Eläketurvakeskuksessa kehitetään ja ylläpidetään ELSI-mikrosimulointimallia, jota käytetään Suomen työeläkejärjestelmän sekä Kelan maksamien kansan- ja takuueläkkeiden pitkän aikavälin kehityksen ennustamiseen.

ELSI-mallin pääasiallinen rooli on täydentää Eläketurvakeskuksen aggregaattitasolla toimivaa pitkän aikavälin suunnittelumallia (PTS-malli). PTS-mallissa ihmiset ryhmitellään sukupuolen, iän ja väestötilan mukaan ja mallinnetaan näiden ryhmien keskimääräisiä ominaisuuksia kuten palkkaa ja työeläkettä. Sen sijaan ELSI-mallissa käytetään henkilötasoista aineistoa, jonka avulla jokaisen yksilön elinkaari simuloidaan erikseen.

Mallinnettava populaatio sisältää kaikki Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvat aikuiset sekä sellaiset aikuiset, jotka ovat kartuttaneet eläkettä Suomen työeläkejärjestelmässä. Mallin lähtödata perustuu hallinnollisiin rekistereihin ja se kattaa kiinnostuksen kohteena olevan väestön kokonaisuudessaan.

ELSI-malli koostuu moduuleista, jotka ajetaan peräkkäin. Väestömoduulissa simuloidaan uusien henkilöiden saapuminen populaatioon, kuolemat sekä siirtymät väestötilojen välillä. Näihin siirtymiin kuuluvat muun muassa siirtymät eläkkeelle ja työmarkkinoiden dynamiikka. Ansiomoduulissa simuloidaan vuosipalkat sekä eläkettä kartuttavat sosiaaliturvajaksot. Työeläkekarttumat ja työeläkkeiden euromäärät lasketaan työeläkemoduulissa, kun taas kansan- ja takuueläkkeet simuloidaan kansaneläkemoduulissa. Verotusmoduulissa lasketaan tuloverot sekä nettoansiot.

Mallin tuottama henkilötason tulosaineisto mahdollistaa eläkejakaumien yksityiskohtaisen tarkastelun ja sen avulla voidaan analysoida tuloksia väestöryhmittäin. Poikkileikkaustietojen analysoinnin lisäksi aineistosta on mahdollista tarkastella ihmisten simuloituja elinkaaria ja ansaintahistorioita pitkittäisesti.

ELSI-mallilla laskettuja tuloksia raportoidaan säännöllisesti osana Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin ennustelaskelmia. Mallia käytetään myös arvioimaan sitä, kuinka ehdotetut politiikkamuutokset vaikuttaisivat eläke-etuuksiin.

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging