Työeläkejärjestelmästä maksettava lakisääteinen perhe-eläke jakautuu leskeneläkkeeseen ja lapseneläkkeeseen. Perhe-eläkkeeseen tuli muutoksia 1.1.2022.

Leskeneläkettä maksetaan tietyin edellytyksin edunjättäjän aviopuolisolle tai avopuolisolle. Samaa sukupuolta olevien rekisteröidyn parisuhteen osapuoli rinnastetaan aviopuolisoon.

Perhe-eläke uudistuu 1.1.2022

 • Leskeneläke muuttuu määräaikaiseksi vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneillä. Leskeneläkettä maksetaan enimmillään 10 vuoden ajan, kuitenkin vähintään siihen asti, kunnes nuorin lapsi on täysi-ikäinen.
 • Leskeneläkettä voidaan maksaa myös avoliiton perusteella, jos huollettavana on alaikäinen lapsi ja
  avoliitto on jatkunut vähintään 5 vuotta.
 • Lapseneläkkeen päättymisikä nousee 18 ikävuodesta 20 vuoteen.
 • Lesken laskennallinen osuus maksetaan lapsille, jos leskeneläkkeeseen oikeutettua leskeä ei ole.

Lapseneläkkeeseen ovat oikeutettuja edunjättäjän alle 20-vuotiaat lapset. Avioliitossa olleen lesken lapsella voi olla oikeus lapseneläkkeeseen edunjättäjän jälkeen, jos lapsi asui yhdessä lesken ja edunjättäjän kanssa samassa taloudessa.

Avioleskellä on oikeus leskeneläkkeeseen, jos:

 • leskellä on tai on ollut yhteinen lapsi (oma tai adoptiolapsi) edunjättäjän kanssa ja avioliitto oli solmittu ennen kuin edunjättäjä oli täyttänyt 65 vuotta tai
 • avioliitto on solmittu ennen kuin edunjättäjä täytti 65 vuotta ja leski 50 vuotta, avioliitto oli edunjättäjän kuolemaan mennessä jatkunut vähintään viisi vuotta ja leski oli edunjättäjän kuollessa täyttänyt 50 vuotta tai hän oli pitkäaikaisesti työkyvytön.

Avoleskellä on oikeus leskeneläkkeeseen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Edunjättäjä on kuollut vuonna 2022 tai sen jälkeen.
 • Avoleskellä on huollettavana edunjättäjän kanssa yhteinen alle 18-vuotias lapsi.
 • Avoleski ja edunjättäjä asuivat yhteisessä taloudessa vähintään viisi vuotta ennen puolison kuo-lemaa.
 • Avoleski ja edunjättäjä olivat muuttaneet yhteiseen talouteen ennen kuin puoliso täytti 65 vuotta.
 • Kumpikaan avopuolisoista ei ollut avioliitossa muun henkilön kanssa.

Edunjättäjän entisellä puolisolla voi olla oikeus leskeneläkkeeseen, jos edunjättäjä oli lainvoimaisen päätöksen tai sosiaalilautakunnan vahvistaman sopimuksen perusteella velvollinen maksamaan elatusapua entiselle puolisolleen.

Avioliiton perusteella leskeneläkettä maksetaan loppuelämän ajan, jos leski on syntynyt ennen vuotta 1975 tai jos puoliso kuoli ennen 1.1.2022. Vuonna 1975 tai sen jälkeen syntynyt saa leskeneläkettä 10 vuoden ajan, kuitenkin vähintään siihen asti, kun nuorin lapseneläkettä saavista lapsista täyttää 18 vuotta. Avoliiton perusteella myönnettyä leskeneläkettä maksetaan siihen asti, kun nuorin yhteinen lapsi täyttää 18 vuotta. Leskeneläke lakkaa, jos leski solmii uuden avioliiton alle 50-vuotiaana.

Edunsaajien lukumäärä vaikuttaa perhe-eläkkeen määrään

Eläkkeen perusteena on edunjättäjän työeläke. Jos edunjättäjä ei saanut eläkettä tai hänelle maksettiin osatyökyvyttömyyseläkettä tai osittaista vanhuuseläkettä, perhe-eläke lasketaan laskennallisen työkyvyttömyyseläkkeen perusteella.

Elinaikakerroin vaikuttaa perhe-eläkkeen perusteena olevaan vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Jos perhe-eläkkeen perusteena on edunjättäjän saama työkyvyttömyyseläke tai laskennallinen työkyvyttömyyseläke, perhe-eläkkeeseen tehdään kertakorotus viisi vuotta perhe-eläkkeen tai työkyvyttömyyseläkkeen alkamisen jälkeen.

Perhe-eläke lasketaan edunjättäjän eläkeoikeuden perusteella ja sen määrään vaikuttaa edunsaajien lukumäärä. Leskeneläkkeen ja lapseneläkkeiden summa on enintään edunjättäjän eläkkeen suuruinen. Vuoden 2022 alusta alkaen lesken laskennallinen osuus voidaan maksaa lapseneläkkeenä lapsille, jos leskeneläkkeeseen oikeutettua leskeä ei ole. Tällöin lapsille jaetaan perhe-eläkkeen yhteismäärä kokonaisuudessaan.

Lesken ja lasten perhe-eläkeosuudet

Lasten lukumäärä 0 1   4-
Leskeneläke 6/12 6/12 5/12 3/12 2/12
Lapseneläkkeet – 4/12 7/12 9/12 10/12
Yhteensä 6/12 10/12 12/12 12/12 12/12

Leskeneläkettä vähennetään lesken oman eläkeoikeuden perusteella

Perhe-eläkkeen tarkoituksena on korvata edunjättäjän kuoleman aiheuttamaa taloudellista menetystä. Jotta lesken toimeentulo vastaisi edunjättäjän kuolemaa edeltänyttä tasoa, leskeneläkkeeseen tehdään lesken oman eläkkeen tai hänen laskennallisen työkyvyttömyyseläkkeensä perusteella vähennys.

Leskeneläkettä vähennetään, kun yksi seuraavista toteutuu

 • nuorin lapsi täyttää 18 vuotta
 • lapseton alle 65-vuotias leski on saanut kuusi kuukautta alkueläkettä
 • leski on yli 65-vuotias tai eläkkeensaaja.

Leskeneläkettä vähennetään, mikäli lesken oma eläke ylittää 750,50 euroa vuonna 2022. Täyteen leskeneläkkeeseen tehtävän vähennyksen määrä on puolet lesken oman eläkkeen ja yllä mainitun rajan erotuksesta.

Vähennetty leskeneläke =
täysi leskeneläke – 0,5 x (lesken oma eläke – 750,50)

Joissakin tapauksissa perhe-eläkettä ei jää lainkaan maksettavaksi lesken omien tulojen vuoksi. Vähennys vaikuttaa useammin mieslesken eläkkeen määrään koska miesten tulot ovat keskimäärin suuremmat. Noin neljänneksessä tapauksista miesleskelle ei makseta lainkaan perhe-eläkettä vähentämisen vuoksi. Naisleskillä vastaava osuus on noin kolme prosenttia.

Työeläkejärjestelmästä maksettu leskeneläke (ilman nollan suuruisia eläkkeitä) oli keskimäärin 647 euroa vuonna 2020. Naisten keskimääräinen leskeneläke oli 686 euroa ja miesten 360 euroa kuukaudessa.

Muita etuuksia perheenhuoltajan kuoleman jälkeen

Työeläkejärjestelmästä maksettavien perhe-eläke-etuuksien lisäksi omaiset voivat olla oikeutettuja

 • kansaneläkejärjestelmän perhe-eläkkeeseen
 • edunjättäjän toisessa EU/ETA-maassa tai muissa sosiaaliturvasopimusmaassa tekemän työn perusteella maksettavaan eläkkeeseen
 • tapaturma- tai liikennevakuutuksen perusteella maksettavaan perhe-eläkkeeseen
 • Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta maksettavaan korvaukseen.

Kansaneläkejärjestelmän lesken alkueläkettä ja lapseneläkkeen perusmäärää maksetaan tuloista riippumatta. Lesken jatkoeläke ja lapseneläkkeen täydennysmäärä ovat tuloharkintaisia.

Tapaturma- ja liikennevakuutukset ovat pakollisia ja niistä maksettavat etuudet ovat ensisijaisia työeläkkeisiin nähden. Työntekijäin ryhmähenkivakuutus kattaa lähes kaikki palkansaajat ja sen perusteella maksetaan tasasuuruinen kertakorvaus.

Lakisääteisen ja työmarkkinaperusteisen vakuutuksen lisäksi työnantajan lisäeläke, yksityinen eläkevakuutus tai henkivakuutus voivat täydentää vakuutusturvaa.

Lisätietoa perhe-eläkkeestä

Perhe-eläkkeen vuoden 2022 uudistusta edelsi Sosiaali- terveysministeriön työryhmän raportti kehittämisvaihtoehdoista vuonna 2017. Eläketurvakeskus on tarkastellut perhe-eläkejärjestelmän tilannetta ja kehittämismahdollisuuksia viimeksi vuonna 2014 julkaistussa raportissa. Sen ja muut perhe-eläkelinkit löydät alla olevista valikoista.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging