Työeläkesijoituksia oli vuoden 2019 lopussa kaikkiaan 215,4 miljardia euroa, josta yksityisalojen osuus oli 134,8 miljardia euroa. Eri toimijoiden sijoituskannat kasvoivat selvästi edellisen vuoden tasosta. Nousu johtui etenkin osakesijoitusten vahvasta kehitysestä. Koko eläkejärjestelmässä varat kasvoivat 22,3 miljardia euroa ja yksityisaloilla 13,7 miljardia euroa. Sekä työeläkeyhtiöiden että eläkesäätiöiden ja kassojen yhteenlaskettu sijoituskanta kasvoi yli 11 prosenttia vuoden takaisesta. Julkisaloilla kasvu oli melkein 12 prosenttia.

Yksityisalojen työeläkesijoituksista 36,8 miljardia euroa eli vajaa kolmannes oli suomalaisissa sijoituskohteissa vuoden 2019 lopussa. Muihin euroalueen maihin oli sijoitettu alle viidennes  ja euroalueen ulkopuolisiin maihin yli puolet varoista. Euroalueen ulkopuolisiin maihin kuuluvat muun muassa muut pohjoismaat, Britannia, Sveitsi ja Yhdysvallat niin sanottujen kehittyvien markkinoiden maiden lisäksi.

Lisää tilastotietoja varojen jakautumisesta sijoituslajeittain ja alueittain on TELA:n verkkosivuilla.

Aiheesta muualla:

Sijoitustuotot

Työeläkesijoitusten tuottoja voi seurata tuottoprosentin perusteella muun muassa sijoituslajeittain. Vuonna 2019 osakesijoitusten tuotot kohosivat koko työeläkejärjestelmän tasolla yli 18 prosenttiin.  Korkosijoitusten keskituotto oli 5,4 prosenttia ja kiinteistösijoitusten 7,5 prosenttia. Pitemmällä aikaväillä eli vuosina 1998-2019 osakesijoitusten tuotto oli alle kahdeksan prosenttia, kiinteistösijoitusten tuotto kuusi prosenttia ja korkosijoitusten alle 4 prosenttia.

Yksityisalojen sijoitusjakauma on matalariskisempi ja siten myös tuottojen vaihtelu vähäisempää kuin julkisaloilla. Keskeinen syy matalampaan riskiin on yksityisalojen vakavaraisuussääntely, jota ei ole julkisaloilla.

Aiheesta muualla:

Vakavaraisuusasteet

Työeläkevakuuttajan vakavaraisuus edellyttää, että eläkelaitoksella on riittävästi riskinkantokykyä. Sijoittamisessa korkea tuotto ja matala riskitaso ovat yleensä keskenään ristiriitaisia tavoitteita, joten korkeammat sijoitustuotot liittyvät myös suurempaan sijoitusriskiin.

Eläkelaitoksen vakavaraisuusaste lasketaan eläkevarojen suhteena vastuuvelkaan. Tämä prosenttiosuus vaihtelee huomattavasti eri eläkelaitoksilla.

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging