EU och OECD producerar reglebundet utredningar och jämförelser av pensionsnivåerna i olika länder. Den senaste utredningen är Europeiska kommissionens Pension Adequavy Report (den s.k. PAR-rapporten) som offentliggjordes i april 2018. PAR-rapporten publiceras med tre års mellanrum. OECD producerar rapporten Pensions at a Glance med två års mellanrum. I den jämförs pensionernas nivå och pensionsskyddets struktur och finansiering i OECD-länderna. Den senaste rapporten publicerades i december 2017.

Avsevärda skillnader mellan EU-länderna

The Pension Adequacy Report (PAR) görs i samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna. I den görs en omfattande jämförelse av de europeiska pensionssystemen i synnerhet med tanke på hur tillräckliga pensionerna är både i nuläget (2016) och i framtiden (2056).

I rapporten finns ett stort antal olika indikatorer och alternativa beräkningar för att mäta nivåerna på ålderspensioner. I allmänhet omfattar beräkningarna  ålderspensioner enligt lagstadgade pensionssystem, men beroende på land kan också arbetsgivarnas eller olika branschers arbetsmarknadspensioner (den s.k. andra pelaren) räknas med, om de står för en betydande del av pensionsskyddet i landet. Frivilliga individuella pensionsförsäkringar (den s.k. tredje pelaren) tas däremot i allmänhet inte med.

I rapporten studeras de pensionsnivåer som olika yrkesbanor leder till genom s.k. teoretiska ersättningsgrader (TRR). Pensionsnivån anges som både brutto- och nettoersättningsgrad efter en beräknad arbetshistoria, dvs. som proportionen mellan pensionen före skatt och lönen före skatt och pensionen efter skatt och lönen efter skatt. Det är fråga om den brutto- och nettoersättningsgrad som en person får om hen går i pension år 2016 vid den nationella pensionsåldern (65 år i Finland) efter att ha arbetat 40 år och haft en medelhög lön. I en del länder har män och kvinnor olika pensionsålder, och då anges ersättningsgraden för män. Det har också gjorts motsvarande beräkningar för framtiden så att man har utgått från en person som börjar arbeta år 2016 och går i pension 40 år senare år 2056 vid den nationella pensionsåldern (66 år 10 månader i Finland).

Ersättningsgraderna i EU-länderna varierar sig mellan ca 40 procent (Estland) och 100 procent (Nederländerna). Den kalkylmässiga ersättningsgraden för finsk pension ligger på medelnivå inom EU. I allmänhet är nettoersättningsgraden högre än bruttoersättningsgraden bland annat p.g.a. beskattningens struktur. Skattegraden på högre inkomster är i allmänhet högre än på låga inkomster och därför är också nettopensionen och nettolönen i allmänhet närmare varandra.

Ersättningsgrader i EU-länderna (2016)

Läs mer:

Pensioner i OECD-länderna

I december 2017 publicerade OECD en omfattande utredning över pensionerna i OECD-länderna och G20-länderna. Rapporten Pensions at a Glance görs med två års mellanrum. I den jämförs bl.a. pensionsskyddets nivå, struktur och finansiering.

I den senaste rapporten gick man närmare in på flexibla pensionsövergångar och de olika möjligheterna eller hindren för att kombinera arbete och pension som finns i olika länders pensionssystem. Enligt OECD är det i dagsläget få äldre som både arbetar och får pension, även om flera skulle vilja det.

I rapporten studeras också pensionsreformer som gjorts under de två senaste åren. I flera länder har reformivern avtagit något på grund av den bättre ekonomiska utvecklingen, och därför har man inte just sett några större reformer under de senaste åren. Tack vare ändringar av pensionsåldern, som huvudsakligen  redan bestämts tidigare, kommer den genomsnittliga pensioneringsåldern i OECD-länderna dock att höjas till närmare 66 år under de följande årtiondena.

OECD mäter framtida pensioners ersättningsnivån utgående från antagandet att en persons arbetsliv börjar vid 20 års ålder och fortsätter till den nationella pensionsåldern, 68 år i Finland. I jämförelsen av pensionernas ersättningsnivåer blir den pension som en finländsk löntagare med medelinkomst går något lägre än OECD-medeltalet, om man räknar med tilläggspensioner som ofta ingår i det totala pensionsskyddet i många länder. Då är medeltalet inom OECD 58,7 procent av den lön som personen fått före pensioneringen, medan siffran i Finland är 56,6 procent. För löntagare med låga inkomster är ersättningsgraden lägre än OECD-medeltalet (56,6 % mot 70,3 %) och för löntagare med höga inkomster högre (56,6 % mot 54,4 %). I Finland har ersättningsgraderna stigit något sedan den föregående jämförelsen bl.a. till följd av att pensionsåldern höjts.

På andra webbplatser:

This is staging