Kansaneläkejärjestelmää hallinnoi Kansaneläkelaitos (Kela). Kelan hoidettavaksi kuuluvat kansan- ja takuueläkkeiden lisäksi myös muu perusturva: osa työttömyysturvaa (peruspäiväraha ja työmarkkinatuki), perhe-etuudet ja opintotuki. Lisäksi Kela maksaa sairausvakuutusetuudet (ansiosidonnainen tai vähimmäispäiväraha).

Kansaneläke ja takuueläke rahoitetaan valtion varoin. Vuoteen 2010 saakka kansaneläkkeet rahoitettiin osittain työnantajamaksuilla.

Kelan hallinto määritellään omassa laissaan

Kela on eduskunnan valvonnassa oleva itsenäinen sosiaaliturvalaitos, jolla on oma hallinto ja talous. Sen asema, tehtävät ja hallinto on määritelty Kelaa koskevassa laissa (Laki Kansaneläkelaitoksesta).

Kelan valvontaa hoitavat eduskunnan nimeämät valtuutetut. Valtuutettujen valitsemat tilintarkastajat suorittavat Kelan tilintarkastuksen.

Kelan toimintaa johtaa ja kehittää valtuutettujen valitsema hallitus, jossa on enintään 10 jäsentä. Kelan pääjohtaja toimii hallituksessa esittelijänä ja toimeenpanee hallituksen päätökset.

Pääjohtajan lisäksi Kelalla on kaksi johtajaa. Lain mukaan johtajia voi olla enintään viisi. Presidentti nimittää pääjohtajan ja johtajat valtuutettujen esityksestä.

Etuuspalvelujen tulosyksikkö vastaa etuuksien ratkaisutoiminnasta

Kelan organisaation muodostavat kuusi tulosyksikköä. Koko maan etuusratkaisutoiminnasta vastaa Etuuspalvelujen tulosyksikkö, joka myös tekee ehdotuksia etuuslainsäädännön kehittämiseksi. Kelan paikallishallinto koostuu Etuuspalvelujen tulosyksikköön kuuluvista viidestä vakuutuspiiristä.

Valtakunnallinen Asiakkuuspalvelujen tulosyksikkö vastaa eri palvelukanavissa asiakaspalvelusta, asiakkaiden neuvonnasta ja ohjauksesta. Asiakkuuspalvelujen tulosyksikköön kuuluu kuusi alueellista asiakaspalveluyksikköä.

Kelan eläkepäätöksiä koskevaa muutoksenhakua hoitaa Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta.

Kela ja työeläkejärjestelmä toimivat yhteistyössä

Kela ja Eläketurvakeskus tekevät läheistä yhteistyötä ja ne käyttävät toistensa rekisteritietoja eläkehakemuksia käsitellessään. Myös työeläkelaitokset ja Kela käyttävät toistensa rekisterejä eläkeasioiden hoitamisessa. Kansaneläkettä ja työeläkettä haetaan samalla hakemuslomakkeella.

Kela toimii myös ulkomailta Suomeen tulevien eläkehakemusten yhteyslaitoksena, kun taas Eläketurvakeskuksen tehtävänä on käsitellä ja välittää Suomessa asuvien eläkehakemukset EU/ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaihin.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging