1. Yhteystieto

1.1 Organisaatio

Eläketurvakeskus (ETK)

1.2 Organisaatioyksikkö

Suunnitteluosasto

1.3 Yhteyshenkilön nimi

Marjo Kaasila
Jukka Lampi

1.4 Yhteyshenkilön tehtävä

Tilastoasiantuntija

1.5 Yhteyspostiosoite

Eläketurvakeskus
00065 ELÄKETURVAKESKUS

1.6 Yhteyssähköposti

etunimi.sukunimi@etk.fi
Tilastopalvelun yhteydenottolomake

1.7 Yhteyspuhelinnumero

029 411 20

1.8 Yhteysfaksinumero

Faksi: 09 148 1172

2. Metatiedon päivitys

2.1 Metatieto viimeksi varmennettu

31.5.2024

2.2 Metatietoa viimeksi lisätty

31.5.2024

2.3 Metatiedon viimeisin päivitys

31.5.2024

3. Tilaston kuvaus

3.1 Tilaston yleiskuvaus

Tilasto sisältää tietoja Suomen työeläkelakien mukaisesta ammatillisesta kuntoutuksesta. Tilasto kattaa koko työeläkekuntoutusprosessin kuntoutuksen hakemisesta sen päättymiseen ja kuntoutuksen jälkeiseen seurantaan asti.

Tilastossa on tietoja kuntoutushakemuksista, kuntoutuspäätöksistä, kuntoutujista, kuntoutustoimenpiteistä ja kustannuksista, päättyneistä kuntoutusohjelmista ja kuntoutuksen hinnasta.

3.2 Luokitukset

Tiedot on jaoteltu kuntoutujan taustan mukaan, eli oliko henkilö työssä vai eläkkeellä aloittaessaan kuntoutuksen. Vuodesta 2016 lähtien kuntoutujat on jaoteltu myös kuntoutusta itse hakeneisiin ja työkyvyttömyyseläkeratkaisun yhteydessä kuntoutusoikeuden saaneisiin. Muina luokittelijoina tilastossa käytetään henkilön ikää, sukupuolta ja diagnoosia.

3.3 Kattavuus

Tilasto kattaa koko työeläkejärjestelmää koskevan kuntoutuksen. Tilasto antaa kokonaiskuvan yksityisen sektorin työeläkeyhtiöiden, -säätiöiden ja -kassojen sekä julkisen sektorin kustantamasta ammatillisesta kuntoutuksesta. Kansaneläkelaitoksen järjestämä kuntoutus ei kuulu tilaston piiriin.

3.4 Tilastolliset käsitteet ja määritelmät

Käsitteet ja määritelmät on esitetty tilaston kotisivulla.

3.5 Tilastoyksikkö

Kuntoutushakemus.
Kuntoutuspäätös.
Henkilö/kuntoutuja.

3.6 Tilaston perusjoukko

Työeläkelaitoksiin vireille tulleet kuntoutushakemukset, laitosten antamat kuntoutuspäätökset ja työeläkejärjestelmän kustantamaa ammatillista kuntoutusta saaneet henkilöt.

3.7 Viitealue

Suomi

3.8 Ajallinen kattavuus

Tilaston perustiedot ovat saatavissa vuodesta 1992 lähtien.

4. Mittayksikkö

Kuntoutushakemusten lukumäärä.
Kuntoutuspäätösten lukumäärä.
Henkilöiden lukumäärä.
Kuntoutuskustannukset, €.
Toimeentulokorvaus, €/kk.

5. Viiteajankohta

Kalenterivuosi ja 1.1.–30.6.

6. Toimintavaltuudet

6.1 Lainsäädäntö ja muut sopimukset

Eläketurvakeskukselle on säädetty velvollisuus laatia tilastoja. Laissa Eläketurvakeskuksesta todetaan ETK:n tehtäväksi harjoittaa toimialaansa kuuluvaa tilastotoimintaa.

Työeläkekuntoutuksen tilastointi perustuu vuoden 1991 kuntoutuslainsäädännön uudistukseen (työntekijäin eläkelain TEL muutos 612/1991) liittyvään seurantavelvoitteeseen. Oikeudesta työeläkekuntoutukseen säädetään työeläkelaeissa, jotka on lueteltu työntekijän eläkelain (395/2006) 3 §:ssä.

Laki Eläketurvakeskuksesta (Finlex)
Työntekijän eläkelaki (Finlex)

6.2 Tietojen jakaminen

Tilaston tietoja toimitetaan vuosittain THL:lle EU:n sosiaaliturvan tilastointijärjestelmän (ESSPROS) tilastoja varten sekä TEM:lle EU-komission työvoimapolitiikan tietokantaa varten.

7. Tilastollinen tietosuoja

7.1 Tietosuojaperiaatteet

Eläketurvakeskus on sitoutunut tilastotoimen perusperiaatteen mukaiseen tietosuojaan, jolla varmistetaan tiedon luottamuksellinen käsittely.

7.2 Tietosuoja ja -turva tietoja käsiteltäessä

Tietoaineistot on suojattu käsittelyn eri vaiheissa tarvittavin fyysisin ja teknisin ratkaisuin. Henkilökunnalla on pääsy vain työtehtävien kannalta välttämättömiin tietoihin. Tiloihin, joissa aineistoja käsitellään, ei ole pääsyä ulkopuolisilla. Henkilökunnan jäsenet ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen palvelukseen tullessaan.

Työeläkelaitokset toimittavat yksilötasoiset tiedot Eläketurvakeskukseen suojatulla sähköpostiyhteydellä.

8. Julkistamispolitiikka

Eläketurvakeskuksen tilastot julkaistaan arkipäivisin kello 9.00 Eläketurvakeskuksen verkkosivuilla. Mahdollisista poikkeuksista julkistuksen kellonajassa ilmoitetaan erikseen.

Tilastotietokannan tiedot julkaistaan avoimena datana. Tietokannan avointa rajapintaa voi hyödyntää CC BY 4.0-lisenssin puitteissa vapaasti mainitsemalla tilastotietojen lähteeksi Eläketurvakeskuksen.

8.1 Julkistamiskalenteri

Tilaston julkistamisajankohdat ilmoitetaan julkistamiskalenterissa. Seuraavan vuoden julkistamiskalenteri julkaistaan loppuvuodesta.

8.2 Pääsy julkistamiskalenteriin

Tilastojen julkistamiskalenteri

8.3 Käyttäjien käyttöoikeudet

Tilaston tiedot ovat kaikkien käytettävissä, kun ne ovat ilmestyneet ETK:n verkkosivuilla aiemmin ilmoitettuna ajankohtana.

Tilaston tietoja jaetaan vuosittain työeläkelaitoksille laitoskohtaisina taulukoina ja visualisointeina.

Embargokäytäntö: Journalistin ohjeisiin sitoutuneet mediat voivat tiedustella aineistoja ETK:n viestinnästä.

ETK:n viestinnän yhteystiedot

9. Jakelutiheys

Tilasto ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Puolivuotistiedot kuluvalta vuodelta (ajanjaksolta 1.1.–30.6.) ilmestyvät syksyllä. Vuositiedot julkaistaan tilastovuotta seuraavan vuoden touko-kesäkuussa.

10. Saatavuus ja selkeys

10.1 Lehdistötiedote (Tilastojulkistus)

Tilaston vuosijulkistukset sijaitsevat julkaisuarkisto Julkarissa: Työeläkekuntoutus (Julkari)

10.2 Julkaisut (laajemmat/muut)

Työeläkekuntoutus (Julkari)
Avainluvut: työeläkekuntoutujat

10.3 Verkkotietokanta

Työeläkekuntoutus (PxWeb)

10.4 Yksikkötason aineistojen saatavuus

Eläketurvakeskus voi poimia rekistereistään tutkimusaineistoja tieteelliseen tutkimukseen. Tietoja luovutetaan noudattaen julkisuus- ja tietosuojalain periaatteita. Rekisteritietoja ei luovuteta pääsääntöisesti kaupalliseen tarkoitukseen. Tieteellisen tutkimuksen tulee olla yksilöity.

Eläketurvakeskuksen rekisteriaineistojen luovuttaminen tieteelliseen tutkimukseen (pdf)

10.5 Muu tiedonjakelu

Tilaston tiedoista koostettu kuviopaketti (pdf) julkaistaan tilaston verkkosivulla.

11. Laadunhallinta

11.1 Laadunvarmistus

ETK on sitoutunut Suomen virallisen tilaston laatulupauksen periaatteisiin. Tilastotuotannossa noudatetaan Suomen virallisen tilaston laatukriteereitä, jotka ovat yhteensopivia Euroopan tilastojen käytännesääntöjen kanssa.

ETK soveltaa laatukriteereitä myös niissä julkaisemissaan tilastoissa, jotka eivät kuulu Suomen viralliseen tilastoon.

11.2 Laadun arviointi

Tilaston laatua arvioidaan useassa eri vaiheessa tilastoprosessin aikana.

12. Relevanssi

12.1 Käyttäjien tarpeet

Tilasto palvelee kuntoutuksen asiantuntijoita, tutkijoita, tiedotusvälineitä ja muita aihealueesta tietoa tarvitsevia. Tilasto tuotetaan yhteistyössä työeläkelaitosten kuntoutusasiantuntijoiden kanssa. Tilaston kehittämisessä otetaan huomioon käyttäjien, lähinnä työeläkelaitosten tarpeet.

12.2 Käyttäjätyytyväisyys

Työeläkelaitosten kuntoutusasiantuntijoiden tietotarpeita ja kehitysehdotuksia kartoitetaan ETK:n vuosittain järjestämässä tilaisuudessa.

13. Tarkkuus ja luotettavuus

13.1 Tarkkuus ja luotettavuus yleisesti

Tiedot perustuvat hallinnollisiin rekistereihin ja työeläkelaitoksilta erikseen kerättäviin tietoihin. Lähtötiedot ovat yksilötasoisia.

13.2 Otantavirhe

13.3 Muut virhelähteet

Eläkerekisterin vedokset poimitaan tammikuussa ja heinäkuussa, jolloin osa takautuvista eläkepäätöksistä voi puuttua tilastoaineistosta.

Työeläkelaitokset toimittavat omista järjestelmistään poimitut tiedot tammikuun ja elokuun lopussa, jolloin poimintahetken jälkeen takautuvasti kirjatut tiedot puuttuvat aineistosta.

14. Oikea-aikaisuus ja täsmällisyys

14.1 Oikea-aikaisuus

Työeläkekuntoutuksen puolivuotistiedot kuluvalta vuodelta (ajanjaksolta 1.1.–30.6.) ilmestyvät syksyllä. Tilaston vuositiedot julkaistaan tilastovuotta seuraavan vuoden touko-kesäkuussa.

15. Johdonmukaisuus ja vertailukelpoisuus

15.1 Maantieteellinen vertailukelpoisuus

15.2 Ajallinen vertailukelpoisuus

Tilastoa on tuotettu vuodesta 1992 lähtien samoin perustein, ja tiedot ovat pääpiirteissään vertailukelpoisia kyseisestä ajankohdasta lähtien.

Tilastovuodesta 2022 alkaen kuntoutuspäätöstilaston poimintakriteeriä muutettiin. Ennen vuotta 2022 tuotetut tiedot kuntoutuspäätöksistä eivät sen vuoksi ole täysin vertailukelpoisia myöhemmin tuotettujen kanssa. Muutoksella ei ollut vaikutusta hylkäysprosenttiin.

15.3 Yhtenäisyys yli tilastoalueiden

Erot käsitteiden määrittelyissä voivat vaikeuttaa vertailua muiden samaa aihetta koskevien tilastotietojen kanssa.

15.3.1 Yhtenäisyys osavuosittaisten ja vuosittaisten tilastojen välillä

Puolivuotistilaston ja vuositilaston tiedot tuotetaan samoilla säännöillä. Maatalousyrittäjien eläkelaitos ja Merimieseläkekassa eivät ole mukana puolivuotistilaston aineistonkeruussa.

16. Kustannukset ja vastausrasite

Eläketurvakeskus vastaa tilastoinnista aiheutuvista kustannuksista. ETK:n rekisteritietoja täydennetään työeläkelaitoksilta suoraan kerättävillä tiedoilla. Eläkelaitoksilta kerätään vain sellaiset tiedot, joita ei saada ETK:n rekisteristä. Laitokset toimittavat tiedot ETK:lle kaksi kertaa vuodessa ETK:n laatimien ohjeiden mukaan.

17. Tietojen revisoituminen

18. Tilastoprosessi

18.1 Lähdeaineistot

Tilasto perustuu Eläketurvakeskuksen rekistereihin ja työeläkelaitoksilta erikseen kerättäviin yksilötason tietoihin.

Eläkerekisteristä poimitaan kuntoutuspäätöstilastoihin liittyvät tiedot, joita tarvitaan tilaston tuottamisessa. Näitä ovat kuntoutuksen ennakkopäätökset, hylyt ja myönnöt, kuntoutushakemuksen vireilletulotapa, kuntoutusratkaisun päivämäärä, kuntoutujan eläketausta, työkyvyttömyysdiagnoosit ja kuntoutuksen toimeentulokustannukset.

Ansaintarekisteristä poimitaan kuntoutuksen jälkeiseen aikaan liittyviä tietoja. Näitä ovat työssäolotiedot kuntoutuksen jälkeen. Rekisteri sisältää tiedot työeläkettä kartuttavasta työurasta: työ- ja yrittäjäjaksot sekä työttömyyteen, koulutukseen ja vanhemmuuteen yms. liittyvät palkattomat ajat.

Työeläkelaitoksilta suoraan kerättäviä tietoja ovat kuntoutuksen vireilletulotapa, kuntoutujan tausta, kuntoutustoimenpiteet, kuntoutustoimenpidekustannukset, kuntoutujalle pakolliseksi säädetyt tapaturmavakuutusmaksut ja kuntoutuksen jälkeinen tilanne eli mihin kuntoutus johti. Tiedot toimitetaan ETK:n laatimien ohjeiden mukaisesti.

Eläketurvakeskus yhdistää kuntoutustilaston pohja-aineistoksi työeläkelaitoksilta kerättävät tiedot sekä tilaston tuottamiseen tarvittavat rekisteritiedot.

18.2 Tiedonkeruun tiheys

Kaksi kertaa vuodessa.

18.3 Tiedonkeruumenetelmä

Tiedonkeruusta vastaa Eläketurvakeskus. Työeläkelaitokset toimittavat yksilötasoiset tiedot kuntoutustoimenpiteistä ja päättyneistä kuntoutuksista Eläketurvakeskukseen suojatulla sähköpostiyhteydellä. Tiedot toimitetaan ETK:n laatimien ohjeiden mukaisesti.

18.4 Aineiston/datan validointi

ETK:n tuotantoprosessien mukaiset tarkistukset tehdään tilastotuotannon eri vaiheissa. Lisäksi tuloksia peilataan lakimuutoksiin ja aiempien tilastovuosien tietoihin.

Työeläkelaitokset osallistuvat tietojen tarkistuksiin aineiston kokoamisvaiheessa.

18.5 Tiedon käsittely

Yhdistetään ETK:n rekistereistä poimitut henkilötasoiset tiedot ja työeläkelaitoksilta erikseen kerätyt henkilötasoiset tiedot. Jatkokäsittelyssä muodostetaan summatason tiedot ja tehdään tilastotaulukot.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging