Enligt statistik från Eurostat är låga inkomster betydligt vanligare bland kvinnor än bland män överallt i Europa. I Finland utgör kvinnor över 65 år en större andel av låginkomsttagarna än i EU28-länderna. Andelen män med låga inkomster uppvisar inte motsvarande skillnad, den är densamma i Finland som i EU28-länderna i genomsnitt.

I Island är befolkningsandelarna av kvinnor och män med låga inkomster betydligt lägre än det europeiska genomsnittet, där det inte finns någon nämnvärd skillnad mellan könen. I Norge och Danmark är andelen låginkomsttagare också mindre än i Finland. I Sverige är andelen kvinnor med låga inkomster högre än i Finland, men andelen män med låga inkomster lägre.

Andelen (%) låginkomsttagare som fyllt 65 år av motsvarande befolkning år 2013

Som låginkomsttagare klassificeras personer vilkas inkomster under statistikåret är lägre än 60 % av den nationella medianinkomsten. Med inkomster avses penninginkomster bestående av arbetsinkomster och inkomstöverföringar efter skatt.

Olika gränser för vem som klassas som låginkomsttagare

Vem som klassas som låginkomsttagare kan studeras utgående från olika inkomstgränser. Bland personer i åldern 65+ i Finland finns det bara ett fåtal med inkomster som är lägre än 40 % eller 50 % av den nationella medianinkomsten. Situationen ändras, om gränsen för låga inkomster fastställs till 60 % eller 70 % av medianinkomsten. Då ökar andelen låginkomsttagare bland befolkningen över 65 år. På EU-nivån har gränsen för låga inkomster fastställts till 60 % av medianinkomsten.

Bilden visar andelen låginkomsttagare bland befolkningen över 65 år beräknad enligt olika inkomstgränser. Uppgifterna är från år 2013. Eurostat talar om AROP-indikatorn (At risk of poverty). Inom EU-följer man i dag i synnerhet indikatorn AROPE (At risk of poverty and social exclusion), som utöver inkomsterna beaktar materiell nöd och medlemskap i hushåll som lider undersysselsättning. Indikatorn beaktar alltså tre dimensioner av fattigdom.

Läs mer: 

På andra webbplatser:

This is staging