Taulukko Excel-muodossa

Testataan kuviota

Kuntoutujien määrä laskussa

Vuoden 2022 puolivuositilaston mukaan työeläkekuntoutukseen haettiin aikaisempaa vähemmän alkuvuoden aikana. Kuntoutujien määrä ja kuntoutuksesta aiheutuneet kustannukset myös vähenivät edellisvuodesta.

Työeläkelaitoksiin tuli kesäkuun loppuun mennessä reilut 4 800 kuntoutushakemusta, mikä on 14 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan.

Kuntoutushakemukseen perustuvien myönteisten päätösten määrä laski lähes kolmanneksella ja työkyvyttömyyseläkeratkaisun yhteydessä annettujen ennak-kopäätösten määrä oli myös lievässä laskussa. Hylättyjen hakemusten määrä oli puolestaan jonkin verran aikaisempaa suurempi.

Työeläkekuntoutukseen osallistui alkuvuonna 12 650 henkilöä, eli 9 prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Kuntoutuksen koko-naiskustannukset olivat 90 miljoonaa euroa. Mikäli kehityksessä ei tapahdu käännettä loppuvuoden aikana, työeläkekuntoutujien määrä jää reilusti alle 18 000 vuonna 2022.

(Päivitetty 28.10.2022)

Tilaston taulukot ja kuviot:

  • Työeläkekuntoutus puolivuositilasto 2022, kuvapaketti (pdf)

Alkuvuonna kuntoutujien määrä pysyi lähes ennallaan

TESTI2 Työeläkekuntoutujien määrä alkuvuonna oli puolivuositilaston mukaan edellisvuoden tasolla. Myönteisten kuntoutuspäätösten osuus laski edelleen.

Työeläkekuntoutujien määrä kääntyi laskuun

Vuonna 2020 työeläkekuntoutujia oli 18 300. Kuntoutujien määrä laski edellisvuodesta 250 henkilöllä. Työeläkekuntoutuksen pitkään jatkunut kasvu kääntyi laskuun ja kuntoutujien määrä jäi alhaisemmaksi kuin puolivuotistilaston perusteella ennakoitiin.

Kuntoutujien lukumäärä väheni erityisesti kuntoutusta itse hakeneilla ja naisilla.

Yrittäjien määrä kuntoutuksessa nousi
Yrittäjiä oli kuntoutuksessa 800. Vaikka kuntoutujien määrä kokonaisuudessaan laski, kuntoutuksessa olevien yrittäjien määrä nousi 16 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden yrittäjien määrä pysyi edellisvuoden tasolla.

Yrittäjä kuntoutujana
Tyypillinen kuntoutuksessa oleva yrittäjä oli 49-vuotias mies. Yrittäjistä joka kolmas oli saanut oikeuden kuntoutukseen työkyvyttömyyseläkepäätöksen yhteydessä. Näin ollen yrittäjät tarvitsivat enemmän selvityksiä kuntoutussuunnitelman laatimiseen kuin muut kuntoutujat.

Kuntoutujan taustalla olevan sairauden suhteen yrittäjät eivät poikenneet muista kuntoutujista. Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet olivat molemmilla yleisin diagnoosi.

Yrittäjistä lähes 60 prosenttia palasi kuntoutuksen jälkeen joko töihin tai työnhakijaksi.

Tyypillinen työeläkekuntoutuja
Vuonna 2020 tyypillinen kuntoutuja oli 47-vuotias, yksityisellä sektorilla työskentelevä nainen, joka oli itse hakenut kuntoutukseen. Diagnoosina hänellä oli jokin tuki- ja liikuntaelinten sairaus. Kuntoutuminen toteutui työkokeiluna. Naisille maksettiin toimeentulokorvausta keskimäärin 2 600 euroa kuukaudessa.

Kuntoutujista lähes 70 prosenttia palasi takaisin töihin
Vuoden 2020 aikana päättyi yhteensä 7 400 kuntoutusta. Kuntoutujista lähes 70 prosenttia palasi töihin tai työnhakijaksi. Kuntoutusta pidetään onnistuneena, jos henkilö työllistyy heti kuntoutuksen jälkeen tai on aktiivisena työnhakijana.

Kuntoutuksen kasvuvauhti hidastunut

Työeläkekuntoutuksen pitkään tasaisena jatkunut kasvu 2000-luvulla näyttäisi puolivuotistilaston mukaan hidastuneen hakemusten, myönteisten päätösten ja kuntoutujien lukumäärän suhteen.

Alkuvuoden aikana kuntoutushakemusten lukumäärä pysyi lähes viime vuoden tasolla. Sen sijaan myönteisiä kuntoutuspäätöksiä annettiin yksitoista prosenttia edellisvuotta vähemmän. Annetuista kuntoutuspäätöksistä joka neljäs hylättiin, viime vuonna joka viides.

Kuntoutujien lukumäärä kasvoi alkuvuonna edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta kolme prosenttia. Vuonna 2018 kuntoutujien lukumäärä kasvoi aikaisemmasta vuodesta lähes kymmenen prosenttia. Jos loppuvuosi ei tuo muutosta alkuvuoden kehitykseen, olisi vuonna 2019 kuntoutujia vajaa 19 000. Vuosi sitten heitä oli 18 400.

Kuntoutuksen kokonaiskustannukset olivat kesäkuun 2019 loppuun mennessä 88 milj. euroa. Kustannukset kasvoivat lähes saman verran kuin edellisvuonna, kuusi prosenttia.

Kuntoutushakemukset, myönteiset päätökset, kuntoutujien lukumäärät ja kustannukset puolivuosittain ajalla 2017-2019.

Huom! Vuoden 2020 tiedot päättyneiden kuntoutusten toimeentulokorvauksesta on korjattu xx.xx.2021.

Tilaston taulukot ja kuviot:

Lue lisää:

Uusin julkaisu:

Tietoa tilastopalvelusta:

Tuottaja: Eläketurvakeskus
Tilaston kotisivu: Työeläkekuntoutus
Aihealue: Sosiaaliturva, Työeläkekuntoutus
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Ei

Kuvaus

Tilasto sisältää tietoa työeläkelakien mukaisesta ammatillisesta kuntoutuksesta.

Tietosisältö

Tilastossa on tietoa kuntoutuspäätöksistä  kuntoutujista, kuntoutustoimenpiteistä,  kustannuksista ja päättyneistä kuntoutusohjelmista.

Käytetyt luokitukset

Tiedot on luokiteltu kuntoutujan iän, sukupuolen, kuntoutustaustan, diagnoosin ja sektorin mukaan.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot kuntoutustilastoon saadaan suoraan työeläkelaitoksilta sekä Eläketurvakeskuksen rekistereistä. Työeläkelaitoksilta kerättäviä tietoja ovat kuntoutustausta, kuntoutustoimenpiteet, kuntoutustoimenpidekustannukset ja kuntoutusohjelman päättymissyy.

Päivitystiheys

Tiedot päivitetään kerran vuodessa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tarkempi aika on ilmoitettu Julkistamiskalenterissa.

Aikasarja

Ensimmäiset kuntoutustiedot ovat vuodelta 1992.

Asiasanat

Työeläkekuntoutus, kuntoutustoimenpide, kuntoutuskustannus, kuntoutuspäätös

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging