Eläkkeen karttumisen yhteydessä muodostuvan uuden vastuuvelan laskennassa eli tulevien rahastoitujen eläkekorvausten diskonttaamisessa käytetään oletuksena kolmen prosentin nimellistä rahastokorkoa. Vastuuvelkaa tarkistetaan vuosittain vähintään tällä rahastokorolla.

Korkotavoite on asetettu verraten matalaksi, joten eräitä sijoitustoimintaan liittyviä poikkeuksellisia vuosia lukuun ottamatta tavoite on yleensä saavutettu.

Matalalle asetetun rahastokoron seurauksena sijoitustoiminta saattaisi olla useimpina vuosina ilman lisätoimenpiteitä hyvin ylijäämäistä. Vaihtelevien sijoitustuottojen aiheuttamat ongelmat ratkaistaan rahastoituihin vanhuuseläkkeisiin vuosittain tehtävillä korotuksilla. Ne voidaan kohdentaa yksinomaan tietyille ikäluokille, tällä hetkellä 55 vuotta täyttäneille. Kohdentamisella tavoitellaan työeläkemaksulle tasaisempaa kehitystä.

Vanhuuseläkerahastoihin kohdistuvien korotusten suuruuden määrää täydennyskerroin, joka määritellään kaikkien eläkelaitosten keskimääräisen vakavaraisuuden perusteella.

Osaketuottojen vaihteluja puskuroidaan osaketuottosidonnaisella lisävakuutusvastuulla (OLV), joka voi olla positiivinen tai negatiivinen. OLV on suurimmillaan prosentti vastuuvelasta ja pienimmillään -20 prosenttia siitä. Tätä vastuuvelan osaa joko kasvatetaan tai pienennetään sen mukaan, kuinka eläkelaitosten toteutuneet osaketuotot kehittyvät keskimäärin.

Ylärajan (1 prosentti) ylittävät varat siirretään yksilötason vanhuuseläkevastuuseen kasvattamalla rahastoituja eläkkeenosia. Alarajan (-20 prosenttia) alittaminen estetään purkamalla eläkelaitosten vakavaraisuuspääomaa.

Jos osakkeiden keskimääräinen tuotto heikkenee voimakkaasti, negatiivinen OLV pienentää vastuuvelan kokonaismäärää ja eläkelaitos täyttää helpommin vaatimuksen riittävästä vakavaraisuudesta. Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu toimii siis osakeriskiä tasoittavana mekanismina.

Kaikkien eläkelaitosten on hyvitettävä vastuuvelkaansa kolmen prosentin rahastokorolla, täydennyskertoimella ja OLV:n muutoksella.

 Lue lisää:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging