Ulkomaantyö yleisempää miehillä

Eläketurvakeskuksessa tehtiin vuonna 2019 lähes 13 000 ratkaisua Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta ulkomaantyön aikana. Todistuksia sosiaaliturvaan kuulumisesta myönnettiin kaikkiaan 11 365. Todistuksista 40 prosenttia annettiin automaattiratkaisuina.

Lähetetyillä työntekijöillä tarkoitetaan tilapäisesti ulkomailla työskenteleviä henkilöitä. Lähetetyn työntekijän todistuksia myönnetään sekä EU/ETA-maihin (A1-todistus) että sosiaaliturvasopimusmaihin. Myös muille henkilöryhmille, kuten yrittäjille ja useassa maassa työskenteleville, myönnetään todistuksia. Todistus osoittaa, minkä maan sosiaaliturvaan henkilö kuuluu työskennellessään ulkomailla. Sama henkilö voi saada todistuksen useamman kerran vuoden aikana.

Vuonna 2019 myönnetyistä todistuksista 83 prosenttia annettiin työntekijöille. Sekä virkamiesten että yrittäjien osuus todistuksista oli viisi prosenttia. Merimiesten, apurahansaajien ja muiden henkilöryhmien osuus oli kunkin alle kolme prosenttia. Henkilöryhmistä vain virkamiehissä ja apurahansaajissa oli naisia enemmän kuin miehiä.

Yli 40 prosenttia vuonna 2019 annetuista todistuksista koski useassa maassa työskentelyä. Näillä henkilöillä voi olla useita eri työnantajia monessa eri maassa tai he työskentelevät säännöllisesti yhden työnantajan palveluksessa useassa maassa. Useassa maassa työskentely oli yleisempää miehillä kuin naisilla. Miehille myönnetyistä todistuksista 44 prosenttia koski useassa maassa työskentelyä, kun vastaava luku naisilla oli 29 prosenttia.

80 prosenttia kaikista todistuksen saaneista oli miehiä. Miesten yleisimmät kohdemaat olivat Ruotsi, Espanja ja Saksa. Naisilla yleisimmät maat olivat Espanja, Belgia ja Saksa. Maista, joihin myönnettiin yli sata todistusta, naisilla oli enemmistö ainoastaan Kreikassa (80 %). Maakohtainen jaottelu ei sisällä useaan maahan annettuja todistuksia.

Myönnetyt lähetetyn työntekijän todistukset kohdemaan mukaan vuonna 2019. Miesten yleisimmät maat ovat Ruotsi 1139, Espanja 524, Saksa 461, Ranska 408 ja Yhdysvallat 354. Naisten yleisimmät maat ovat Espanja 193, Belgia 159, Saksa 134, Yhdysvallat 125 ja Ruotsi 109.

Annetuista todistuksista yli puolet oli kestoltaan alle vuoden mittaisia. Lentohenkilöstön ja kuljettajien todistusten kestot olivat keskimäärin pitempiä kuin muilla henkilöryhmillä. Heille myönnetyistä todistuksista valtaosa oli yli vuoden mittaisia. Kuljettajille myönnetyt todistukset olivat kestoltaan pisimpiä: heidän todistuksistaan 30 prosenttia oli yli kahden vuoden mittaisia.

Tilaston taulukot:

Lue lisää:

Ota yhteyttä:

Tilasto ulkomaantyön vakuuttamisesta ja lähetetyistä työntekijöistä

Tuottaja: Eläketurvakeskus
Tilaston kotisivu: Tilasto ulkomaantyön vakuuttamisesta ja lähetetyistä työntekijöistä
Aihealue: Sosiaaliturva
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Ei
ISSN: 2669-9036

Kuvaus

Tilasto kuvaa Suomesta EU- ja sosiaaliturvasopimusmaihin lähetettyjen sekä kahdessa tai useammassa valtiossa työskentelevien henkilöiden lukumääriä.

Tietosisältö

Tilasto sisältää tietoja Suomen sosiaaliturvan soveltamista koskevista ratkaisuista.

Käytetyt luokitukset

kohdemaa, ikä, sukupuoli, henkilöryhmä, todistuksen voimassaoloaika

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot perustuvat Eläketurvakeskuksen antamiin Suomen sosiaaliturvan soveltamista koskeviin ratkaisuihin.

Päivitystiheys

Kerran vuodessa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tiedot ilmestyvät tilastovuotta seuraavan vuoden alkupuoliskolla. Julkistusaika ilmoitetaan vuosittain tilastojen julkistamiskalenterissa sivulla https://www.etk.fi/tutkimus-tilastot-ennusteet/tilastot/julkistamiskalenteri/.

Aikasarja

Tilastoa on julkaistu vuodesta 2019 lähtien. Aikasarja alkaa vuodesta 2005.

Asiasanat

sosiaalivakuutus, työvoiman liikkuvuus, lähetetyt työntekijät, työskentely ulkomailla, EU:n sosiaaliturva-asetus, A1-todistus, sosiaaliturvasopimus

Yhteystiedot

Käsitteet ja määritelmät

A1-todistus, lähetetyn työntekijän todistus

Todistus, joka osoittaa minkä maan sosiaaliturvalainsäädäntöä sen haltijaan sovelletaan.

EU/ETA-maahan, Sveitsiin tai sosiaaliturvasopimusmaahan lähtevä Suomen sosiaaliturvassa säilyvä henkilö tarvitsee todistuksen (EU/ETA-alueella A1-todistus), jotta hänen eläkkeensä karttuisi Suomeen. Todistuksen antaa hakemuksesta Eläketurvakeskus.

Automaattiratkaisu

Ratkaisu, jossa käsittelyjärjestelmä ratkaisee hakemuksen automaattisesti ilman käsittelijän toimia.

EU:n sosiaaliturva-asetus

Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaa säätelevä EU:n sosiaaliturva-asetus 883/2004. Asetusta sovelletaan EU-maissa sekä Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa ja Sveitsissä.

Henkilöryhmä

Tilastossa käytetyt henkilöryhmät ovat työntekijä, merimies, apurahansaaja, virkamies, lentohenkilökuntaan kuuluva ja yrittäjä.

Henkilöryhmäjako perustuu EU:n sosiaaliturva-asetukseen ja sosiaaliturvasopimuksiin.

Ikä

Tilastossa käytetty ikä on henkilön ikä tilastovuoden lopussa.

Käsittelyaika

Käsittelyaika alkaa päivästä, jolloin hakemus on vastaanotettu ja päättyy päivään, jolloin Eläketurvakeskus on ratkaissut asian.

Lähetetty työntekijä

Työntekijä, jonka suomalainen työnantaja lähettää tilapäisesti työskentelemään ulkomaille. Lähetetyn työntekijän eläke karttuu Suomen lakien mukaan, jos EU:n sosiaaliturva-asetuksen tai kahdenvälisen sosiaaliturvasopimuksen edellytykset lähettämiselle täyttyvät.

Poikkeuslupa

Viranomaisten välinen sopimus, jolla henkilöön sovellettava sosiaaliturvalainsäädäntö määritellään EU-asetuksesta tai sosiaaliturvasopimuksesta poikkeavasti.

Sosiaaliturvasopimus

Kahden valtion välinen sopimus, joka säätelee niiden välillä liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaa.

Suomella on sosiaaliturvasopimus Australian, Chilen, Etelä-Korean, Intian, Israelin, Kanadan, Kiinan, Quebecin ja Yhdysvaltojen kanssa.

Usean maan työntekijä

EU-asetuksen 13 artiklan tarkoittama henkilö, joka työskentelee säännöllisesti kahdessa tai useammassa eri EU-maassa.

Laatuseloste: Tilasto ulkomaantyön vakuuttamisesta ja lähetetyistä työntekijöistä 2019

Ulkomaantyön vakuuttamista ja lähetettyjä työntekijöitä koskeva tilasto tuotetaan Eläketurvakeskuksessa.

Laissa Eläketurvakeskuksesta (ETKL) todetaan Eläketurvakeskuksen (ETK) yhdeksi tehtäväksi harjoittaa toimialaansa kuuluvaa tilastotoimintaa. ETK:ssa tilastojen tuottamisesta vastaa suunnitteluosasto.

Tilaston tuottamisen kustannuksista vastaa ETK.

Tilastotietojen relevanssi

Tilasto kuvaa Suomesta EU- ja sosiaaliturvasopimusmaihin lähetettyjen työntekijöiden ja tiettyjen muiden henkilöryhmien lukumääriä. Tiedot perustuvat Eläketurvakeskuksen antamiin Suomen sosiaaliturvan soveltamista koskeviin ratkaisuihin.

Eläketurvakeskus ratkaisee, sovelletaanko työntekijään, virkamieheen tai yrittäjään Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä tilanteissa, joissa on kyse EU:n sosiaaliturva-asetuksen mukaisesta mahdollisuudesta säilyä Suomen sosiaaliturvassa. Suomen sosiaaliturvassa säilyvä henkilö saa tästä osoitukseksi A1-todistuksen. Todistusta tulee yleensä hakea, mutta tietyissä tilanteissa Eläketurvakeskus voi tehdä ratkaisun myös ilman hakemusta muualta saamiensa tietojen perusteella.

Eläketurvakeskus ratkaisee myös, voidaanko henkilölle antaa todistus tai päätös Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta voimassa olevien sosiaaliturvasopimusten perusteella.

Toimivalta edellä kuvattujen ratkaisujen tekoon on ainoastaan Eläketurvakeskuksella. Näin ollen tilasto antaa kattavan kokonaiskuvan Suomesta EU- ja sopimusmaihin lähetetyistä työntekijöistä ja muista henkilöryhmistä.

Tilaston tietojen ulkopuolelle jäävät

  • EU-alueella ja sosiaaliturvasopimusmaissa paikallisessa työsuhteessa työskentelevät henkilöt
  • EU-alueen ja sosiaaliturvasopimusmaiden ulkopuolella työskentelevät henkilöt.

Sama henkilö voi saada todistuksen useamman kerran vuoden aikana, joten tilastosta ei voida suoraan päätellä, kuinka monta henkilöä vuosittain on lähetetty Suomesta EU- ja sosiaaliturvasopimusmaihin.

Tilaston tietojen perusteella ei voida myöskään päätellä, ovatko henkilöt työoikeudellisten sääntöjen nojalla lähetettyjä työntekijöitä tai voidaanko heihin soveltaa lähetettyjä työntekijöitä koskevia direktiivejä tai muita vastaavia säännöksiä.

Tilastossa on esitetty saapuneiden ja ratkaistujen hakemusten lukumäärät jaoteltuina maittain sekä henkilöryhmittäin. Tiedot on luokiteltu iän, sukupuolen ja kohdemaan mukaan.

Tietojen tarkkuus ja luotettavuus

Tilaston tiedot perustuvat kokonaisaineistoon Eläketurvakeskuksen kunakin vuonna antamista ratkaisuista sekä saapuneista hakemuksista. Aineisto on koottu eläkejärjestelmässä käytettävistä toimeenpanotiedoista.

Tilastossa havaitut virheet korjataan verkkopalvelussa välittömästi. Merkittävistä virheistä laaditaan erillinen tiedote.

Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tilaston tiedot julkaistaan kerran vuodessa tilastovuotta seuraavan vuoden alkupuolella. Tilaston julkistamisajankohta ilmoitetaan julkistamiskalenterissa ETK:n kotisivuilla osoitteessa https://www.etk.fi/tutkimus-tilastot-ennusteet/tilastot/julkistamiskalenteri/.

Tilaston tiedot ovat lopullisia.

Tilastojen yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus

Tilastoa on julkaistu vuodesta 2019 lähtien. Aikasarja on tuotettu takautuvasti tilastovuoteen 2005 asti.

Aikasarjojen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat mm. seuraavat muutokset:

  • Tilastojen perusteena oleva rekisteri vaihtui vuonna 2015.
  • EU- ja sosiaaliturvasopimusmaiden määrä on kasvanut.
  • Henkilöryhmien määritelmät ovat muuttuneet säädösmuutosten johdosta.
  • Tietoisuus todistusten tarpeellisuudesta on kasvanut. Tämä on osaltaan vaikuttanut todistushakemusten määrän kasvuun.

Euroopan komissio julkaisee säännöllisesti tilastoraportteja EU:n sisäisestä työvoiman liikkuvuudesta sekä annetuista A1-todistuksista. Tilastojen Suomen myöntämiä A1-todistuksia koskevat tiedot perustuvat Eläketurvakeskuksen tekemiin ratkaisuihin, ja ne ovat pääosin yhteneväisiä tämän tilaston kanssa.

Tietojen saatavuus ja selkeys

Tilaston tiedot julkaistaan vuosittain tilaston kotisivulla sekä ETK:n tilastotietokannassa osoitteessa https://tilastot.etk.fi.

Tilaston kuvaus on esitetty tilaston kotisivulla.

Lisätietoja tilastosta antaa ETK:n tilastopalvelu tilastot(at)etk.fi.

Lue lisää:

Euroopan komission tilastoja:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging