1. Yhteystieto

1.1 Organisaatio

Eläketurvakeskus

1.2 Organisaatioyksikkö

Suunnitteluosasto

1.3 Yhteyshenkilön nimi

Jukka Lampi
Katariina Käkönen

1.4 Yhteyshenkilön tehtävä

Tilastoasiantuntija

1.5 Yhteyspostiosoite

Eläketurvakeskus
00065 ELÄKETURVAKESKUS

1.6 Yhteyssähköposti

etunimi.sukunimi@etk.fi
Tilastopalvelun yhteydenottolomake

1.7 Yhteyspuhelinnumero

029 411 20

1.8 Yhteysfaksinumero

Faksi: 09 148 1172

2. Metatiedon päivitys

2.1 Metatieto viimeksi varmennettu

27.3.2024

2.2 Metatietoa viimeksi lisätty

27.3.2024

2.3 Metatiedon viimeisin päivitys

27.3.2024

3. Tilaston kuvaus

3.1 Tilaston yleiskuvaus

Tilasto antaa kokonaiskuvan Suomessa vuoden aikana maksettujen eläkkeiden rahamääristä.

3.2 Luokitukset

Eläkejärjestelmä, sektori (yksityinen ja julkinen), eläkelaji, sukupuoli, tautiluokitus ICD-10, alueluokitus: kunta, maakunta, hyvinvointialue ja asuinmaa.

3.3 Kattavuus

Suomen lakisääteinen eläketurva koostuu pääpiirteissään kahdesta eläkejärjestelmästä: työ- ja kansaneläkejärjestelmästä. Lakisääteistä eläketurvaa ovat myös työtapaturma- ja ammattitautilain, liikennevakuutuslain, sotilasvammalain sekä sotilastapaturmien ja palvelussairauksien korvaamista koskevien lakien mukaiset eläkkeiksi luokiteltavat etuudet.

Työeläkkeitä hoitavat yksityisellä sektorilla työeläkeyhtiöt, -säätiöt ja -kassat sekä julkisella sektorilla pääasiassa Keva. Eläketurvakeskus toimii työeläkejärjestelmän keskuksena ja kerää mm. työeläkeasioiden hoidon edellyttämät tiedot sille säädettyjen tehtävien hoitamista varten. Kansaneläkejärjestelmää hoitaa Kela. Kela huolehtii myös takuueläkkeiden maksamisesta.

Kokonaiseläkemenot-tilasto kokoaa yhteen eri järjestelmien maksamat lakisääteisten eläkkeiden rahamäärät. Lisäksi tilasto sisältää tiedot myös työnantajan järjestämistä vapaamuotoisista rekisteröimättömistä lisäeläkkeistä. Yksityishenkilöiden ottamat vapaaehtoiset eläkkeet eivät sisälly tilaston lukuihin.

3.4 Tilastolliset käsitteet ja määritelmät

Käsitteet ja määritelmät on esitetty tilaston kotisivulla.

3.5 Tilastoyksikkö

Suomen eläkejärjestelmästä maksettu eläke.

3.6 Tilaston perusjoukko

Suomen eläkejärjestelmästä maksetut lakisääteiset sekä vapaamuotoiset eläkkeet.

3.7 Viitealue

Kunta, maakunta, hyvinvointialue, asuinmaa.

3.8 Ajallinen kattavuus

Tilaston aikasarja alkaa vuodesta 1960. Tiedot ovat saatavissa ETK:sta tilastovuodesta 1986 alkaen. Aiempien vuosien tilastotiedot ovat saatavissa Kelan tilastotietopalvelusta.

4. Mittayksikkö

Milj. €

5. Viiteajankohta

Kalenterivuosi

6. Toimintavaltuudet

6.1 Lainsäädäntö ja muut sopimukset

Laissa Eläketurvakeskuksesta todetaan ETK:n tehtäväksi harjoittaa toimialaansa kuuluvaa tilastotoimintaa.

Laki Eläketurvakeskuksesta (Finlex)

6.2 Tietojen jakaminen

Osa tilaston tiedoista toimitetaan vuosittain THL:lle Sosiaaliturvan menot ja rahoitus -tilastoa sekä EU:n sosiaaliturvan tilastointijärjestelmän (ESSPROS) mukaisia tilastoja varten.

Sosiaaliturvan menot ja rahoitus

7. Tilastollinen tietosuoja

7.1 Tietosuojaperiaatteet

Eläketurvakeskus on sitoutunut tilastotoimen perusperiaatteen mukaiseen tietosuojaan, jolla varmistetaan tiedon luottamuksellinen käsittely.

7.2 Tietosuoja ja -turva tietoja käsiteltäessä

Tietoaineistot on suojattu käsittelyn eri vaiheissa tarvittavin fyysisin ja teknisin ratkaisuin. Henkilökunnalla on pääsy vain työtehtävien kannalta välttämättömiin tietoihin. Tiloihin, joissa aineistoja käsitellään, ei ole pääsyä ulkopuolisilla. Henkilökunnan jäsenet ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen palvelukseen tullessaan.

8. Julkistamispolitiikka

Eläketurvakeskuksen tilastot julkaistaan arkipäivisin kello 9.00 Eläketurvakeskuksen verkkosivuilla. Mahdollisista poikkeuksista julkistuksen kellonajassa ilmoitetaan erikseen.

Tilastotietokannan tiedot julkaistaan avoimena datana. Tietokannan avointa rajapintaa voi hyödyntää CC BY 4.0-lisenssin puitteissa vapaasti mainitsemalla tilastotietojen lähteeksi Eläketurvakeskuksen.

8.1 Julkistamiskalenteri

Tilaston julkistamisajankohdat ilmoitetaan julkistamiskalenterissa. Seuraavan vuoden julkistamiskalenteri julkaistaan loppuvuodesta.

8.2 Pääsy julkistamiskalenteriin

Tilastojen julkistamiskalenteri

8.3 Käyttäjien käyttöoikeudet

Tilaston tiedot ovat kaikkien käytettävissä, kun ne ovat ilmestyneet ETK:n verkkosivuilla aiemmin ilmoitettuna ajankohtana.

Embargokäytäntö: Journalistin ohjeisiin sitoutuneet mediat voivat tiedustella aineistoja ETK:n viestinnästä.

ETK:n viestinnän yhteystiedot

9. Jakelutiheys

Tilaston ennakkotiedot ilmestyvät tilastovuotta seuraavan vuoden maaliskuussa. Lopulliset tiedot ilmestyvät lokakuussa.

10. Saatavuus ja selkeys

10.1 Lehdistötiedote (Tilastojulkistus)

Tilaston julkistukset sijaitsevat julkaisuarkisto Julkarissa: Kokonaiseläkemenot (Julkari)

10.2 Julkaisut (laajemmat/muut)

Avainluvut: eläkemenot

10.3 Verkkotietokanta

Eläkemenot (PxWeb)

11. Laadunhallinta

11.1 Laadunvarmistus

ETK on sitoutunut Suomen virallisen tilaston laatulupauksen periaatteisiin. Tilastotuotannossa noudatetaan Suomen virallisen tilaston laatukriteereitä, jotka ovat yhteensopivia Euroopan tilastojen käytännesääntöjen kanssa.

11.2 Laadun arviointi

Tilaston laatua arvioidaan useassa eri vaiheessa tilastoprosessin aikana.

12. Relevanssi

12.1 Käyttäjien tarpeet

Tilaston käyttäjiltä kerätään palautetta asiakaskyselyillä. Palautetta saadaan myös suorina yhteydenottoina. Saatua palautetta seurataan, ja se otetaan huomioon tilastoa kehitettäessä.

13. Tarkkuus ja luotettavuus

13.1 Tarkkuus ja luotettavuus yleisesti

Tiedot perustuvat hallinnollisiin rekistereihin. Lähtötiedot ovat yksilötasoisia, ja niiden perusteella maksetaan eläkkeitä.

14. Oikea-aikaisuus ja täsmällisyys

14.1 Oikea-aikaisuus

Tilastoaineisto valmistuu kahdessa osassa, jotka julkaistaan tietojen laatutarkistuksen jälkeen erillisinä julkistuksina.

Tilaston ennakkotiedot ilmestyvät tilastovuotta seuraavan vuoden maaliskuussa. Lopulliset tiedot ilmestyvät lokakuussa.

15. Johdonmukaisuus ja vertailukelpoisuus

15.1 Maantieteellinen vertailukelpoisuus

Tilastossa käytetään kunakin tilastovuonna voimassa olevaa alueluokitusta (kunnat, maakunnnat, hyvinvointialueet).

15.2 Ajallinen vertailukelpoisuus

Eläketurvakeskus on tuottanut Kokonaiseläkemenot-tilastoa tilastovuodesta 2016 alkaen. Aiemmin tilaston tuottajana toimi Kela.

Tilaston aikasarjaa korjattiin takautuvasti vuoteen 1986 asti tilaston tuottajan vaihdoksen yhteydessä. Muutos koski työeläkemenoja, jotka korjattiin ETK:n rekisteritietojen mukaisiksi. Korjaus aiheutti pieniä muutoksia myös kokonaiseläkemenojen yhteissummaan. Myös tietojen luokitukseen tehtiin muutoksia samassa yhteydessä.

Tilaston perustiedot ovat saatavissa vuodesta 1960 lähtien. Aikasarjojen kokonaissummat ovat pääpiirteissään vertailukelpoisia. Eläkelainsäädännössä tapahtuneet muutokset tulee kuitenkin ottaa huomioon aikasarjoja vertailtaessa. Huomioitava muutos on mm. kansaneläke-käsitteen muuttuminen 1.1.2008, minkä jälkeen eläkkeensaajan hoitotukea ja asumistukea ei enää ole katsottu eläkkeen osaksi.

15.3 Yhtenäisyys yli tilastoalueiden

15.3.1 Yhtenäisyys osavuosittaisten ja vuosittaisten tilastojen välillä

Työeläkejärjestelmää koskevat tiedot ovat pääosin yhteneväisiä kuukausi- ja vuositilaston kesken. Aineiston poiminta-ajankohdasta johtuen osa takautuvista maksuista sekä eläkkeiden kertasuorituksista puuttuu kuukausittaisista tilastotiedoista.

Suomen työeläkkeensaajat: kuukausitilasto

15.4 Sisäinen yhtenäisyys

ETK:n rahoitustilastoissa julkaistut tiedot maksetuista eläkkeistä poikkeavat tämän tilaston luvuista.

Kokonaiseläkemenot-tilaston ja rahoitustilastojen tiedot perustuvat eri lähteisiin. Kokonaiseläkemenot-tilaston tiedot muodostetaan rekisteriaineistojen perusteella. Rahoitustilastoissa julkaistut maksettujen eläkkeiden euromäärät ovat eläkelaitosten tilinpäätöksistä kerättyjä sekä niiden kustannustenjakoa varten ilmoittamia tietoja.

16. Kustannukset ja vastausrasite

Tilaston tuottaminen rahoitetaan vuosittain Eläketurvakeskuksen varoista.

17. Tietojen revisoituminen

18. Tilastoprosessi

18.1 Lähdeaineistot

Tilaston tiedot perustuvat ETK:n ja Kelan rekisteriaineistoihin.

Työtapaturma- ja ammattitautilain, liikennevakuutuslain, sotilasvammalain sekä sotilastapaturmien ja palvelussairauksien korvaamista koskevien lakien mukaan maksettujen eläkkeiden tiedot saadaan Vakuutuskeskuksesta, Tapaturmavakuutuskeskuksesta, Valtiokonttorista ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta. Tiedot vapaamuotoisista rekisteröimättömistä lisäeläkkeistä saadaan Finanssivalvonnasta.

Tiedot kuntien ja evankelis-luterilaisen kirkon vanhojen eläkesääntöjen mukaan maksettujen eläkkeiden rahamääristä perustuvat Kelan ETK:lle toimittamaan tietoon näistä eläkkeistä.

18.2 Tiedonkeruun tiheys

18.3 Tiedonkeruumenetelmä

Hallinnolliset rekisterit.

18.4 Aineiston/datan validointi

ETK:n tuotantoprosessien mukaiset tarkistukset tehdään tilastotuotannon eri vaiheissa. Lisäksi tuloksia peilataan lakimuutoksiin ja aiempien tilastovuosien tietoihin.

18.5 Tiedon käsittely

Tiedot työeläkejärjestelmän ja Kelan maksamista eläkkeistä muodostetaan Eläketurvakeskuksen ja Kelan yhdessä ylläpitämästä tilastotietovarastosta, joka sisältää tiedot kaikista vuoden viimeisenä päivänä eläkettä työ- tai kansaneläkejärjestelmästä saaneista henkilöistä sekä vuotuisesta eläkemenosta.

Kuntien ja kirkon vanhojen eläkesääntöjen mukaisten eläkkeiden eläkemenot lisätään työeläkemenojen julkisen sektorin tietoihin.

Kokonaiseläkemenojen rahamäärä muodostetaan lisäämällä erityisturvan ja vapaamuotoisten eläkkeiden eläkemenot työeläkemenon ja Kelan eläkemenon yhteissummaan.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging