Toimiva sidosryhmäyhteistyö on edellytys tehokkaalle ja ajantasaiselle työeläkevakuuttamisen valvonnalle. Yksi valvonnan avaintehtävistä onkin sujuva yhteistyö työeläkelaitosten, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Valvontayhteistyön muotoja

Eläketurvakeskus (ETK) suorittaa valvonta-asioissa tarvittavat valvontatoimenpiteet sekä toimii yhteyslaitoksena viranomaisiin ja muihin sidosryhmiin päin.

Valvontayhteistyöhön liittyen ETK muun muassa

  • vastaanottaa viranomaisten sekä muiden sidosryhmien ilmoituksia epäillyissä työeläkevakuuttamisen laiminlyöntitilanteissa
  • toimii työeläkevakuutusmaksupetosasioissa yhteyslaitoksena
  • vastaa viranomaisten työnantajien työeläkevakuuttamista koskeviin tiedusteluihin
  • välittää tietoja työeläkeyhtiöille vakuutettavista työntekijöistä ja ansioista
  • neuvoo ja ohjeistaa viranomaisia sekä muita sidosryhmiä työeläkevakuuttamiseen ja valvontaan liittyvissä kysymyksissä.

Tietojen saanti työeläkevakuuttamisen valvontaa varten

ETK:lla on työntekijän eläkelain (395/2006) 198 ja 199 §:ien perusteella sekä yrittäjän eläkelain (1272/2006) 146 ja 151 §:ien perusteella oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä saada työnantajalta, yrittäjältä, eläkelaitokselta, viranomaiselta ja muulta taholta, johon julkisuuslakia sovelletaan, tiedot, jotka ovat välttämättömiä eläkevakuuttamisen valvontaa varten.

ETK:lla on myös työntekijän eläkelain 188 §:n perusteella oikeus suorittaa työnantajiin kohdistuvia tarkastuksia.

ETK:lla on lisäksi työntekijän eläkelain (395/2006) 206 §:n perusteella sekä yrittäjän eläkelain (1272/2006) 152 §:n perusteella oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä antaa

  • viranomaiselle tietoja, jotka ovat välttämättömiä EU:n sosiaaliturva-asetuksen tai –sopimuksen mukaisten tehtävien toimeenpanossa
  • verohallinnolle tiedot, jotka ovat välttämättömiä sille ennakkoperintälaissa säädetyn valvontavelvollisuuden täyttämiseksi silloin, kun on aihetta epäillä, että työnantaja ei ole täyttänyt ennakonpidätysvelvollisuuttaan
  • työsuojeluviranomaiselle tietoja ns. tilaajavastuulain valvontaa varten silloin, kun on aihetta epäillä, että tilaaja ei ole täyttänyt selvitysvelvollisuuttaan tai että tilaaja on esittänyt virheellisiä todistuksia eläkevakuuttamisvelvollisuuden täyttämisestä tai eläkevakuutusmaksujen maksamisesta
  • työllisyysrahastolle tietoja työttömyysvakuutusmaksujen perinnän valvontaa varten.

Sidosryhmien yhteydenotot: tyelvalvonta(at)etk.fi

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging