Työuran pituus ja ajoittuminen sekä työuran aikaiset ansiot vaikuttavat eläketurvan tasoon. Työurilla on vaikutuksia myös eläkejärjestelmän taloudelliseen kestävyyteen. Yhteiskuntapoliittiset tavoitteet työurien pidentämisestä ja työllisyysasteen nostosta lisäävät aihetta koskevan tutkimustiedon tarvetta.

Ohjelmakaudella tehdään tutkimusta eläketurvan kannalta merkittävistä työuran vaiheista ja muutoksista ja tutkitaan työurien pituutta ja ansiotuloja sekä näissä tapahtuvia muutoksia väestöryhmittäin. Keskeinen tutkimuksen osa-alue on vanhimpien työikäisten työura, mutta tutkimuksen kohteena on myös työuran alku- ja keskivaihe ja erityisesti työurien muutokset ja työuriin liittyvät katkokset. Aiempaa useampi työskentelee eläkkeen ohella. Ohjelmakaudella tutkitaan siksi eläkkeen ja työn rinnakkaisuuden yleisyyttä ja syitä.

Uusi tutkimus

Substitution and spill-overs between early exit pathways in times of extending working lives in Europe

Lähes puolet 55–64-vuotiasta eurooppalaisista oli työmarkkinoiden ulkopuolella 1990-luvun puolivälissä. Kaksikymmentä vuotta myöhemmin työmarkkinoiden ulkopuolella oli enää reilu kolmannes. Monissa maissa varhaiseläkeläisten osuus on vähentynyt. Maiden väliset erot ovat kuitenkin suuret.

Lue lisää:


Perhevapaat ja eläke

Eläketurvakeskus on mukana EU:n rahoittamassa hankkeessa Sukupuolten eläke-erot. Tavoitteena on koota tietoa ja herättää keskustelua naisten ja miesten välisistä eläke-eroista ja niiden syistä. Perhevapaista johtuvien työurakatkosten epätasainen jakautuminen on yksi naisten eläkkeitä pienentävä tekijä.

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging