Ennustelaskelmat tehdään Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin suunnittelumallilla. Eläkemenolaskelma kattaa Suomen lakisääteiset eläkkeet eli työeläkkeet, kansaneläkkeen, takuueläkkeen ja SOLITA-eläkkeet. Rahoituslaskelmia tehdään yksityisalojen työeläkelaeista.

Työntekijän eläkelaki (TyEL) on mallinnettu ikään kuin sen hoitaisi yksi laitos. Näin saadaan tietoa ja arvioita TyEL:n keskimääräisistä suureista. Sen sijaan yksittäisten eläkelaitosten asemaa laskelmissa ei tarkastella.

Rakenteeltaan laskentamalli koostuu toisiinsa kytketyistä osista alla olevan kuvan mukaisesti.

Laskentamallin eri osat 

kuva_4_rajattu_laskentamalli

Väestöennuste määrää työ- ja eläkeikäisten lukumäärän ja yhdessä työllisyysennusteen kanssa määrittää työllisten lukumäärät. Eläkeläisten lukumäärä ja eläkkeiden suuruus yhdessä määrittävät työeläkemenon.

Työeläkemeno lasketaan lakikohtaisesti. Työntekijän eläkelain osalta tehdään myös rahoituslaskelmia, muun muassa määrätään TyEL-maksu. Eläkkeensaajien lukumäärät ja keskieläkkeet lasketaan sitten, kun kaikki lakikohtaiset laskelmat on saatu valmiiksi.

Laskennassa sovelletaan laki-, ikä- ja sukupuolikohtaista keskiarvotekniikkaa. Esimerkiksi kaikki ansiotyössä käyvät 50-vuotiaat TyEL:n mukaan vakuutetut miehet saavat yhtä suurta palkkaa. Keskiarvotekniikka on laskentateknisesti yksinkertaisempi kuin yksilökohtainen laskenta. Se ei kuitenkaan tuota tietoa eläkkeiden suuruusjakaumista. Eläkkeiden suuruusjakaumista tuotetaan tietoa ELSI-mikrosimulointimallilla.

Kansaneläkemeno arvioidaan nykyisen alkavien työeläkkeiden jakauman sekä ELSI-mallin tuottamien työeläkejakaumien avulla.

SOLITA-eläkkeet määrätään väestöennusteen perusteella. Lähtökohtana ovat nyt maksussa olevat SOLITA-eläkkeet iän ja sukupuolen mukaan jaoteltuina. Koko lakisääteinen eläkemeno lasketaan eri osien tuottaman eläkemenon summana.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging