Taulukko Excel-muodossa

Tabellen i Excel-format

Table in Excel

Eläkkeitä maksettiin 32,2 miljardia euroa

Työeläkejärjestelmän ja Kelan maksamat eläkkeet eläkelajin mukaan vuonna 2019

Suomessa maksettiin 32,2 miljardia euroa eläkkeitä ja niihin rinnastettavia etuuksia vuonna 2019.

Työeläkkeitä maksettiin 28,9 miljardia euroa ja Kelan eläkkeitä 2,1 miljardia euroa. Yhteensä työeläkejärjestelmän ja Kelan eläkkeitä maksettiin 30,9 miljardia euroa.

Eläkkeistä suurin osa, 26,6 miljardia euroa maksettiin vanhuuseläkkeinä. Työkyvyttömyyseläkkeiden osuus eläkemenoista oli 8 %. Niitä maksettiin kaikkiaan 2,4 miljardia euroa. Perhe-eläkkeitä maksettiin 1,8 miljardia euroa, mikä oli 6 % eläkemenoista. Osa-aikaeläkkeiden ja maatalouden erityiseläkkeiden osuus maksetuista eläkkeistä oli yhteensä alle puoli prosenttia.

Työeläkkeiden ja Kelan eläkkeiden lisäksi eläkkeinä maksetaan erityisturvan mukaisia etuuksia, vapaamuotoisia lisäeläkkeitä sekä työ- ja kansaneläketurvaa täydentävää takuueläkettä.

Erityisturvaan kuuluvat työtapaturma- ja ammattitautilain, liikennevakuutuslain, sotilasvammalain sekä sotilastapaturmien ja palvelussairauksien korvaamista koskevien lakien perusteella maksetut eläkkeiksi luokiteltavat etuudet.

Tilaston taulukot:

Lisätietoa tilastopalvelusta:

Kokonaiseläkemenot

Tuottaja: Eläketurvakeskus
Tilaston kotisivu: Kokonaiseläkemenot
Aihealue: Sosiaaliturva
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
ISSN: 2489-7000

Kuvaus

Tilasto antaa kokonaiskuvan Suomessa vuoden aikana maksettujen eläkkeiden rahamääristä.

Tietosisältö

Suomen eläkejärjestelmä on hajautettu. Kokonaiseläkemenot koostuvat siten usean eri järjestelmän ja tahon maksamista eläkkeistä.

Työeläkkeitä maksavat yksityisen ja julkisen sektorin eläkelaitokset. Kela maksaa kansaneläkejärjestelmän eläkkeet ja takuueläkkeet. Eläkkeiksi luokiteltavia etuuksia maksetaan myös työtapaturma- ja ammattitautilain, liikennevakuutuslain, sotilasvammalain sekä sotilastapaturmien ja palvelussairauksien korvaamista koskevien lakien perusteella. Kokonaiseläkemenot-tilasto kokoaa nämä tiedot yhdeksi kokonaisuudeksi.

Käytetyt luokitukset

Eläkejärjestelmä, sektori ja eläkelaji.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilaston tiedot perustuvat rekisteriaineistoihin. Tietojen muodostamisesta on kerrottu tarkemmin laatuselosteen kohdassa Tietojen tarkkuus ja luotettavuus.

Päivitystiheys

Kerran vuodessa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tilaston ennakkotiedot ilmestyvät tilastovuotta seuraavan vuoden keväällä. Lopulliset tiedot julkistetaan tilastovuotta seuraavan vuoden syksyllä.

Tilaston julkistuspäivämäärät ilmoitetaan vuosittain julkistamiskalenterissa.

Aikasarja

Tilaston tiedot ovat saatavissa ETK:sta vuodesta 1986 lähtien. Aikasarja on pääpiirteissään vertailukelpoinen.

Tarkempia tietoja tilaston aikasarjasta on kerrottu laatuselosteen kohdassa Tietojen yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus.

Asiasanat

Sosiaalivakuutus, eläkkeet, työeläkkeet, kansaneläkkeet, eläkemenot

Yhteystiedot

Käsitteet ja määritelmät

Kokonaiseläkemenot

Kokonaiseläkemenot sisältävät vuoden aikana maksetut työeläkkeet ja Kelan eläkkeet. Eläkemenoihin kuuluvat myös työtapaturma- ja ammattitautilain, liikennevakuutuslain, sotilasvammalain sekä sotilastapaturmien ja palvelussairauksien korvaamista koskevien lakien perusteella maksetut eläkkeiksi luokiteltavat etuudet sekä työnantajien järjestämät lisäeläkkeet. Yksityishenkilöiden itse ottamat vapaaehtoiset lisäeläkkeet eivät sisälly kokonaiseläkemenoihin.

Työeläkemenot

Työeläkemenot sisältävät yksityisen ja julkisen sektorin maksamat työeläkkeet. Yksityisen sektorin eläkemenot sisältävät sekä perusturvan että rekisteröidyn lisäeläketurvan mukaiset työeläkkeet.

Kelan eläkemenot

Kelan eläkemenot sisältävät kansaneläkkeet ja takuueläkkeet.

Erityisturvan eläkemenot

Erityisturvan eläkemenot sisältävät työtapaturma- ja ammattitautilain, liikennevakuutuslain, sotilasvammalain sekä sotilastapaturmien ja palvelussairauksien korvaamista koskevien lakien perusteella maksetut eläkkeiksi luokiteltavat etuudet. Etuuksista käytetään myös nimitystä SOLITA-eläkkeet.

Vapaamuotoisten eläkkeiden eläkemenot

Vapaamuotoisten eläkkeiden eläkemenot sisältävät työnantajien järjestämät rekisteröimättömät lisäeläkkeet.

Vanhuuseläkemenot

Vanhuuseläkemenot sisältävät työ- ja kansaneläkkeenä maksetut vanhuuseläkkeet. Menoihin sisältyvät sekä eläkeiässä alkaneet että varhennetut vanhuuseläkkeet.

Työkyvyttömyyseläkemenot

Työkyvyttömyyseläkemenot sisältävät kaikki työ- ja kansaneläkkeenä maksetut työkyvyttömyyseläkkeet. Työkyvyttömyyseläkkeitä ovat toistaiseksi myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet ja määräaikaiset kuntoutustuet. Vuosina 1986–2011 työkyvyttömyyseläkemenot sisältävät myös yksilölliset varhaiseläkkeet.

Osa-aikaeläkemenot

Osa-aikaeläkemenot sisältävät työeläkkeenä maksetut osa-aikaeläkkeet. Osa-aikaeläkkeitä ei makseta kansaneläkejärjestelmässä.

Maatalouden erityiseläkkeiden eläkemenot

Maatalouden erityiseläkkeiden eläkemenot sisältävät luopumiseläkkeet, luopumistuet ja luopumislisät. Maatalouden erityiseläkkeitä maksetaan vain työeläkejärjestelmän yksityisellä sektorilla. Maatalouden erityiseläkkeiden eläkemenot sisältävät vuosina 1986–2010 sukupolvenvaihdoseläkkeet ja vuosina 1993–2010 luopumiskorvaukset.

Perhe-eläkemenot

Perhe-eläkemenot sisältävät työ- ja kansaneläkkeenä maksetut perhe-eläkkeet.

Laatuseloste: Kokonaiseläkemenot 2019

Kokonaiseläkemenot-tilasto tuotetaan Eläketurvakeskuksessa.

Eläketurvakeskukselle (ETK) on säädetty velvollisuus laatia tilastoja. Laissa Eläketurvakeskuksesta todetaan ETK:n yhdeksi tehtäväksi harjoittaa toimialaansa kuuluvaa tilastotoimintaa. ETK:ssa tilastojen tuottamisesta vastaa suunnitteluosasto.

Tilaston kustannuksista vastaa Eläketurvakeskus.

Tilastotietojen relevanssi

Suomen lakisääteinen eläketurva koostuu pääpiirteissään kahdesta eläkejärjestelmästä: työ- ja kansaneläkejärjestelmästä. Lakisääteistä eläketurvaa ovat myös työtapaturma- ja ammattitautilain, liikennevakuutuslain, sotilasvammalain sekä sotilastapaturmien ja palvelussairauksien korvaamista koskevien lakien mukaiset eläkkeiksi luokiteltavat etuudet. Työeläkkeitä hoitavat yksityisellä sektorilla työeläkeyhtiöt, -säätiöt ja -kassat sekä julkisella sektorilla pääasiassa Keva. Eläketurvakeskus toimii työeläkejärjestelmän keskuksena ja kerää mm. työeläkeasioiden hoidon edellyttämät tiedot sille säädettyjen tehtävien hoitamista varten. Kansaneläkejärjestelmää hoitaa Kela. Kela huolehtii myös takuueläkkeiden maksamisesta.

Kokonaiseläkemenot-tilasto kokoaa yhteen eri järjestelmien maksamat lakisääteisten eläkkeiden rahamäärät. Lisäksi tilasto sisältää tiedot myös työnantajan järjestämistä vapaamuotoisista rekisteröidyistä ja rekisteröimättömistä lisäeläkkeistä. Yksityishenkilöiden itsensä ottamat vapaaehtoiset eläkkeet eivät sisälly tilaston lukuihin.

Tilaston tiedot on luokiteltu eläkejärjestelmän ja eläkelajin mukaan. Työeläkkeet on jaoteltu yksityisen ja julkisen sektorin maksamiin eläkkeisiin. Tilastossa käytetyt käsitteet on määritelty tilaston kotisivulla kohdassa Käsitteet ja määritelmät.

Tilasto on tarkoitettu sosiaaliturvan päättäjille, suunnittelijoille, tutkijoille ja eläkealan ammattihenkilöille. Tiedot kiinnostavat myös tiedotusvälineitä, eläkeläisjärjestöjä ja muita aihealueesta tietoa tarvitsevia.

Tietojen tarkkuus ja luotettavuus

Tilaston tiedot perustuvat rekisteriaineistoihin.

Tiedot työeläkejärjestelmän ja Kelan maksamista eläkkeistä muodostetaan Eläketurvakeskuksen ja Kelan yhdessä ylläpitämästä tilastotietovarastosta, joka sisältää tiedot kaikista vuoden viimeisenä päivänä eläkettä työ- tai kansaneläkejärjestelmästä saaneista henkilöistä sekä vuotuisesta eläkemenosta.

Työtapaturma- ja ammattitautilain, liikennevakuutuslain, sotilasvammalain sekä sotilastapaturmien ja palvelussairauksien korvaamista koskevien lakien mukaan maksettujen eläkkeiden tiedot saadaan Vakuutuskeskuksesta, Tapaturmavakuutuskeskuksesta, Valtiokonttorista ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta. Tiedot vapaamuotoisista rekisteröimättömistä lisäeläkkeistä saadaan Finanssivalvonnasta.

Tiedot kuntien ja evankelis-luterilaisen kirkon vanhojen eläkesääntöjen mukaan maksettujen eläkkeiden rahamääristä lisätään julkisen sektorin työeläkemenojen kokonaissummaan. Tilaston eläkelajikohtaiset tiedot eivät sisällä näitä eläkkeitä. Tiedot vanhojen eläkesääntöjen mukaan maksettujen eläkkeiden rahamääristä perustuvat Kelan ETK:lle toimittamaan tietoon näistä eläkkeistä.

Tilastossa havaitut virheet korjataan välittömästi kaikissa tilastotuotteissa, joissa ne esiintyvät. Korjauskäytännöissä noudatetaan Suomen virallisen tilaston neuvottelukunnan antamaa ohjeistusta.

Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tilaston ennakkotiedot ilmestyvät tilastovuotta seuraavan vuoden keväällä. Lopulliset tiedot julkistetaan tilastovuotta seuraavan vuoden syksyllä. Tilaston julkistuspäivämäärät ilmoitetaan vuosittain julkistamiskalenterissa ETK:n kotisivuilla osoitteessa www.etk.fi/tilastot.

Tilastojen yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus

Eläketurvakeskus on tuottanut Kokonaiseläkemenot-tilastoa tilastovuodesta 2016 alkaen. Aiemmin tilaston tuottajana toimi Kela.

Tilaston aikasarjaa korjattiin takautuvasti vuoteen 1986 asti tilaston tuottajan vaihdoksen yhteydessä. Muutos koski työeläkemenoja, jotka korjattiin ETK:n rekisteritietojen mukaisiksi. Korjaus aiheutti pieniä muutoksia myös kokonaiseläkemenojen yhteissummaan. Myös tietojen luokitukseen tehtiin muutoksia samassa yhteydessä.

Tilaston perustiedot ovat saatavissa vuodesta 1960 lähtien. Aikasarjojen kokonaissummat ovat pääpiirteissään vertailukelpoisia. Eläkelainsäädännössä tapahtuneet muutokset tulee kuitenkin ottaa huomioon aikasarjoja vertailtaessa. Huomioitava muutos on mm. kansaneläke-käsitteen muuttuminen 1.1.2008, minkä jälkeen eläkkeensaajan hoitotukea ja asumistukea ei enää ole katsottu eläkkeen osaksi.

Eläketurvakeskus julkaisee tilaston tietoja vuodesta 1986 lähtien. Aiempien vuosien tilastotiedot ovat saatavissa Kelan tilastotietopalvelusta (tilastot(at)kela.fi).

Tietojen saatavuus ja selkeys

Tilaston tiedot julkaistaan vuosittain Eläketurvakeskuksen verkkopalvelussa osoitteessa www.etk.fi/tilastot sekä Eläketurvakeskuksen tilastotietokannassa osoitteessa http://tilastot.etk.fi/

Lisätietoja tilastosta antaa ETK:n tilastopalvelu tilastot(at)etk.fi.

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging