Päävastuu EU-asioiden seurannasta, valmistelusta ja Suomen kannanottojen määrittelystä on sillä ministeriöllä, jonka toimivaltaan asia Suomessa kuuluu. Eläkkeitä koskevia EU-asioita valmistellaan pääasiassa sosiaali- ja terveysministeriössä.

Suomen EU-poliittisista linjauksista päätetään pääministerin johdolla hallituksen EU-ministerivaliokunnassa. Eduskunta osallistuu EU:ssa tehtävien päätösten kansalliseen valmisteluun. Virkamiestasolla yhteiset EU-kannat muodostetaan EU-asioiden komiteassa ja sen alaisissa valmistelujaostoissa. Suomen yhteensovittamisjärjestelmä perustuu asioita koordinoivaan virkamiesvalmisteluun, EU-ministerivaliokunnan linjauksiin sekä eduskunnan informointiin ja osallistumiseen EU-asioissa. Järjestely varmistaa, että Suomella on yhteensovitettu ja Suomen yleisiä EU-poliittisia linjauksia vastaava kanta kaikkiin EU:ssa vireillä oleviin asioihin niiden eri käsittelyvaiheissa.

EU-ministerivaliokunta

Hallituksen EU-ministerivaliokunta kokoontuu viikoittain käsittelemään poliittisesti, taloudellisesti ja oikeudellisesti merkittäviä ajankohtaisia EU-asioita. Ministerivaliokunnassa sovitaan Suomen toimintalinjat mm. kaikkiin Euroopan unionin neuvoston virallisiin ja epävirallisiin kokouksiin. Ministerivaliokunnan puheenjohtaja on pääministeri.

Eduskunta

Pääosan EU:ssa tehtävistä päätöksistä käsittelee eduskunnassa suuri valiokunta, jolle erikoisvaliokunnat antavat lausuntoja.

EU-asioiden komitea

EU-asioiden komitea on ministeriöiden, tasavallan presidentin kanslian, oikeuskanslerin viraston, Suomen Pankin ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen edustajista koostuva yhteistyöelin, joka käsittelee pääsääntöisesti laajakantoisia ja useita ministeriöitä koskevia EU-asioita, kuten hallituksen vuosittaisia EU-politiikan avaintavoitteita. Puheenjohtajana on valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osaston päällikkö (EU-asioiden valtiosihteeri). Komitea tekee myös päätökset asioissa, joissa jaostotyöskentelyssä ei ole päästy yksimielisyyteen.

EU-valmistelujaostot

EU-asioiden komitean asettamat EU-valmistelujaostot muodostavat EU-asioiden virkamiesvalmistelun perustan. Eläketurvaan liittyviä asioita käsitellään pääasiassa EU-jaosto 25:ssä ja EU-jaosto 27:ssä. Molempien jaostojen puheenjohtajat ovat sosiaali- ja terveysministeriöstä.

EU-jaosto 25 valmistelee ensisijaisesti työllisyys-, sosiaali-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvostossa (TSTK-neuvosto) käsiteltäviä asioita. Jaostossa keskustellaan myös sosiaalisen suojelun komiteassa (SPC) esillä olevista kysymyksistä.

EU-jaosto 27:ssä valmistellaan ne TSTK-neuvostossa käsiteltävät asiat, jotka koskevat henkilöiden liikkumista jäsenmaasta toiseen ja sosiaaliturvan yhteensovittamista näissä tilanteissa. Jaostossa valmistellaan myös sosiaaliturvan yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan asioita sekä keskustellaan toimikunnan tekemistä linjauksista.

EU-asioiden osasto valtioneuvoston kansliassa

EU-asioiden yhteensovittamisesta valtioneuvostossa vastaa EU-asioiden osasto. Osasto toimii EU-ministerivaliokunnan ja EU-asioiden komitean sihteeristönä. Lisäksi osasto on edustettuna kaikissa EU-valmistelujaostoissa ja välittää toimintaohjeet Suomen EU-edustustolle Brysseliin yhdessä vastuuministeriöiden kanssa.

Lainsäädäntöasioiden valmistelu EU-tasolla

Valtaosa EU-lainsäädännöstä valmistellaan nykyisin ns. tavallisessa lainsäädäntömenettelyssä. Tässä menettelyssä neuvosto ja Euroopan parlamentti käyttävät yhdessä lainsäädäntövaltaa. Tavallinen lainsäätämisjärjestys käynnistyy komission antaessa säädösehdotuksen neuvostolle ja parlamentille. Komissiolla on perussopimusten nojalla yksinomainen oikeus tehdä lainsäädäntöaloitteita.

Euroopan komissiossa eläketurvaan liittyviä asioita käsitellään etupäässä työllisyys- ja sosiaaliasioiden pääosastolla ja talous- ja finanssiasioiden pääosastolla, mutta myös sisämarkkina- ja palveluasioista vastaavalla pääosastolla.

SEUT-sopimuksen (Lissabonin sopimus) mukaisesta lainsäädäntömenettelystä on tarkemmin kerrottu Euroopan unionin sivuilla:

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging