Eläke kerrotaan elinaikakertoimella, kun eläke alkaa. Se vaikuttaa pysyvästi eläkkeen määrään. Elinaikakerroin tuli työeläkelakeihin vuoden 2005 eläkeuudistuksessa. 

Elinaikakertoimen tarkoituksena on rajoittaa elinajan pitenemisestä johtuvaa eläkekustannusten kasvua ja lykätä eläkkeelle siirtymistä. 

Elinaikakerroin on laskettu vuodesta 2009 alkaen, jolloin elinaikakerroin sai arvon yksi (1,00000). Silloin vuonna 1947 syntyneille laskettiin vuosien 2003–2007 kuolevuuslukujen perusteella elinajanodote, johon seuraavien ikäluokkien elinajanodotetta verrataan. Elinaikakerroin vaikutti ensimmäisen kerran vuonna 2010 alkaneisiin eläkkeisiin. 

Elinaikakerroin määrätään kullekin syntymävuosiluokalle 62 vuoden iässä, eikä se muutu enää sen vahvistamisen jälkeen. 

Taulukko. Eri syntymävuosiluokille vahvistetut elinaikakertoimet

Elinaikakertoimen määräytymisvuosi (62-v.) Syntymävuosi Elinaikakerroin Elinaikakertoimen vaikutus kuukausieläkkeeseen, % Elinajanodote
62-v., vuotta 
2009 1947 1,00000 0,0 21,7 
2010 1948 0,99170 -0,8 21,8 
2011 1949 0,98689 -1,3 22,0 
2012 1950 0,98351 -1,6 22,0 
2013 1951 0,97914 -2,1 22,2 
2014 1952 0,97552 -2,4 22,3 
2015 1953 0,97200 -2,8 22,4 
2016 1954 0,96800 -3,2 22,4 
2017 1955 0,96344 -3,7 22,6 
2018 1956 0,96102 -3,9 22,7 
2019 1957 0,95722 -4,3 22,9 
2020 1958 0,95404 -4,6 22,9 
2021 1959 0,94984 -5,0 23,1 
2022 1960 0,94659 -5,3 23,2 

Elinaikakertoimen vaikutukset kuukausieläkkeeseen ja koko eläkeaikana maksettavaan eläkepottiin 

Jos elinajanodote kasvaa, elinaikakerroin pienentää kuukausittain maksettavaa eläkettä. Elinaikakerroin ei kuitenkaan pienennä eläkkeensaajan koko vanhuuseläkeajalta maksettavaa eläkkeen yhteismäärää verrattuna vuonna 1947 syntyneisiin, jos eläkkeensaaja elää elinajanodotteen pidentymistä vastaavaan ikään. Jos eläkkeelle siirtyvä henkilö haluaa saavuttaa sen eläkkeen tason, jonka hän olisi ansainnut alimmassa eläkeiässään ilman elinaikakertoimen vaikutusta, hänen on siirryttävä eläkkeelle myöhemmin.  

Jotta henkilö voisi arvioida sitä, miten paljon pidempään hänen olisi lykättävä eläkkeelle siirtymistä tämän tavoitteen saavuttamiseksi, lasketaan jokaiselle syntymävuosiluokalle oma tavoite-eläkeikä. Tavoite-eläkeikä kertoo sen, missä iässä työeläkkeeseen laskettava lykkäyskorotus on yhtä suuri kuin elinaikakertoimen aiheuttama kuukausieläkkeen pienennys alimmassa eläkeiässä. 

Elinaikakertoimen määräytyminen 

Elinaikakerroin määrätään jokaiselle syntymävuosiluokalle erikseen sille vuodelle, jona kukin syntymävuosiluokka täyttää 62 vuotta. Ensimmäisen kerran kerroin on määrätty perusvuodelle 2009, jolloin vuonna 1947 syntyneet täyttivät 62 vuotta. Arvo oli silloin 1,00000. 

Eläketurvakeskus (ETK) laskee elinaikakertoimen arvon vuosittain. Arvo määrätään siten, että elinaikakertoimella muunnetun eläkkeen pääoma-arvo on sama kuin muuntamattoman eläkkeen pääoma-arvo perusvuonna 2009. Eläkkeen pääoma-arvo tarkoittaa oletettavana elinaikana maksettavien eläkkeiden kokonaismäärää, kun siihen on laskettu mukaan korko ja otettu huomioon kuolevuus. 

ETK laskee elinaikakertoimen laskennassa käytettävän pääoma-arvon (elinaikaluvun eli yhden euron suuruisen eläkkeen pääoma-arvon) käyttäen lakiin kirjattua kahden prosentin korkokantaa sekä Tilastokeskuksen viiden viimeisen vuoden käytettävissä olevien kuolevuustilastojen kuolemanvaaralukuja. Perusvuoden 2009 elinaikaluvun laskennassa käytettiin vuosien 2003–2007 kuolevuustilastojen kuolemanvaaralukuja. 

Vuodesta 2009 eteenpäin elinaikaluku joko pienenee tai suurenee kuolevuuden muutoksen mukaan. Elinajan pidentyessä elinaikaluku kasvaa. Vastaavasti elinajan lyhentyessä elinaikaluku pienenee. 

Elinaikakerroin saadaan vertaamalla laskentavuoden elinaikalukua perusvuoden 2009 elinaikalukuun. Jos elinaikaluku kasvaa, elinaikakerroin pienenee edelliseen vuoteen verrattuna. Koska ansaitun eläkkeen määrä kerrotaan elinaikakertoimella, myös kuukausittaisen eläkkeen määrä silloin pienenee.  

Elinaikakerroin lasketaan viiden desimaalin tarkkuudella. Kertoimen arvo on sama miehille ja naisille, kuten kaikki muutkin eläkejärjestelmän parametrit. 

Ensimmäisen kerran perusarvosta poikkeava elinaikakerroin laskettiin vuoden 2009 marraskuussa vuodelle 2010. Ensimmäinen syntymävuosiluokka, jonka eläkkeeseen elinaikakerroin käytännössä vaikutti, olivat vuonna 1948 syntyneet. 

Vuodesta 2027 eteenpäin elinaikakertoimen määräytyminen muuttuu siksi, että alin vanhuuseläkeikä sidotaan elinajanodotteeseen. Elinaikakertoimella muunnetun, alimmassa eläkeiässä lasketun eläkkeen pääoma-arvo on sama kuin vuodelle 2026 vahvistetulla elinaikakertoimella muunnetun eläkkeen pääoma-arvo on 65 vuoden iässä.  

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa asetuksen elinaikakertoimen arvosta seuraavalle vuodelle viimeistään marraskuun loppuun mennessä. 

Lue lisää:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging