Det finns en nyare publikation över denna statistik: Arbetspensionstagare i Finland

Av arbetspensionstagarna är över hälften kvinnor

Arbetspensionstagare-efter-pensionsslag-2017

I slutet av år 2017 betalades arbetspension till sammanlagt 1 485 000 personer, vilket var 28 000 fler än året innan. Ökningen beror på att det finns fler som får ålderspension, eftersom antalet personer som fick pension av andra slag minskade från året innan.

Av pensionstagarna var 1 450 000 bosatta i Finland. Till utlandet betalades pension till 35 000 personer. Av alla arbetspensionstagare var över hälften, 55 procent, kvinnor.

Av alla arbetspensionstagare fick 1 443 000 personer pension som grundar sig på eget arbete, dvs. ålderspension, sjukpension, deltidspension eller specialpension för lantbruksföretagare. Familjepension betalades till närmare 266 000 personer. Av dem var 253 000 efterlevande makar och 13 000 barn.

Största delen av arbetspensionstagarna fick ålderspension. Av dryga 1 290 000 ålderspensionstagare fick 11 700 partiell förtida ålderspension. Av dem var 42 procent kvinnor.

Diagram:

Tabeller i databasen:

Läs mer i statistikpublikationen:

Orsaken till arbetsoförmågan för de nypensionerade med sjukpension varierar mellan åldersgrupperna

Nypensionerade-med-sjukpension-2017

År 2017 blev 18 600 personer sjukpensionerade från arbetspensionssystemet. Av dem var 10 200 (55 %) kvinnor och 8 400 (45 %) män. Av de nypensionerade hade över hälften fyllt 55 år och en fjärdedel var i åldern 45–54 år. Andelen yngre än 45 år var ca 20 procent.

Den vanligaste orsaken till arbetsoförmåga var någon sjukdom i rörelseorganen, vilkas andel var över en tredjedel (34 %). Näst vanligast var psykiska sjukdomar (29 %). De andra sjukdomshuvudgruppernas an-delar var under tio procent.

Vid granskning enligt åldersgrupp fanns det tydliga skillnader i orsaken till arbetsoförmåga. För nypens-ionerade under 35 år var andelen för psykiska sjukdomar dryga två tredjedelar (72 %) och för de i åldern 35–44 år var deras andel hälften. För dem som fyllt 55 år var däremot sjukdomar i rörelseorganen orsak till arbetsoförmåga för 45 procent och andelen för psykiska sjukdomar utgjorde endast 16 procent.

För kvinnor var sjukdomar i rörelseorganen eller psykiska sjukdomar orsak till arbetsoförmåga för ca 70 procent av de nypensionerade, när motsvarande andel för män var 60 procent. Män gick oftare än kvinnor i sjukpension på grund av sjukdomar i cirkulationsorganen och skador och förgiftningar.

I slutet av år 2017 fick 145 000 personer sjukpension från arbetspensionssystemet. För över två femtedelar (42 %) var orsaken till arbetsoförmåga psykiska sjukdomar och beteendestörningar och för en fjärdedel (26 %) sjukdomar i rörelseorganen. Sjukpensionering på grund av psykiska sjukdomar sker i genomsnitt vid en yngre ålder än vad fallet är när det gäller sjukdomar i rörelseorganen, och därför räcker de också längre. År 2017 var genomsnittsåldern för dem som gick i sjukpension för psykiska sjukdomar 45 år och 56 år för dem med sjukdomar i rörelseorganen.

Vanligaste pensionsåldern är 63 år

Nya-arbetspensionerade-2017

År 2017 gick 75 400 personer i arbetspension. Antalet är litet lägre än året innan.

Av de nypensionerade gick största delen, 56 600 personer, i ålderspension. I genomsnitt var nya ålderspensionstagare 63 år gamla. Utöver ålderspensionerna inleddes år 2017 dessutom 12 500 partiella förtida ålderspensioner.

18 600 personer gick i sjukpension. Antalet nya sjukpensionstagare har under de senaste åren hållits på samma nivå, men bland dem har andelen som börjat få delpension ökat.

Arbetspensionstagare i Finland 2017

Statistiken Arbetspensionstagare i Finland sammanställs av Pensionsskyddscentralen.

I lagen om Pensionsskyddscentralen slås det fast att Pensionsskyddscentralen (PSC) bland annat har som uppgift att föra statistik över sitt verksamhetsområde. Inom PSC är det planeringsavdelningen som gör upp statistiken.

Statistiken Arbetspensionstagare i Finland finansieras av PSC.

Relevans av statistikuppgifterna

Det lagstadgade pensionsskyddet i Finland består i huvuddrag av arbetspensions- och folkpensionssystemet. Arbetspensionssystemets pensioner är inkomstrelaterade medan folkpensionen är ett bosättningsbaserat system. Statistiken Arbetspensionstagare i Finland ger en helhetsbild av de pensioner som utbetalats från arbetspensionssystemet i Finland.

Inom den privata sektorn verkställs arbetspensionsskyddet av arbetspensionsbolag, -stiftelser och -kassor och inom den offentliga sektorn huvudsakligen av Keva. Pensionsskyddscentralen fungerar som samorgan för arbetspensionssystemet och insamlar bl.a. nödvändiga uppgifter för skötseln av de arbetspensionsärenden som ålagts centralen enligt lag.

Utöver hela det lagstadgade arbetspensionsskyddet täcker statistiken Arbetspensionstagare i Finland också det frivilliga registrerade tilläggspensionsskyddet som arbetsgivare bekostat. Frivilligt oregistrerat tilläggspensionsskydd som arbetsgivaren bekostar ingår däremot inte i siffrorna i denna publikation, och inte heller sådant frivilligt pensionsskydd som bekostas av personerna själva. Utanför statistiken står också pensioner enligt folkpensionssystemet samt s.k. SOLITA-pensioner som betalas enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst och lagen om olycksfall i militärtjänst och trafikförsäkringslagen och lagen om olycksfallförsäkring.

Statistiken innehåller uppgifter om antalet arbetspensionstagare i slutet av året och personer som gått i arbetspension under året samt deras medelpensioner. Statistiken innehåller också uppgifter om arbetspensionsutgiften, arbetspensioner som betalats till utlandet och avgörandena om sjukpension.

En central klassifikator är arbetspensionssystemets indelning i den privata och den offentliga sektorn. Dessutom används också följande klassificeringar: pensionsslag, pensionsbelopp, pensionstagarens kön och ålder samt i fråga om sjukpensioner sjukdomsgrupp (ICD-10). Som regional indelning används för arbetspensionsutgiftens del landskapsindelningen i Finland (http://stat.fi/meta/luokitukset/maakunta/001-2015/index_sv.html) och i fråga om utomlands bosatta arbetspensionstagare används bosättningsland och ländergrupp. Ländergrupperna presenteras i publikationen Arbetspensionstagare i Finland, bilaga 2 på sid. 104 under adressen www.etk.fi/publikationer.

Begreppen och definitionerna presenteras på statistikens hemsida www.etk.fi/statistik > Pensionstagare och försäkrade > Arbetspensioner.

Statistiken riktar sig till sakkunniga inom den sociala trygghetssektorn, forskare, medier och andra som kan behöva information om ämnesområdet. Lika utförlig statistik över pensionstagarna i Finland finns inte tillgänglig någon annanstans.

Uppgifternas exakthet och tillförlitlighet

Uppgifterna i statistiken baserar sig på data ur pensionsregistret (totalmaterial). Registret innehåller data som registrerats om pensionsbesluten. Med hjälp av dem bildas de pensionsperioder och pensioner, som införs i statistikregistret. Detta statistikregister utgör basen för pensionsstatistiken.

Uppgifterna om regionerna grundar sig på FPA:s befolkningsuppgifter. De kompletteras med uppgifter som arbetspensionsanstalterna meddelat om källskattepliktiga arbetspensioner som betalats till utlandet.

Pensionsskyddscentralens avdelning för registertjänster ansvarar tillsammans med arbetspensionsanstalterna för pensionsregistrets innehåll, tillgången till den information som behövs vid verkställigheten av pensionsskyddet, informationens omfattning, lagenlighet och riktighet samt utredningen av fel i innehållet. Registrens hanteringssystem innehåller dataverifieringsfunktioner och logikkontroller där programmet kräver att uppgifterna rättas eller kontrolleras. Felmeddelandena kan också vara anmärkningar, som inte förhindrar att uppgifterna registreras.

Arek Oy bär det datatekniska ansvaret för pensionsregistren. Arek Oy är ett bolag som ägs gemensamt av pensionsförsäkrarna och PSC.

Fel som upptäcks i statistiken rättas omgående på webbplatsen. Vid rättelsen på webbplatsen tilläggs information om rättelsens innehåll och tidpunkten för rättelsen. Till tryckta publikationer som inte distribuerats fogas ett rättelseblad. Om större fel skrivs ett separat meddelande till dem som redan fått publikationen.

Uppgifternas aktualitet och punktlighet

Statistiken ges ut en gång om året, under första hälften av året efter statistikåret. Publiceringstidpunkten finns i publiceringskalendern på PSC:s webbplats www.etk.fi/statistik under rubriken Publiceringskalender. Uppgifterna i statistiken är slutliga.

Uppgifternas samanvändbarhet och jämförbarhet

Statistiken har getts ut sedan 1996 och dess tidsserier är i huvuddrag jämförbara från denna tidpunkt. I fråga om antalet arbetspensionstagare sträcker sig tidsserien till år 1981.

Statistiken har från början beskrivit antalet arbetspensionstagare och nypensionerade med arbetspension samt medelpensionerna för dessa och pensionsutgiften för arbetspensionssystemet. Informationsinnehållet har byggts på under årens lopp. År 2007 kompletterades statistiken med uppgifter om sjukpensionsavgöranden inom arbetspensionssystemet.

Åren 2005–2013 har statistiken utkommit under titeln Arbetspensionstagare och -försäkrade i Finland (Finlands officiella statistik). Från och med statistikåret 2014 ges statistiken ut som två separata publikationer: Arbetspensionstagare i Finland (FOS) och Arbetspensionsförsäkrade i Finland (FOS).

År 1999 ändrades innebörden av begreppet för nypensionerade med arbetspension. De som gått i deltidspension har efter det inte betraktas som pensionerade. De som har gått i deltidspension räknas med i siffrorna över de nypensionerade med arbetspension först när de börjar få någon annan pension på grundval av sin egen yrkesbana, oftast ålderspension. Åren 1996–1998 räknades deltidspensionerade med i de nypensionerade med arbetspension. I statistikpublikationen för år 1999 korrigerades tidsserien för nypensionerade med arbetspension retroaktivt. Publikationerna för åren 1996–1998 är sålunda inte jämförbara med de senaste åren till denna del.

Det pensionslag som introducerades år 2017, partiell förtida ålderspension, behandlas i statistiken på samma sätt som deltidspension. Personer som har börjat få en partiell förtida ålderspension betraktas således inte som pensionerade.

På basis av lagändringarna och responsen från användarna har följande ändringar gjorts i begreppen och klassifikatorerna, vilka påverkar tidsseriernas jämförbarhet:

  • Efter lagändringen år 2005 klassificeras pensioner inte längre enligt heleffektivitet.
  • Från och med år 2005 har sjukpensionerna delats upp i hel- och delpensioner.

Pensionsskyddscentralen och FPA producerar årligen gemensamt statistiken Statistik över pensionstagarna i Finland (FOS), som täcker både arbetspensions- och folkpensionssystemets pensioner. Dess siffror avseende arbetspensionstagarna, nypensionerade med arbetspension och arbetspensionsutgiften överensstämmer med siffrorna i denna statistik.

Uppgifternas tillgänglighet och tydlighet

Uppgifterna om statistiken publiceras årligen i publikationen Arbetspensionstagare i Finland, som utkommer i tryckt form samt även i elektronisk form på PSC:s webbplats. Anvisningarna för beställning av den tryckta publikationen finns på titelbladets frånsida och på PSC:s webbplats. En del av uppgifterna i statistiken publiceras också i PSC:s statistikdatabas på www.etk.fi/statistik > Statistikdatabas.

Beskrivning av statistiken finns på PSC:s webbsida under adressen www.etk.fi/statistik > Pensionstagare och försäkrade > Arbetspensioner.

Närmare uppgifter om statistiken ges av PSC:s statistiktjänst tilastot(at)etk.fi.

På andra webplatser: 

This is staging