Maatalousyrittäjät on vakuutettu oman eläkelakinsa mukaan. MYEL-eläkevakuutus on maatalousyrittäjän työeläkevakuutus. MYEL:n piiriin kuuluu maatalousyrittäjä

  • joka asuu Suomessa
  • joka toimii viljelijänä, metsätilallisena, kalastajana tai poronhoitajana
  • joka toimii itsenäisenä yrittäjänä
  • joka on 18–69-vuotias (Vuonna 1957 tai aikaisemmin syntyneillä vanhuuseläkkeen yläikäraja on 68 vuotta, vuonna 1958–61 syntyneillä 69 ja sitä nuoremmilla 70 vuotta)
  • jonka yrittäjätoiminta on jatkunut ainakin neljä kuukautta sen jälkeen, kun yrittäjä täytti 18 vuotta
  • jonka MYEL-työtulo on vähintään 4 131 euroa vuodessa (2022).

Myös apurahansaajat vakuuttavat työtulonsa MYEL:n mukaan.

MYEL-vakuutus on otettava kuuden kuukauden kuluessa yllä mainitut ehdot täyttävän maataloustoiminnan aloittamisesta.

Maatalousyrittäjän vakuutuksen perustana on MYEL-työtulo. Tästä tulosta lasketaan yrittäjän eläkkeiden, korvausten ja päivärahojen lisäksi myös vakuutusmaksut.

Maatilatalouden työtulo muodostuu viljellyn maatalousmaan ja metsän pinta-alasta sekä tilalla mahdollisesti harjoitetusta maatalouden liitännäistoiminnasta. Maatilatalouden harjoittaja vakuutetaan, jos tilalla on viljeltyä maatalousmaata ja metsää vähintään viisi MYEL-hehtaaria. Maatilatalouden työtulo jaetaan puolisoiden kesken siinä suhteessa kuin he osallistuvat tilan töihin.

Kalastajan ja poronhoitajan työtulosta on eri säännökset. Kalastaja vakuutetaan yrittäjänä, jos häntä verotetaan kalastustulosta. Poronomistaja vakuutetaan MYEL:n mukaan, jos hän tekee poronhoitotyötä omaan tai paliskunnan lukuun.

MYEL-vakuuttamista hoitaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela. Mela hoitaa lakisääteisen eläketurvan ja tapaturmavakuutuksen lisäksi myös muuta maatalousyrittäjien sosiaaliturvaa ja yrittäjien tarvitsemia palveluita.

Valtio rahoittaa suurimman osan maatalousyrittäjien eläkkeistä

Maatalousyrittäjien MYEL-vakuutusmaksu määräytyy keskimääräisen TyEL-maksun perusteella kuten YEL-vakuutusmaksu. Maksu on kuitenkin työtulojen mukaan porrastettu. Maatalousyrittäjien työtulot ovat suhteellisen matalat, minkä vuoksi he maksavat huomattavasti pienempiä vakuutusmaksuja kuin muut yrittäjät. Vuonna 2022 keskimääräinen MYEL-maksuprosentti on arvion mukaan noin 13,9 ja apurahansaajien maksuprosentti noin 13,3.

Maatalousyrittäjien eläkkeistä valtio rahoittaa suurimman osan, koska eläkkeensaajia on yli kaksinkertainen määrä työikäisiin maatalousyrittäjiin nähden ja koska vakuutusmaksutulot ovat pienet. Vuonna 2018 MYEL:n mukainen vakuutusmaksutulo oli noin 175 miljoonaa euroa. Eläkemeno oli kuitenkin moninkertainen, 827 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 valtion osuus on noin 80 prosenttia MYEL:n mukaisesta eläkemenosta.

Apurahansaajat vakuuttavat työtulonsa MYEL:n mukaan

Apurahansaajien eläketurva on toteutettu vuoden 2009 alusta maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti.

Suomessa asuvan apurahansaajan, joka on saanut Suomesta myönnetyn työskentelyapurahan vuonna 2009 tai sen jälkeen, on otettava eläkevakuutus, jos

  • apuraha on tarkoitettu vähintään neljän kuukauden taiteelliseen tai tieteelliseen työskentelyyn Suomessa
  • apuraha on euromäärältään vähintään 1 377, mikä vastaa vuosiansiona 4 131 euroa (vuoden 2022 tasossa)
  • apurahansaaja on 18–69-vuotias (Vuonna 1957 tai aikaisemmin syntyneillä vanhuuseläkkeen yläikäraja on 68 vuotta, vuonna 1958–61 syntyneillä 69 ja sitä nuoremmilla 70 vuotta)
  • apurahansaaja ei ole vielä vanhuuseläkkeellä.

Vakuuttamisvelvollisuus koskee niin henkilökohtaisen apurahan saaneita kuin työryhmässä apurahalla työskenteleviäkin. Perustutkinto-opiskeluun ja pelkästään kulujen kattamiseen tarkoitetut apurahat kuten matka-apurahat eivät kuulu vakuuttamisvelvollisuuden piiriin.

Tarkempaa tietoa apurahojen vakuuttamisesta tarjoaa Mela.

Lue lisää:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging