Eurostatin tilastojen mukaan naisten pienituloisuus on huomattavasti miehiä yleisempää kaikkialla Euroopassa. Suomessa 65 vuotta täyttäneiden naisten osuus pienituloisista on EU28-maita korkeampi. Pienituloisten miesten osuudessa ei ole vastaavaa eroa, ja Suomessa se on sama kuin EU 28-maissa keskimäärin.

Pohjoismaissa pienituloisten naisten ja miesten väestöosuudet ovat huomattavasti Euroopan keskitasoa alempia Islannissa, jossa pienituloisten osuuksissa ei ole juurikaan eroa eri sukupuolten välillä. Myös Norjassa ja Tanskassa pienituloisoisuus on Suomea vähäisempää. Ruotsissa pienituloisten naisten osuus on korkeampi kuin Suomessa, mutta miesten matalampi.

65 vuotta täyttäneiden pienituloisten osuus (%) vastaavasta väestöstä vuonna 2013

Pienituloisiksi luokitellaan henkilöt, joiden tulot tilastovuonna jäävät pienemmiksi kuin 60 % kansallisesta mediaanitulosta. Tuloilla tarkoitetaan verojen jälkeisiä rahatuloja, jotka koostuvat työtuloista ja tulonsiirroista.

Pienituloisuus eri tulorajoilla

Pienitulosuutta voidaan tarkastella myös eri tulorajoilla. Suomen osalta yli 65-vuotiassa vain harvoilla tulot jäävät alle 40 tai 50 %:n kansallisesta mediaanitulosta. Tilanne muuttuu, jos pienituloisuuden raja määritellään 60 tai 70 %:iin mediaanitulosta. Tällöin pienituloisten osuus yli 65-vuotiaiden väestöryhmästä kasvaa. EU-tason pienituloisuusraja on määritelty 60 %:ksi mediaanitulosta.

Lähde: PAR-raportti (2015)

Oheisessa kuviossa on tarkasteltu pienituloisten osuutta eri tulorajoilla 65 vuotta täyttäneiden väestöryhmässä. Tiedot ovat vuodelta 2013. Eurostat käyttää tästä nimitystä AROP-indikaattori (At risk of poverty). Nykyään EU-tasolla seurataan erityisesti AROPE-indikaattoria (At risk of poverty and social exclusion), jossa tarkastellaan pienituloisuuden lisäksi materiaalista puutetta sekä vajaatyölliseen kotitalouteen kuulumista. Indikaattorilla on siis kolme eri pienituloisuuden ulottuvuutta.

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging