och tydlighet

tatistikuppgifterna publiceras på statistikens webbsida och i publikationen Arbetspensionstagare i Finland . En del av uppgifterna i statistiken publiceras också i PSC:s statistikdatabas på www.etk.fi/statistik > Statistikdatabas.

Beskrivning av statistiken finns på PSC:s webbsida under adressen www.etk.fi/statistik/arbetspensioner/beskrivning-av-statistiken.

Närmare uppgifter om statistiken ges av PSC:s statistiktjänst tilastot(at)etk.fi.

På andra webplatser: 

 

 

This is staging